WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методика складання і аудит фінансової звітності - Реферат

Методика складання і аудит фінансової звітності - Реферат

керуватись таким:
Підставою для проведення будь-якого бухгалтерського запису є первинний або складений на основі первинних документів зведений документ,який підтверджує здійснення господарської операції.
Первинним документом бухгалтерського оформлення вважати бухгалтерську довідку,що підтверджує здійснення господарської операції,в якій повинні бути зазаначені такі реквізіти:
- назва та номер документа, дата складання;
- зміст операції та підстава для її здійснення;
- цифрові показники операції ( кількість,ціна,сума);
- прізвища (назва ) та адреси учасників операцій;
- підпис (підписи).
в) для оцінки якості управління та прийняття рішень для потреб аналізу на останній день кожного місяца.
-Звіт про рух грошових коштів :
річний - до 20 лютого наступного за звітним року.
- Звіт про власний капітал :
річний - до 20 лютого наступного за звітним року.
- Примітки до фінансових звітів:
Складаються до кожного звіту з метою його деталізації.
Відповідальність за зміст фінансової звітності покладено на головного бухгалтера та його заступників.
Відповідальність за зміст фінансових звітів несуть особи,що його підписали - керивник , бухгалтер, та безпосередні віконавці, які візують складені ними документи,шдтверджуючи цим їх достоверність,
- Статистична звітність :
А ) фінансові показники підприємства - до 25 числа місяца, наступного за 1,2 та 3 кварталами.
Б ) фінансові показники підприємства за 4 квартал - до 15 лютого, наступного за звітним року.
В ) інша статистична звітність - згідно з термінами, передбаченими органами державної статистики.
4. Встановити такий порядок обробки документів :
4.1 .Первинні документи підшивати разом із. зведеними (звітами,накопичувальними або групувальними відомостями ) документами,з груповими за регістрами.
4.2.Журнали-ордери за звітний період (місяць ) підшивати в окрему справу у відповідності до зростання кодів бухгалтерських рахунків.
Інструкцію щодо його застосування , затверджену міністерством фінансів України ЗО листопада 1999 року № 291 . Із загального переліку рахунків першого та другого порядків з метою максимального та адекватного відображення майнового та фінансового стану підприємства в обліковому процесі використовуються рахункі (перечень рахунків додається),
12. Дотримуватись таких методичних принцшів бухгалтерського обліку:
12.1 .Д о кінця поточного року аммортжзацію основних засобів проводити за нормами ї методами передбаченими податковим законодавством.
12.2. По необоротних активах вартістю до 500 грн, знос нараховувати в р розмірі 100 % при передачі таких активів в експлуатацію
12.3. Вартість поточних та капітальних ремонтів відносити на витрати, Ва Вартість реконструкції, добудови основних засобів відноситься до капітальних вкладень І на збільшення вартості основних засобів,
а) записи відображаються в бухгалтерському обліку і звітності за перв первісною вартістю,
12.5. Відпуск запасів у виробництво , продаж, при іншому вибутті здійснюється за такою оцінкою ;
а) запаси дкі відпускаються, та послуги, що виконуються по замовленням, а також записи, які не замінюють одне одного, оцінювати за ідентифікованою собівартістю ;
б) сировина та матеріали, призначені для виробничих потреб - за середньозваженою собівартістю;
в) незавершене виробництво - по собівартості;
г) товари - за цінами продажу.
12.6. Вартість малоцінних та швидкозношувальмих предметів , що передані в експлуатацію, виключаються зі складу активів ( списується з подальшою організацією оперативно- кількісного обліку таких предметів за місцем експлуатації і відповідними особами протягом строку їх фактичного використання.
12.7. Виручку від реалізації продукції ( робіт, послуг ) визначати в міру
оплати покупцем розрахункових документів.
12.8. Метод визначення доходу - по відвантаженню продукції, наданні послуг та виконанні робіт.
12.9. Чистий прибуток розподіляти та використовувати згідно установчими документами підприємства.
12,10, Облік валових доходів і валових витрат в системі бухгалтерських рахунків не відображається, а ведеться шляхом накопичування їх у відомостях.
Контроль за виконанням наказу покласти на головного бухгалтера Седель Валентину Володимирівну.
ІІ. Методика складання фінансової звітності.
Особливості інвентаризації грошових коштів у касі підприємства викладень в Порядку ведення касових операцій у національній валюті України, затвердженому постановою Правління НБУ від 02.02.95 р. № 21, у редакції постанови Правління НБУ від 13.10.97 р. № 334.
Відображення в обліку наслідків інвентаризації може бути систематизов
таким чином:
o активи, за якими невідомі джерела їх надходження, оприбутковуються у тому ж порядку, що і їх безкоштовне отримання (табл. 1.6.)
o розбіжності за даними обліку розрахунків відображаються за тими ж рахунками, що і їх первісне визнання (у разі необхідності збільшити суму дебіторської чи кредиторської заборгованості) або зворотним записом (у разі необхідності зменшити суму дебіторської чи кредиторської заборгованості)
o списання з балансу безнадійної дебіторської заборгованості або кредиторе заборгованості, яка не підлягає відшкодуванню, здійснюється у кореспонде рахунками резерву сумнівних боргів, відповідних витрат та доходів (табл. 9.4.)
o нестача основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, запасів, грошових коштів списується на відповідні рахунки витрат. У разі наявності винної особи відображається виникнен заборгованості з відшкодування завданих збитків (табл. 9.4).
Таблиця 1.6. Основні проведення за наслідками річної інвентаризації активів.
Результати інвентаризації Дебет Кредит
1 2 3 4
Оприбут-кування Необоротних активів 10 "Основні засоби"
11 "Інші необоротні матеріальні активи"
12 "Нематеріальні активи"
14 "Довгострокові фінансові інвестиції"
15 "Капітальні інвестиції" 424 "Безоплатно одер-жані необоротні акти-ви"
Оборотних активів 20 "Виробничі запаси"
21 "Тварини на виро-щуванні та відгодівлі",
22 "Малоцінні та шви-дкозношувані предмети",
23 "Виробництво",
25 "Напівфабрикати",
26 "Готова продукція",
27 "Продукція сільськогосподар-ського виробництва",
28 "Товари" 719 "Інші доходи від операційної діяльності"
Списання з балансу
основних засобів інших необорот-них матеріаль-них активів, не-матеріальнихак-тивів Визначення залишкової вартості
13 "Знос необоротних активів"
10 "Основні засоби"
11 "Інші необоротні матеріг ні активи"
12 "Нематеріальні активи"
Списання залишкової вартості
976 "Списання необоротних 10 "Основні засоби" активів"
11 "Інші необоротні мані активи"
12 "Нематеріальні активи"
Списання з балансу інших необоротних активів
977 "Інші витрати звичайної діяльності" 14 "Довгострокові фінансові інвестиції"
15 "Капітальні інвестиції"
16

 
 

Цікаве

Загрузка...