WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методика складання і аудит фінансової звітності - Реферат

Методика складання і аудит фінансової звітності - Реферат

класифікації дебіторської заборгованості (П(С)БО 10)
6. Поточні фінансові інвестиції
Первісна оцінка
Первісна оцінка фінансових інвестицій здійснюється за собівартістю. Витрати, що включаються до собівартості, визначені П(С)БО 12
Відображення поточних фінансових інвестицій в балансі Здійснюється відповідно до вимог, встановлених П(С)БО 12
7. Забезпечення. До елементів облікової політики відноситься склад резервів наступних платежів і порядок їх утворення та використання
Забезпечення
Визначаються створювані резерви майбутніх витрат і платежів, наприклад, на гарантійне обслуговування, на оплату майбутніх відпусток працівників тощо (П(С)БО 2)
8. Доходи і витрати звітного періоду. Використовуються наступні елементи облікової політики: 1) об'єкт обліку витрат при виробництві продукції; 2)склад витрат, що формують собівартість' виробництва продукції, які обліковуються по об'єкту обліку витрат, 3) оцінка витрат, що враховуються по об'єкту обліку; 4) метод обліку витрат на виробництво', 5) витрати класифікуються по виробництву продукції на постійні та змінні; 6) витрати групуються за елементами витрат та статтями калькуляції; 7) встановлюється система оплати праці працівників, зайнятих виробництвом продукції; 8) визначається порядок обліку та розподілу загальновиробничих витрат; 9) визначається метод оцінки виконаних робіт при розрахунках з замовником за повністю готовий об'єкт або поетапно - виконані роботи; 10) визначаються норми відшкодування витрат працівникам, розмір яких лімітується при визначені оподатковуваної бази; 11) встановлюються методи розподілу витрат виробництва продукції на її реалізовану (здану) частшгу і частину, що знаходиться в незавершеному виробництві; 12) встановлюється метод оцінки незавершеного виробництва при розрахунках з покупцем (замовником) за повністю готовий об'єкт обліку; 13) визначається склад витрат майбутніх періодів та порядок їх списання на витрати виробництва; 14) метод оцінки зобов 'язань - в гривнях або в умовних грошових одиницях; 15) метод визначення виручки та фінансового результату від виконаних робіт; 16) метод визначення виручки від реалізації продукції для цілей оподаткування
Дохід Дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства) за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена. Умови визнання доходів від реалізації активів, внаслідок цільового фінансування, що виникають у результаті використання активів підприємства (у вигляді відсотків, роялті, дивідендів), визначаються П(С)БО 15. Для підприємств, що надають послуги, дохід визначається шляхом: О визначення виконаної роботи;
==>визначення питомої ваги обсягу послуг, наданих підприємством на певну дату, у загальному планованому обсязі;
==>визначення питомої ваги витрат, понесених на певну дату
у загальній очікуваній сумі таких витрат; О рівномірного нарахування;
==>відображення в розмірі витрат, що підлягають відшкодуванню
Оцінка доходу Визначається відповідно до П(С)БО 15
Витрати Витрати визначаються в обліку як результат зменшення активів або збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу - за рахунок його вилучення або розподілу власниками) за умАви, що вони можуть бути достовірно оцінені. Політика щодо визначення собівартості реалізованої продукції, адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат, фінансових витрат тощо формується відповідно до П(С)БО 16
Зміст облікової політики оформлюється спеціальним наказом про облікову політику, який розробляє головний бухгалтер підприємства і несе відповідальність за його формування. Керівник затверджує наказ про облікову політику і несе відповідальність за його зміст; саме його підпис робить наказ про облікову політику чинним.
ВАТ "Чернівецький хлібокомбінат"
НАКАЗ № 6
"05"січня 2001р. М. Чернівці
1.Ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності здійснюється згідно із Законом України " Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" , а також чинними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку спеціалістами бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером підприємства.
2. Запровадити таку номенклатуру справ в цілому по підприємству:
2.1. Постанови уряду, накази Мінфіну, інструкції та'інгаи методичні вказівки по веденню бухгалтерського обліку.
2.2. Річний бухгалтерський звіт з додатками.
2.3. Звіти про сплату податків та листування з податковими органами.
2.4. Книги реєстрації;
- прибуткових касових ордерів
- видаткових касових ордерів
- платіжних доручень
2.5. Касова книга.
2.6.Головна книга.
2.7.Особові рахунки працівників підприємства з оплати праці та інші примірники довідок про доходи працівників.
2.8.Листи тимчасової непрацездатності, звіти по соціальних платежах та медичному страхуванню.
2.9.Договори :
- на оренду
- на комунальні послуги
2.10. Договори с постачальниками та замовниками. 2.1. Трудові договори з працівниками підприємства.
2.12.Картки по матеріальних рахунках (або їх реєстри).
2.13.Журнали- ордери.
2.14.Реєстри акціонерів
2.15.Матеріал й інаентарізацій
2.16.Акти документальних перевірок. 2.17.Виписки з наказів та розпоряджень
3. Фінансову та статистичну звітність за видами та користувачами подавати в таки терміни :
- Баланс підприємства та звіт про фінансова результати:
а) квартальний - до 25 числа наступного за звітним періодом місяца ;
б) річний - до 20 лютого наступного за звітним року;
4.3.Бухгалтерськії документи зберігати в архіві підприємства в окремих справах або в підшитому вигляді.
5.Встановити строки зберігання бухгалтерських документів :
5.1.Первинні документи бухгалтерського обліку зберігати протятм трьох років.
5.2. Бухгалтерськи регістри,договори,бухгалтерськи звіти та інша ділова документація,яка необхідна для відновлення господарських операцій під час проведення ревізій (листування з дебіторами), а також бізнес-плани, які подаються для одержання кредитів тощо, зберігати протягом десяти років.
5.3. Ділову документацію,яка стосується довгострокових забов"язань або прав,зберігати протягом семи років після закінчення термінів їх дій.
5.4. Внутрішні правила ведення бухгалтерського обліку підприємства зберігати протягом десяти років після їх зміни або заміни.
5.5.Первинні документи , бухгалтерські регістри та інші звіти за господарський рік при ліквідації підприємства передавати до районного архіву.
По закінченню термінів зберігання бухгалтерські документи (за виключенням документів довготермінового зберігання, які передаються до архіву) знищувати згідно їх складеним відповідним актом шляхом спалювання або здавання в макулатуру.
6. При документуванні та записах господарських операцій

 
 

Цікаве

Загрузка...