WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методика складання і аудит фінансової звітності - Реферат

Методика складання і аудит фінансової звітності - Реферат

довгострокову перспективу, напрями інвестицій, які будуть надані, тактичні підходи до вирішення перспективних завдань);
==> наявність технічного оснащення функцій управління (забезпечення ЕОМ, засобами оргтехніки, програмними засобами);
==> наявність ефективної системи інформаційного забезпечення підприємства (за всіма необхідними для підприємства напрямками);
==> ррівень кваліфікації бухгалтерських кадрів, економічної сміливості та ініціативи керівників підприємства;
==> система матеріального заохочення ефективності роботи працівників за коло обов'язків, що виконуються.
Іноді нормативні документи взагалі не містять конкретних рекомендацій щодо правил обліку окремих фактів господарського життя.
Якщо система не встановлює спосіб ведення бухгалтерського обліку з конкретного питання, то при формуванні облікової політики підприємство самостійно розробляє відповідний спосіб, виходячи з діючих положень.
Способи ведення бухгалтерського обліку, обрані підприємством при формуванні облікової політики, застосовуються з 1-го січня нового року всіма структурними підрозділами (включаючи виділені в окремий баланс) не залежно від місця їх розташування.
Розкриття інформації про облікову політику та її зміни у фінансовій звітності є передумовою зіставленості фінансових звітів одного підприємства за різні періоди, а також фінансових звітів різних підприємств. Тобто, користувачі набувають можливості оцінити, наскільки зіставлюваними є дані окремих статей фінансової звітності того чи іншого звітнього періоду, тгого чи іншого підприємства.
При формуванні облікової політики підприємства слід рієнтуватися на діючі стандарти та інші нормативні акти (табл. 1.6.)
Таблиця 1.6. Основні складові та положення облікової політики
Основні складові облікової політики Положення облікової політики
1 2
1. Основні засоби. До елементів облікової політики відносяться 1) строки корисного використання основних засобів; 2) методи нарахування амортизації; 3) порядок переоцінки; 4) порядок обліку витрат по утриманню основних засобів та їх ремонту
Первісна оцінка При застосуванні на баланс об'єкт оцінюється за собівартістю, що складається з виртрат на виробництво або придбання. Витрати, що включаються до собівартості об'єктів, визначені П(С)БО 7
Об'єкт основних засобів Об'єкт основних засобів визначений П(С)БО 7
Методи амортизації Обирається метод амортизації об'єктів з методів, визначених П(С)БО 7
Перегляд методу амортизації і терміну корисної експлуатації Можуть перегллядатися відповідно до вимог, визначених П(С)БО 7
Переоцінка об'єктів основних засобів Здійснюється на підставі положень, які визначає П(С)БО 7
Відсотки за кредит, отриманий в банку для виготовлення основних засобів Визначаються на підставі положень, визначених П(С)БО 7
Майбутні витрати на ремонт, модернізацію та інше Визначаються на підставі положень, визначених П(С)БО 7
2. Нематеріальні активи. До елементів облікової політики відносяться: 1) строки корисного використання нематеріальних активів; 2) способи нарахування амортизації активів
Первісна оцінка При ззарахуванні на баланс нематеріальний актив оцінюється за собівартістю придбання або створення.
Витрати, що включаються до собівартості нематеріального активу, визначені П(С)БО 8
Групи нематеріальних активів Визначаються групи, за якими ведеться бухгалтерський облік нематеріальних активів, орієнтований на перелік яких наведений в П(С)БО 8
Методи амортизації Обирається метод амортизації, виходячпи з умов отримання майбутніх економічних вигод, розрахунку амортизації при застосуванні відповідних методів встановлений П(С)БО 7
Перегляд методу амортизації і терміну корисної експлуатації Можуть перглядатися в кінці звітнього періодду (П(С)БО 8)
Переоцінка об'єктів основних засобів Переоцінка може здійснюватися за справедливою вартістю нематеріального балансу тих нематеріпальних активів, щодо яких існує активний ринок.
Якщо здійсненав перероцінка окремого об'єкта нематеріального активу, слід переоцінювати всі інші активи групи, до якої належить цей нематеріальний актив (крім тих, щодо якого не існує активного ринку).
Якщо підприємством здійснена переоцінка об'єктів групи нематеріальних активів, то надалі вони підлягають щорічній переоцінці (П (С)БО 8)
3. Довгострокові фінансові інвестиції
Первісна оцінка
Довгострокові фінансові інвестиції зараховуються на баланс за собівартістю. Витрати, що включаються до собівартості, визначені П(С)БО 12
Відображення довго-строкових фінансових інвестицій, які дають право власності, у балансі Обирається метод обліку в залежності від ступеня впливу підприємства-інвестора на підприємства, що інвестуються, з методів, перелічених у П(С)БО 12
Відображення вартості довгострокових фінан-сових інвестицій у боргові цінні папери в балансі Здійснюється відповідно до вимог, які встановлені П(С)БО 12
Методи амортизації знижки (премії)
Обирається метод амортизації з методів, перелічених у П(С)БО 12
4. Запаси. До елементів облікової політики відносяться: 1) порядок розподілу заготівельно-складських витрат; 2) порядок оцінки товарів в торгових організація; 3) методи оцінки цінностей при їх вибутті; 4) способи амортизації МШП
Первісна оцінка
Придбані (отримані) або виготовлені запаси обліковуються за собівартістю. Витрати, що включаються до собівартості запасів (крім запасів, виготовлених власними силами), встановлені П(С)БО 9. Витрати, що не включаються до собівартості таких запасів, а відносяться на витрати того періоду, у якому вони були здійснені, наведені у П(С)БО 9. Витрати, що включаються до собівартості запасів, виготовлених власними силами, встановлені П(С)БО 16. Перелік витрат, що не включаються до собівартості таких запасів, а відносяться на витрати того періоду, в якому вони були здійснені, наведені у П(С)БО 16
Переоцінка запасів на дату балансу
У балансі запаси відображаються за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації (П(С)БО 9)
Метод оцінки вибуття запасів
Обирається метод, згідно з яким оцінюється вибуття запасів при відпуску їх у виробництво, на продаж, за П(С)БО 9
5. Поточна дебіторська заборгованість. До елементів облікової політики відноситься порядок її оцінки для відображення в бухгалтерській звітності за вартістю, що передбачена до отримання шляхом утворення резерву сумнівних боргів, або за вартістю, що відображена в рахунках - без утворення даного резерву.
Первісна оцінка
Встановлюється метод оцінки за первісною вартістю (П(С)БО 10)
Відображення в балансідебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги
Здійснюється за чистою реалізаційною вартістю, яка дорівнює сумі дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги за вирахуванням резерву сумнівних боргів (П(С)БО 10)
Резерв сумнівних боргів
Обирається метод створення резерву:
1) виходячи із платоспроможності окремих дебіторів;
2) на підставі

 
 

Цікаве

Загрузка...