WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методика складання і аудит фінансової звітності - Курсова робота

Методика складання і аудит фінансової звітності - Курсова робота

обсягів незавершеного виробництва в натурі;
o установлення лишку або нестачі цінностей і коштів шляхом зіставлення фактичної наявності з даними бухгалтерського обліку;
o виявлення товарно-матеріальних цінностей, які частково втратили первісну якість, застарілих фасонів і моделей, а також матеріальних цінностей та нематеріальних активів, що не використовуються;
o перевірка дотримання умов та порядку збереження матеріальних та грошових цінностей, а також правил утримання та експлуатації основних фондів;
o перевірка реальності вартості зарахованих на баланс основних фондів, не матеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, цінних паперів І фінансових вкладень, сум грошей у касах, на розрахунковому, валютне та інших рахунках в установах банків, грошей у дорозі, дебіторської і кредиторської заборгованості, незавершеного виробництва, витрат майбутніх періодів, резервів наступних витрат і платежів.
Таблиця 1.5. Особливості інвентаризації окремих активів.
Вид активів (зобов'язань) Особливі вимоги до проведення інвентаризації Особливі вимоги до оформлення результатів інвентаризації
Інвентаризаційний опис, акт інвентаризації Протокол засідання інвентаризаційної комісії
1 2 3 4
Основні засоби Періодичність інвентаризації будівель, споруд та інших нерухомих об'єктів основних фондів - один раз у три роки, бібліотечних фондів - один раз у п'ять років Терміни, ініціатори та джерела списання витрат на спорудження неврахованих об'єктів
Товарно-матеріальні цінності "Перевантажування, обмір, підрахунок у порядку розміщення цінностей у даному приміщенні
" Здійснення послі-довно за місцями зберігання з опломбу- ванням приміщення після закінчення інвентаризації
" Оприбуткування та видача цінностей під час інвентаризації з поміткою інвентаризаційної комісії " Окремі описи на товарно-матеріальні цінності:
- у дорозі
- відвантажені, але не оплачені у строк покупцями;
- що перебувають на складах інших підприємств (на відповідальному зберіганні, на комісії, у переробці)
" Групові описи МШП, виданих в індивідуальне ко-ристування пра-цівників із зазна-ченням у них від-повідальних за ці предмети осіб (на яких ведуться облікові картки) з їх розпискового опису
Незавершене виробництво, капітальне будівництво і ремонт " Застосування тех-нічних розрахунків для визначення кількості сировини і матеріалів, що входять до складу неоднорідної маси або суміші в незавершеному виробництві " найменування заділу, стадія або ступінь їх готов-ності, кількість або обсяг робіт
" окреме документування сировини, мате-ріалів, купованих напівфабрикатів, що перебувають біля робочих місць і не піддавались обробці " стан об'єктів, що законсервовані і будівництво яких тимчасово припинене, при-чини і підстави для їх консервації
" причини затри-мки оформлення здачі в експ-луатацію об'єктів, що фактично вве-дені в дію пов-ністю або час-тково, але прий-няття і введення в дію яких не оформлене належними документами, а також завершених, але з якихось причин не введених в дію яких не оформ-лене належними документами, а також заверше-них, але з якихось причин не вве-дено в дію
Витрати майбутніх періодів та резерви " визначення залишку резервів на оплату відпусток, на гарантійний резерв за розрахунком
" документальне підтвердження сум, віднесених до витрат майбутніх періодів
Розрахунки "Термін відповіді на виписки, отримані від кредиторів (надані дебіторам) - 10 днів
" Отримання розра-хунково-платіжних документів на невідфактуровані поставки
" Неврегульовані розрахунки (крім розрахунків з банка-ми, фінансовими і податковими орга-нами відображається за даними обліку) Надання довідки про дебіторську і кредиторську заборгованість, щодо якої термін позовної давності минув, із зазначенням осіб, винних у цьому, назви і адреси дебіторів або кредиторів, суми, причини, дати і підстави виникнення заборгованості
1.4. Облікова політика підприємства
Для складання фінансової звітності у відповідності до діючих нормативних актів та надання її користувачам керівництво підприємства формує облікову політику: обирає принципи, методи і процедури обліку таким чином, щоб достовірно відобразити фінансовий стан і результати діяльності підприємства та забезпечити зіставність показників фінансових звітів.
Визначення терміну "облікова політика" дається в ст. 1 Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" і в п.3 П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності": "облікова політика - сукупність принципів, методів і процедур, які використовуються підприємством для складання і подання фінансової звітності".
Тобто, під-обліковою політикою слід розуміти сукупність способів ведення бухгалтерського обліку прийняту підприємством - первинного спостереження, вартісного виміру, поточного групування та узагальнення фактів господарського життя.
Облікова політика підприємства згідно з п.п. 25.1 П(С)БО 1 розкривається у примітках до фінансової звітності, де підприємство висвітлює обрану облікову політику шляхом опису: а) принципів оцінки статей звітності; б) методів обліку за окремими статтями звітності.
Вона розробляється на багато років і може змінюватись лише в тому, випадку, якщо: змінюються статутні вимоги; змінюються вимоги органу, що затверджує положення (стандарти) бухгалтерського обліку; зміни забезпечать більш достовірне відображення подій або операцій у фінансовій звітності підприємства.
Не вважається зміною облікової політики встановлення облікової політики для:
а) подій або операцій, які відрізняються за змістом від попередніх подій або операцій;
б) подій або операцій, які раніше не відбувалися.
Облікова політика застосовується щодо подій і операцій з моменту їх виникнення. Якщо, наприклад, суму коригування нерозподіленого прибутку на початок звітного року неможливо визначити достовірно, то облікова політика поширюється лише на події та операції, що відбуваються після дати зміни облікової політики.
У разі зміни облікової політики у примітках до фінансової звітності слід розкривати причини і сутність зміни, суму коригування нерозподіленого прибутку на початок звітного року або обгрунтування неможливості її достовірного визначення.
У ст. 4 Закону України "Про бухгалгерський облік і фінансову звітність в Україні" і п.18 П(С)БО 1 наводяться десять основних факторів, якими слід керуватися при визначенні облікової політики:
==>форма власності та організаційно-правова форма (ТзОВ, АТ, СП, ДП тощо);
==> вид діяльності чи галузеве підпорядкування (комерційна діяльність, будівництво, промисловість тощо);
==>обсяги виробництва, середньоспискова чисельність працівників тощо;
==> відносини із системою оподаткування (звільнення від різного виду податків, надання пільг по оподаткуванню);
==> можливість самостійних дій з питань ціноутворення;
==> стратегія фінансово-господарського розвитку (мета і завдання економічного розвитку підприємства на довгострокову

 
 

Цікаве

Загрузка...