WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методика складання і аудит фінансової звітності - Курсова робота

Методика складання і аудит фінансової звітності - Курсова робота

прибуток за 2000 рік;
* як буде відображена сума податкових витрат підприємства у Звіті про фінансові результати за 2000 рік.
1.3. Організація підготовки та подання фінансових звітів.
Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства.
Під час підготовки до складання та подання фінансової звітності підприємство повинне дотримуватися вимог П(С)БО, а також Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419. Він визначає суб'єктів подання звітності, звітний період, який вона охоплює, і відповідно до цього склад та терміни її подання. Відповідальність за складання та надання фінансової звітності несе керівництво підприємства.
За звітним періодом фінансові звіти поділяються на річні та квартальні (рис. 2.5.).
Звітним періодом для складання річної фінансової звітності є календарний рік. Перший звітний період новоствореного підприємства може бути меншим 12 місяців, але не може бути більшим 15 місяців. Звітним періодом підприємства, що ліквідується, є період з початку року до моменту ліквідації.
Квартальна звітність складається наростаючим підсумком з початку звітного року. Баланс підприємства складається на кінець останнього дня звітного періоду
Склад річної звітності різний для окремої юридичної особи (крім малого підприємства), малого підприємства та материнського підприємства. Фінам, звіти малого підприємства та консолідовані фінансові звіти відрізняються і лише складом форм, але і змістом.
Рис. 2.5. Тривалість звітного періоду за П(С)БО 1.
Таблиця 1.3. Основні вимоги до подання фінансової звітності.
Звітній період Суб'єкт подання Склад Термін подання Користувачі
1 2 3 4 5
рік Окрема юридична особа (крім ма-лого під-приємства) " Баланс
Не піз-ніше 20 лютого наступ-ного за звітнім роком Органи управління, трудові колективи, власники (засновники), органи дер-жавної статистики, інші
"Звіт про фінансові результати
" Звіт про рух грошових коштів
" Звіт про власний капітал
" Примітки
Мале під-приємство " Баланс
Не піз-ніше 20 лютого наступ-ного за звітнім роком Органи управління, трудові колективи, власники (засновники), органи дер-жавної статистики, інші
"Звіт про фінансові результати
Материн-ське під-приємство " Консолідована вартість Визна-чається власника-ми не піз- ніше ніж 15 квітня наступного за звітнім роком Власники (засновники)
" Баланс
"Звіт про фінансові результати
" Звіт про рух грошових коштів
" Звіт про власний капітал
" Примітки
Квартал Окрема юридична особа " Баланс
Не пізніше 25-го числа місяця, що настає за звітнім кварталом Органи управління, трудові колективи, власники (засновники), органи дер-жавної статистики, інші
"Звіт про фінансові результати
Мале під-приємство " Баланс
Не пізніше 25-го числа місяця, що настає за звітнім кварталом Органи управління, трудові колективи, власники (засновники), органи дер-жавної статистики, інші
"Звіт про фінансові результати
Материн-ське під-приємство " Баланс
Визна-чається власника-ми не піз- ніше ніж протягом 45 днів після за-кінчення кварталу Власники (засновники)
"Звіт про фінансові результати
Квартальна звітність подається лише у складі двох форм - Балансу та Звіту про фінансові результати.
Датою подання фінансової звітності (крім консолідованої) вважається день її фактичної передачі за належністю, а у разі надсилання поштою - дата одержання адресатом, зазначена на штемпелі підприємства зв'язку, що обслуговує адресата. У разі коли дата подання звітності припадає на неробочий день, термін подання переноситься на перший після вихідного робочий день.
Процес підготовки до складання та безпосереднього складання фінансових звітів може бути поділений на кілька етапів. Зміст деяких з них залежить від особливостей організації облікового процесу на підприємстві, зокрема класами рахунків для обліку витрат, формою обліку тощо (табл. 1.4.). Проте основними для всіх підприємств є:
o закриття рахунків доходів і витрат;
o визначення чистого фінансового результату звітного періоду;
o інвентаризація залишків на рахунках активів та зобов'язань;
o внесення коригувань за наслідками інвентаризації (у разі виявлення відхилень даних обліку від даних інвентаризації);
o складання Звіту про фінансові результати. Балансу та інших форм фінансової звітності;
o коригування показників звітності і/або підготовка Приміток щодо подій після дати балансу .
Етапи 3, 4, 7 - 10 необхідні лише при підготовці річної фінансової звітності. Перевірка узгодженості показників звітів (у межах одного звіту чи різних звітів) може відбуватися одночасно з їх складанням.
Таблиця 1.4. Основні етапи підготовки фінансової звітності (крім спрощеної та консолідованої)
Основні етапи
Використання рахунків витрат
Класів
8 і 9 Класу
9 Класу
8
1. Закриття рахунків доходів і витрат
Класу 8
Класу 9
Визначення чистого фінансового результату звітного періоду v - v
2. Визначення залишків на рахунках Балансу v v v
3. Підтвердження залишків на рахунках активів і зобов'язань за допомогою інвентаризації v v v
4. Внесення коригувань до даних обліку v v v
5. Складання звіту про фінансові результати v v v
6. Складання Балансу v v v
7. Складання звіту про власний капітал v v v
8. Складання звіту про рух грошових коштів v v v
9. Складання приміток v v v
10. Коригування показників звітності та формування приміток щодо подій після дати балансу v v v
11. Перевірка узгодженості показників звітності v v v
При проведенні інвентаризації та регулюванні її результатів слід керуватися Інструкцією з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94р. № 69, змінами і доповненнями. Основні вимоги цього документа подані у табл 1.5.
На підприємстві за наказом керівника створюється інвентаризаційна комісія яка оформляє результати своєї роботи в інвентаризаційних відомостях, актах інвентаризації та протоколах засідань.
Інвентаризації підлягають усі активи та зобов'язання підприємства, крім майна, цінностей, коштів і зобов'язань, інвентаризація яких проводилася раніше 1 жовтня звітного року. Підприємство повинне також провестиінвентаризацію майна і матеріальних цінностей, які йому не належать і облічуються на забалансових рахунках.
Основними завданнями інвентаризації є:
o виявлення фактичної наявності основних засобів, нематеріальних активів товарно-матеріальних цінностей, коштів, цінних паперів та інших грошових документів, а також

 
 

Цікаве

Загрузка...