WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методика складання і аудит фінансової звітності - Курсова робота

Методика складання і аудит фінансової звітності - Курсова робота

до наведених вище статей розділу "Необоротні активи"
Дт 18, Кт 19
Усього за розділом 1
080
II. Оборотні активи
Запаси: виробничі запаси
тварини на вирощуванні та відгодівлі
незавершене виробництво
готова продукція
товари
100
У статті "Виробничі запаси" показується вартість запасів сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, купованих напівфабрикатів і комплектуючих виробів, запасних частин, тари, будівельних матеріалів та інших матеріалів, призначених для споживання в ході нормального операційного циклу
Дт 20, Дт 22
110
У статті "Тварини на вирощуванні та відгодівлі" відображається вартість: дорослих тварин на відгодівлі і в нагулі, птиці, звірів, кролів, дорослих тварин, вибракуваних з основного стада для реалізації, та молодняку тварин
Дт21
120
У статті "Незавершене виробництво" показуються витрати на незавершене виробництво і незавершені роботи (послуги)
Дт23
130
У статті "Готова продукція" показуються запаси виробів на складі, обробка яких закінчена та які пройшли випробування, приймання, укомплектовані згідно з умовами договорів із замовниками і відповідають технічним умовам і стандартам, продукція, яка не відповідає наведеним вимогам (крім браку), та роботи, які не прийняті замовником, показуються у складі незавершеного виробництва
Дт 25, Дт 26, Дт27
140
У статті "Товари" показується вартість товарів, які придбані підприємствами для наступного продажу
Дт28
Векселі одержані
150
У статті "Векселі одержані" показується заборгованість покупців, замовників та інших дебіторів за відвантажену продукцію (товари), виконані роботи та надані послуги, яка забезпечена векселями
Дт34
Дебіторська заборгованість за товари, роботи послуги:
Чиста реалі-заційна вар-тість
Первісна вартість
160
У підсумках балансу включається чиста реалізаційна вартість, яка визначається вирахуванням з дебіторської заборгованості резерву сумнівних боргів
161 У статті "Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги" відображається заборгованість покупців або замовників за надані їм продукцію, товари, роботи або послуги (крім заборгованості, яка забезпечена векселем) Дт 36
Резерв сумнівних боргів 162 Кт 38
Дебіторська заборгованість за розрахун-ками:
з бюджетом
За виданими авансами
З нарахованих доходів
Із внутрішніх розрахунків
170
У статті "Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом" показується дебіторська заборгованість фінансових і податкових органів, а також переплата за податками, зборами та іншими платежами до бюджету
Дт 641
180 У статті "Дебіторська заборгованість за виданими авансами" показується сума авансів, наданих іншим підприємствам у рахунок наступних платежів Дт 371, Дт 65
190 У статті "Дебіторська заборгованість з нарахованих доходів" показується сума нарахованих дивідендів
200 У статті "Інша поточна дебіторська заборгованість" показується заборгованість дебіторів, яка не може бути включена до інших статей дебіторської заборгованості та яка відображається у складі оборотних активів Дт 372, Дт 374,
Дт 375, Дт376, Дт 377, Дт376,
Дт 642
Дт 651 - 653,
Дт643
Поточні фінансові інвестиції 220 У статті "Поточні фінансові інвестиції" відображають фінансові інвестиції на строк, що не перевищує одного року, які можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент (Крім інвестицій, які є еквівалентами грошових коштів) Дт 352
Грошові кошти та їх еквіваленти:
В націо-нальній
валюті
В іноземній валюті
230 У "Статті грошові кошти та їх еквіваленти" відображаються гроші в касі, на поточних та інших рахунках у банках, які можуть бути використані для поточних операцій, а також еквіваленти грошових коштів
Кошти в національній валюті Дт301, Дт311
Дт313, Дт 333
Дт 351
240 Кошти в іноземній валюті Дт302, Дт312
Дт314, Дт334
Усього за розділом 260
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 У складі витрат майбутніх періодів відображаються витрати, що мали місце протягом поточного або попередніх звітних періодів, але належать до наступних звітних періодів Дт 39
Баланс 280
Пасив
Код рядка
Визначення статтей згідно П(С)БО 2 "Баланс" Рахунки (сурахунки), сальдо яких відображені у відповідних статтях
1 2 3 4
І. Власний капітал
Сукупний капітал 300 У статті "Статуний капітал" наводиться зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства Кт 40
Пайовий капітал 310 У статті "Пайовий капітал" наводиться сума пайових внесків ченів спілок та інших піприємств, що передбачена установчими документами Кт 41
Додатковий вкладений капітал 320 У статті "Додатквий вкладений капітал" акціонерні товариства показують суму, на яку вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість Кт 421
Інший додатковий капітал 330 У статті "Інший додатковий капітал" відображається сума дооцінки необоротних активів, вартість активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших юридичних і фізичних осіб, та інші види додаткового капіталу Кт 422, Кт 423
Кт 424, Кт 425
Резервний капітал 340 У статті "Резервний капітал" наводиться сума резервів, створених відповідно до чинного законодавства або установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства Кт 43
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 У статті "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" відображається або сума прибутку, яка реінвестована у підприємство, або сума непокритого збитку. Сума непокритого збитку наводиться в дужках та вираховується при визначенні підсумку власного капіталу Кт 44 (Дт44)
Неоплачений капітал 360 У статті "Неоплачений капітал" відображається сума заборгованості власників (учасників) за внесками до статутного капіталу. Ця сума наводиться в дужках і вираховується при визначенні підсумку власного капіталу Дт 46
Вилучений капітал 370 У статті "Вилучений капітал" господарські товариства відображають фактичну собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених товариством у його учасників. Сума викупленого капіталу наводиться в дужках і підлягає вирахуванню при визначенніпідсумку власного капіталу Дт 45
Усього за розділом І 380
ІІ. Забезпечен-ня наступних витрат і платежів У складі забезпечень наступних витрат і платежів відображаються нараховані у звітному періоді майбутні витрати на платежі (витрати на оплату майбутніх відпусток, гарантійні зобов'язання тощо)є, величина яких на дату складання Балансу може бути визначена тільки шляхом попередніх (прогнозних оцінок) Кт 47
Забезпечення виплат персоналу 400 Кт 471, Кт 472
Інші забезпечення 410 Кт 473, Кт 474
Цільове фінансування 420 Залишки коштів цільового фінансування і цільових надходжень Кт 48
Усього за розділом 430
ІІІ. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440 У статті "Довгострокові кредити банків"

 
 

Цікаве

Загрузка...