WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методи аудиторського контролю - Реферат

Методи аудиторського контролю - Реферат

РЕФЕРАТ
НА ТЕМУ:
Метод аудиторського контролю
Аудиторський контроль, здійснюючи функції управління, досліджує процес розширеного відтворення суспільне необхідного продукту згідно із законодавством і нормативно-правовими актами, які забезпечують раціональне господарювання в умовах ринкової економіки. У процесі функціонування аудиторський контроль сформував свій метод у системі прикладних економічних наук. Метод аудиторського контролю у здійсненні своїх функцій характеризується використанням загальнонаукових і власних методичних прийомів контролю розширеного відтворення суспільне необхідного продукту.
Характеристика методу аудиторського контролю представлена на рис. 1.
Загальнонаукові методичні прийоми дослідження грунтуються на методах філософії. Метод (від грец. теі1іо(1о5 - дослідження) - це спосіб дослідження, який визначає підхід до об'єктів, що вивчаються, планомірний шлях наукового пізнання і встановлення істини. Метод філософії є істинно науковим методом пізнання світу, відображення законі" розвитку мислення, а також законів розвитку самого мислення.
Загальнонаукові методичні прийоми включають аналіз і синтез, індукцію і дедукцію, аналогію і моделювання, абстрагування і конкретизацію, системний аналіз, функціонально-вартісний аналіз.
Аналіз - це прийом дослідження, який включає вивчення предмета уявним або практичним розчленуванням його на складові об'єкти (частини об'єкта, його ознаки, властивості, відносини). Кожну із виділених частин аналізують окремо в межах одного цілого (комплексна ревізія виробничої і фінансово-господарської діяльності об'єднання та ін.).
Синтез (від грец. шпіНеш - сполучення, поєднання, складання) - прийом вивчення об'єкта в цілісності, в єдності і взаємозв'язку його частин. У аудиторському контролі синтез пов'язаний з аналізом, оскільки дає змогу об'єднати об'єкти, розчленовані в процесі аналізу, встановити їхній зв'язок і пізнати предмет як єдине ціле (контроль виконання договорів на поставку продукції та ін.).
Індукція (від грец. іпаисііоп - наведення) - прийом дослідження, при якому загальний висновок про прикмети множини елементів об'єкта складають на основі вивчення не всіх прикмет, а лише частини елементів цієї множини, тобто способом виведення висновків від окремого до загального (ревізію дебіторської заборгованості здійснюють спочатку за даними аналітичного, а потім - синтетичного обліку та ін.).
Дедукція (від лат. аеаисііоп - виведення) - досліджують стан об'єкта в цілому, а потім його складових елементів, тобто висновки від загального до окремого (ревізію дебіторської заборгованості спочатку проводять за даними синтетичного, а потім - аналітичного обліку та ін.).
Аналогія - прийом наукових висновків, завдяки якому досягають пізнання одних об'єктів на основі подібності їх ;і іншими. Прийом аналогії, грунтуючись на подібності деяких сторін різних об'єктів, становить основу моделювання, яке застосовується в аудиторському контролі.
Моделювання - прийом наукового пізнання, що грунтується на заміні об'єкта, явища, які вивчають, на їх аналог, модель, що має істотні прикмети оригіналу.
У аудиторському контролі застосовують організаційні моделі проведення контрольно-аудиторського процесу -стандарти.
Абстрагування (від лат. аЬзІгаНеге - відволікати) - прийом відволікання. При цьому методом абстракції переходять від конкретних об'єктів до загальних понять і законі" розвитку (наприклад, перевіряють стан контролю трудової дисципліни в окремих підрозділах підприємства і, абстрагуючись, роблять висновки в цілому).
Конкретизація (від лат. сопсгеіш - густий, твердий) - дослідження об'єктів у всій різнобічності їх, у якісній багатогранності значень реального існування (на відміну від абстрактного) об'єктів. При цьому досліджують стан об'єктів за певними конкретними умовами існування їх та історичного розвитку, виявлення у процесі контролю непродуктивних витрат за місцями утворення їх - підрозділами, підприємствами тощо.
Системний аналіз - вивчення об'єкта дослідження як сукупності елементів, що утворюють систему. Системний аналіз у аудиторському контролі передбачає оцінку поведінки
об'єктів як системи з усіма факторами, що впливають на його функціонування. Цей прийом широко використовують у аудиторському контролі, оскільки він дає змогу застосувати системний підхід до оцінки виробничої і фінансово-господарської діяльності всіх ланок народного господарства. У практиці досліджень системний аналіз передбачає викорис-тання таких методик:
процедур теорії дослідження операцій для кількісної оцінки об'єктів дослідження;
аналізу систем для дослідження об'єктів в умовах невизначеності.
Функціонально-вартісний аналіз - вивчення об'єктів на стадії інженерної підготовки виробництва, яка включає проектування і синтез складних систем у процесі дослідження функціонування їх (проектування і оцінка економічної ефективності технологічних процесів тощо).
Власні методичні прийоми аудиторського контролю - це специфічні прийоми, вироблені практикою на основі досягнень економічної науки. Формуються ці прийоми залежно від цільової функції науки та її загальнонаукових прийомів і характеризуються взаємним проникненням в однорідні галузі наук. Так, наприклад, методичні прийоми аудиторського контролю розвинулись на основі бухгалтерського обліку і економічного аналізу, статистики та інших економічних наук. Разом з тим методичні прийоми аудиторського контролю застосовуються в дослідженнях інших економічних наук (управління, маркетинг, фінансування, кредитування та ін.).
Методичні прийоми аудиторського контролю можна об'єднати в такі групи: органолептичні, розрахунково-аналітичні, документальні, узагальнення і реалізації результатів контролю.
Органолептичні - інвентаризація, контрольні заміри робіт, вибіркові і суцільні спостереження, технологічний та хіміко-технологічний контроль, експертизи, службове розслідування, експеримент.
Інвентаризація - перевірка об'єктів контролю в натурі органолептичним (від грец. ощапоп - знаряддя, інструмент) способом.
Суть цього прийому контролю полягає в тому, що перевірка наявності і стану об'єіггів визначається оглядом, підрахунками, зважуванням, обмірюванням. У аудиторському контролі застосовується як основний методичний прийом фактичного контролю збереження товарно-матеріальних цінностей і коштів, а також стан розрахунково-кредитних стосунків та інших активів і пасивів об'єднання, підприємства. Інвентаризація застосовується всіма видами фінансово-господарського контролю. Особливе значення у

 
 

Цікаве

Загрузка...