WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Перевірки фінансової звітності - Курсова робота

Перевірки фінансової звітності - Курсова робота

правильність складання та її достовірність.
Отже, аудит фінансової звітності підприємства є надійною гарантією достовірності результатів фінансово-господарської діяльності для її оцінки за звітний період та розробки заходів щодо її подальшого удосконалення, для задоволення інформаційних потреб власників, а також податкових, статистичних та інших органів державного і господарського управління.
2. Єдина методологія оцінки системи бухгалтерської (фінансової) звітності в країнах СНД.
Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) координаційні ряди з бухгалтерського обліку в країнах - членах СНД, за участю представників міністерств фінансів країн - членів СНД прийняла єдину методологію оцінки статей бухгалтерської (фінансової) звітності з країнами членами СНД (міжнародний стандарт). Ця методологія побудована на міжнародних стандартах бухгалтерського обліку ізвітності, що дуже важливо для інтеграції країн-членів СНД у світовий економічний інформаційний простір.
Дані бухгалтерського балансу на початок звітного періоду мають бути порівняльні з даними бухгалтерського балансу на кінець періоду, що передував звітному, з урахуванням проведеної реорганізації, а також змін, пов'язаних із застосуванням правил складання бухгалтерського балансу країни-члена СНД. Бухгалтерський баланс повинен включати числові показники у нетто-оцінці, тобто за мінусом регулюючих величин, які відображають у бухгалтерському балансі або у поясненнях до нього і звіту про фінансові результати.
Грошова оцінка активів і пасивів організації (за національними стандартами - підприємства) може здійснюватися так:
o у сумі фактичних витрат;
o за відновлювальною (поточною) вартістю;
o за ціною можливої реалізації.
Відхилення від Основних положень формування бухгалтерської (фінансової) звітності комерційних організацій у країнах-членах СНД, прийняті Конференцією Координаційної Ради з бухгалтерського обліку у країнах-членах СНД, мають бути розкриті у поясненнях до бухгалтерського балансу і звіту про фінансові результати із зазначенням інших причин і результату господарювання. Крім того, необхідно вказати той вплив, який мало це відхилення на формування уявлення про майновий, фінансовий стан організації і фінансові результати її діяльності. Країна-член СНД може встановлювати виняткові випадки таких відхилень і визначати відповідні особливі правила.
Зміни в оцінці статей бухгалтерської (фінансової) звітності підлягають розкриттю у поясненнях до бухгалтерського балансу і звіту про фінансові результати.
Незавершені капітальні вкладення (роботи) - до їх складу включають витрати на будівельно-монтажні роботи, інші капітальні роботи і витрати (на проектно-дослідні, геологорозвідувальні і бурові роботи та витрати, пов'язані з відведенням земельних ділянок і переселенням у зв'язку з будівництвом, підготовкою кадрів для введених в експлуатацію збудованих організацій та ін.). Об'єкти капітального будівництва, що перебувають у тимчасовій експлуатації, до введення їх у постійну експлуатацію відображають у бухгалтерському балансі як незавершені капітальні вкладення за фактичними витратами для забудовника (інвестора).
Фінансові вкладення - інвестиції організації у державні цінні папери (облігації та інші боргові зобов'язання), цінні папери, в статутні капітали інших організацій, а також надані іншим організаціям позички, якщо ці операції дозволені законодавством країни-члена СНД. Фінансові вкладення обліковують у сумі фактичних витрат для інвестора. По боргових цінних паперах різницю між сумою фактичних витрат на придбання і номінальною вартістю впродовж строку обігу їх допускається рівномірно (щомісяця) відносити на фінансові результати в організації. Країна-член СНД може встановлювати конкретний перелік цінних паперів, щодо яких допускається віднесення зазначеної різниці.
Акції і паї, не сплачені повністю, показують в активі бухгалтерського балансу за повною вартістю їх із віднесенням несплаченої суми на статтю кредиторів у пасиві бухгалтерського балансу у випадках, коли інвестор має право на одержання дивідендів і несе повну відповідальність щодо цих вкладень. В інших випадках суми, внесені в рахунок акцій і паїв, що підлягають придбанню, відображають в активі бухгалтерського балансу на статті дебіторів.
Вкладення організації в акції інших організацій, що котируються на біржі або на спеціальних аукціонах, котирування яких регулярно публікують, при складанні бухгалтерського балансу відображають на кінець року за ціною можливої реалізації (ринковою вартістю), якщо остання нижча від балансової вартості. Зазначене котирування здійснюється на суму резерву під знецінення вкладень у цінні папери, відрахування до якого відображають у складі інших операційних витрат, якщо інше не передбачено законодавством країни-члена СНД.
Особливості відображення у бухгалтерській (фінансовій) звітності фінансових вкладень у професійних учасників ринку цінних паперів встановлюються правилами країни-члена СНД.
Основні засоби - сукупність матеріально-речових цінностей, що використовуються як засоби праці і діють
у натуральній формі протягом тривалого часу у сфері матеріального виробництва і в невиробничій сфері.
До основних засобів відносять будівлі, споруди, машини, обладнання та інші об'єкти, а також капітальні витрати на поліпшення земель (меліоративні та інші роботи) і в орендовані об'єкти основних засобів. У складі основних засобів обліковують і земельні ділянки, що перебувають у власності організації.
Основні засоби відображають у бухгалтерському обліку в сумі фактичних витрат на їх придбання (включаючи доставку), спорудження і виготовлення.
У разі добудови, дообладнання, реконструкції і часткової ліквідації, переоцінки відповідних об'єктів допускається зміна первісної вартості основних засобів.
Капітальні вкладення у багаторічні насадження, поліпшення земель включають до складу основних засобів щороку у сумі витрат, що належать до прийнятих в експлуатацію площ, незалежно від завершення всього комплексу робіт.
Закінчені капітальні вкладення в орендовані об'єкти основних засобів зараховуються орендарем до власних основних засобів у сумі фактичних витрат, якщо інше не передбачено договором оренди.
Вартість основних засобів організації погашається нарахуванням зносу (амортизації); віднесенням його на видатки (витрати виробництва, обігу) впродовж строку корисного використання їх. Вартість земельних ділянок не погашається, якщо інше не встановлено правилами країни-члена СНД.
Країна-член СНД може встановлювати перелік, засобів праці, які обліковують як оборотні засоби, і порядок погашення вартості їх.
Нематеріальні активи - об'єкти, що не мають

 
 

Цікаве

Загрузка...