WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Перевірки фінансової звітності - Курсова робота

Перевірки фінансової звітності - Курсова робота

виявлені під час аудиторської перевірки.
На етапі аналізу наступного періоду аудитор може зіставити також останні проміжні фінансові звіти з фактичними і зробити інші порівняння, необхідні за даних обставин.
УПоложенні про аудиторські стандарти (SAS) № 26 указується, що коли бухгалтер передає своєму клієнтові або іншим особам фінансові звіти, які він підготував або у підготовці яких він брав участь, то вважається, що він причетний до цих звітів, хоч його імені у цих звітах немає.
Таким чином, для кожного завдання є стандартний формат складання висновку, з якого випливає відповідний ступінь упевненості.
А тепер зупинимося на компіляції фінансових звітів.
Щоб задовольнити потребу клієнтів у послугах аудиторів, не пов'язаних із якими-небудь гарантіями точності фінансових даних, Американський інститут присяжних аудиторів встановив певний рівень професіональних послуг для приватних компаній, який називається "компіляція".
Дослівно "компіляція" означає роботу, виконану без самостійної обробки
джерел. У даному разі це оформлення інформації, поданої керівництвом компанії у вигляді фінансових звітів без яких-небудь висновків. Від аудитора не вимагається проведення якихось розслідувань або процедур для одержання підтвердження правильності інформації, наданої йому клієнтом, або перевірки такої інформації. Але аудитор в цьому разі несе відповідальність, яка виз-начається посібником з аудиторських стандартів № 1 (розділ 100).
Однак не завжди можна зарубіжний досвід аудиту фінансової звітності сліпо запровадити в Україні без урахування місцевих ринкових умов. Аудитор повинен ознайомитися з фінансовими звітами свого клієнта для того, щоб упевнитися, чи вони без очевидних неточностей, таких, як арифметичні й канцелярські похибки, неправильне використання принципів бухгалтерського обліку, недостатнє розкриття необхідної інформації.
Під час перевірки фінансових звітів клієнт повинен надати аудитору повну інформацію, на підставі якої він міг би висловити свою упевненість у тому, що відпадає необхідність вносити суттєві зміни у фінансові звіти з тим, щоб вони відповідали вимогам норм (стандартів). При цьому аудитору слід здійснити ось що:
- ознайомитися з принципами, прийомами і методами бухгалтерського обліку і способами їх застосування;
- прослідкувати, як клієнт збирає інформацію для внесення у фінансовий звіт;
- упевнитися, що фінансові звіти складені у відповідності із загально-прийнятими принципами ведення бухгалтерського обліку;
- з'ясувати, який існує зв'язок між сальдо рахунків і який вплив на ре-зультати мають відхилення.
Складовою частиною аудиту фінансової звітності є аналіз фінансового стану, у процесі якого слід дати оцінку фінансової стійкості й платоспромож-ності, зокрема розрахувати коефіцієнти і показники ліквідності й фінансової
активності.
Отримані коефіцієнти і показники необхідно порівняти із встановленими стандартними (оптимальними) критеріями, з даними за попередній період і аналогічними показниками на споріднених підприємствах або із середньо галузевими даними.
Отже, аудит фінансової звітності сприяє виявленню хиб, попередженню банкрутства, визначенню перспектив розвитку виробництва в умовах конку-рентної боротьби.
Фінансовий стан підприємства - це сукупність показників, які відобра-жають наявність, розміщення та використання фінансових ресурсів. Він вияв-ляється у платоспроможності підприємства внаслідок відповідності фактичного кругообігу коштів на всіх етапах розрахунковим показникам.
Необхідною умовою діяльності підприємства в ринковій економіці є сталий фінансовий стан, оскільки від цього залежать своєчасність і повнота погашення його зобов'язань перед персоналом щодо розрахунків з оплати праці, бюджетом, банками, постачальниками.
Неправильне використання фінансових ресурсів або їх брак негативно впливають на розрахунки з постачальниками матеріальних цінностей, викликають погіршення наслідків господарської діяльності.
Фінансова міць підприємства залежить не лише від суми доходів, наявності засобів, а ще й від ефективного їх використання, тобто від якості фінансової роботи.
А тому в умовах ринкової економіки виникає необхідність виявляти і мобілізувати внутрішні резерви поліпшення фінансового стану. В цій площині одним із важливих об'єктів аналізу є вивчення правильності використання фінансових ресурсів за цільовим призначенням.
Інформаційною базою аналізу фінансового стану підприємства служать дані про надходження і витрачання коштів:
- виписки банків;
- картотека рахунків, що підлягають оплаті;
- платіжні календарі, які складаються фінансовим відділом підприємства;
- інші дані бухгалтерського й оперативного обліку;
- баланс;
- звіт про фінансові результати;
- відомості, що містяться у фінансовому плані підприємства (баланс доходів і витрат) тощо.
Баланс підприємства розкриває зміст активу і пасиву.
Актив балансу - вартість майна і боргових прав. Пасив - зобов'язання підприємства за позиками і кредиторською заборгованістю або джерела утворення господарських засобів, а також власний капітал.
На наш погляд, у положенні (стандарті) 2 "Баланс" розділи слід було розподілити рівномірно (а не три і п'ять відповідно у активі й пасиві). По-друге, всю дебіторську заборгованість доцільніше зосередити в одному розділі.
Перевищення вартості активів над пасивами становить вартість власних активів підприємства, до яких входить і його прибуток. Однак баланс підприємства не дає вичерпних відомостей для аналізу фінансового стану підприємства. Тому для глибшого з'ясування причин тих чи інших відхилень фінансових показників від розрахункових використовують дані фінансового плану, звіт про наявність та рух коштів підприємства, звіт про наявність і рух основних коштів і амортизаційного фонду тощо.
Для деталізації окремих питань використовують дані реєстрів синтетичного й аналітичного обліку і первинні документи, інвентаризаційні матеріали, претензійні й арбітражні документи, листування з банками, фінансовими, податковими органами тощо.
Фінансовий результат діяльності підприємства характеризує його економічну ефективність.
Під час перевірки звіту про фінансові результати аудитор з'ясовує правильність визначення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Для цього слід від доходу (виручки) відняти податок на додану вартість, акцизний збір, інші вирахування з доходу. Відтак чистий дохід порівнюють із собівартістю продукції (товарів, робіт, послуг) і встановлюють валовий прибуток (збиток). Останній коригується на інші операційні доходи, адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати.
Таким чином, визначаються фінансові результати від

 
 

Цікаве

Загрузка...