WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Основи фінансової звітності - Курсова робота

Основи фінансової звітності - Курсова робота

результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
фінансових інвестицій 180 - х - х
необоротних активів 190 - х - х
майнових комплексів 200 - х - х
Отримані:
відсотки 210 - х х
дивіденди 220 - х х
Інші надходження 230 - х Х
Придбання:
фінансових інвестицій 240 х (60)
необоротних активів 250 х (600)
майнових комплексів 260 х -
Інші платежі 270 х -
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 - 660
Рух коштів від надзвичайних подій 290 - -
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 - 660
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу 310 - х х
Отримані позики 320 - х х
Інші надходження 330 - х х
Погашення позик 340 х - х
Сплачені дивіденди 350 х (252,2) х (207)
Інші платежі 360 х - х -
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 580,8 - 484 -
Рух коштів від надзвичайних подій 380 - - - -
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 580,8 - 484 -
Чистий рух коштів за звітний період 400 300 - 250 -
Залишок коштів на початок року 410 120 х 100 х
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 - - - -
Залишок коштів на кінець року 430 410 х 340 х
Керівник ___________________________
Головний бухгалтер _______________________
9.6. Структура і зміст Звіту про власний капітал
Зміст і форма Звіту про власний капітал, а також загальні вимоги щодо розкриття його статей регламентуються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал", затвердженим наказом Мінфіну України від 31.03.99 № 87.
Метою складання Звіту про власний капітал є розкриття інформації про зміни в складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.
Форма Звіту про власний капітал наведена далі.
У статтях "Залишок на початок року" та "Залишок на кінець року" показується сума власного капіталу (статутний капітал, пайовий, резервний, додатковий капітал, нерозподілений прибуток тощо), наведена в балансі підприємства відповідно на початок і кінець звітного періоду.
У статтях "Зміна облікової політики" та "Виправлення помилок" відображають суми коригувань, передбачених Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах".
У статті "Скоригований залишок" показується залишок власного капіталу на початок звітного періоду після внесення відповідних коригувань.
У статтях розділу "Переоцінка активів" відображаються дані, які показують збільшення або зменшення власного капіталу в результаті переоцінки основних засобів, нематеріальних активів, незавершеного будівництва в порядку, передбаченому відповідними положеннями (стандартами).
У статті "Чистий прибуток (збиток) за звітний період" показують суму чистого прибутку (збитку) із Звіту про фінансові результати.
У статтях розділу "Розподіл прибутку" відображаються дані про розподіл прибутку між учасниками (власниками) підприємства або спрямування прибутку до статутного капіталу, резервного капіталу та ін.
У статтях розділу ; "Внески учасників" наводять дані про збільшення статутного капіталу підприємства та зміни неоплаченого капіталу в результаті збільшення або зменшення дебіторської заборгованості учасників по внесках до статутного капіталу підприємства;
У статтях розділу "Вилучення капіталу" відображають дані про зменшення статутного капіталу підприємства внаслідок виходу учасника, викупу або анулювання викуплених акцій акціонерним товариством, зменшення номінальної вартості акцій або з інших причин. ;! ;
У статтях розділу "Інші зміни в капіталі"! відображають всі інші зміни у власному капіталі підприємства, що не включені до вищезазначених статей (зокрема, списання невідшкодованих збитків, безоплатне одержання активів та ін.).
У статті "Всього змін у капіталі" підводять підсумок змін у складі власного капіталу за звітний період, визначений як сума скоригованого залишку власного капіталу на початок року і всіх змін протягом звітного року внаслідрк переоцінки активів, використання чистого прибутку,; вилучення капіталу та інших змін.
Дані в графах 3-11 Звіту про власний капітал наводяться із. знаком "+" або "-", що означає збільшення або зменшення залишку відповідного елементу власного капіталу.
Коди
Підприємство за ЄДРПОУ 01
Територія за КОАТУУ
Форма власності за КФВ
Орган державного управління _________________________за СПОДУ
Галузь Виробництво будівельної цегли _________________за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності ___________________________за КВЕД
Одиниця виміру: тис. грн. _______________________ Контрольна сума
Звіт про власний капітал
за ______________ 200 _ р.
Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток Неоплачений капітал Вилучений капітал Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 010 1800 - - 300 60 480 600 - 2040
Коригування:
Зміна облікової політики 020 - - - - - (120) х х (120)
Виправлення помилок 030 х х х х х 60 х х
Інші зміни 040 х х х х х х х х х
Скоригований залишок на початок року 050 1800 - - 150 60 410 600 - 1980
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів 060 х х х - х х х х х
Уцінка основних засобів 070 х х х - х х х х х
Дооцінка незавершеного будівництва 080 х х х - х х х х х
Уцінка незавершеногобудівництва 090 x x x - x x x x x
Дооцінка нематеріальних активів 100 x x x - x x x x x
Уцінка нематеріальних активів 110 x x x 180 x x x x 180
120 х х х - х х х х х
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 x x x x x 720 x x 720
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 140 - - х х -
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 - - x x - - x x -
Відрахування до резервного капіталу 160 x x x x 90 (90) x x -
170
Внески учасників:
Внески до капіталу 180 x x x x х х x х х
Погашення заборгованості з капіталу 190 х x x x х х х х x
200
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 210 x х х х х х х х х
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 x x x x x x x x x
Анулювання викуплених акцій (часток) 230 x x x x x x x x x
Вилучення частки в капіталі 240 x x x x x x x x x
Зменшення номінальної вартості акцій 250 x x x x x x x x x
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків 260 x x x x x x x x x
Безкоштовно отримані активи 270 x x x x x x x x x
280
Разом змін в капіталі 290 600 90 630 (600) - 1920
Залишок на кінець року 300 1800 - - 900 150 1050 - - 3900
Керівник _______________________
Головний бухгалтер_____________________

 
 

Цікаве

Загрузка...