WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Основи фінансової звітності - Курсова робота

Основи фінансової звітності - Курсова робота

КОАТУУ
Форма власності ________________________________ за КФВ
Орган державного управління ____________________ за СПОДУ
Галузь ________________________________________ за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності ______________________ за КВЕД
Одиниця виміру: тис. грн. _____________________ Контрольна сума
Звіт про фінансові результати за ______________ 200_ р.
Форма № 2 Код за ДКУД 1801003
І. Фінансові результати
Статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 3600 3000
Податок на додану вартість 015 (600) 1 (100)
Акцизний збір 020
025
Інші вирахування з доходу 030 -
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 3000 2900
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 1500
Валовий:
Прибуток 050 1500 1250
Збиток 055 - -
Інші операційні доходи 060 - -
Адміністративні витрати 070 744 620
Витрати на збут 080 -
Інші операційні витрати 090 60 50
Фінансові результати від операційної діяльності:
Прибуток 100 696 580
Збиток 105 - -
Доход від участі в капіталі 110 - -
Інші фінансові доходи 120 - -
Інші доходи 130 - -
Фінансові витрати 140
Витрати участі в капіталі 150 - -
Інші витрати 160 - -
Фінансовий результат від звичайної діяльності:
прибуток 170 694 578
збиток 175
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 206 172
Фінансовий результат від звичайної діяльності:
прибуток 190 488 406
збиток 195
Надзвичайні:
доходи 200
витрати 205
Чистий:
прибуток 220 488 406
збиток 225
II. Елементи операційних витрат
Найменування показника Код рядка
За звітний період За попередній період
Матеріальні затрати 230 - -
Витрати на оплату праці 240 - -
Відрахування на соціальні заходи 250
Амортизація 260 - -
Інші операційні витрати 270 - -
Разом 280
Ш. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
Середньорічна кількість простих акцій 300 - -
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 - -
Чистий прибуток, що припадає на одну акцію 320 - -
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну акцію 330 - -
Дивіденди на одну просту акцію 340 - -
Керівник
Головний бухгалтер
9.5. Структура і зміст Звіту про рух грошових коштів
Звіт про рух грошових коштів складається відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку в Україні 4, затвердженого наказом Мінфіну України від 31.03.99 № 87. Метою складання Звіту є надання користувачам фінансової звітності повної і достовірної інформації про зміни, що відбулися у грошових коштах підприємства та їх еквівалентах.
Звіт про рух грошових коштів доповнює Баланс і Звіт про фінансові результати. Баланс відображає фінансовий стан підприємства на звітну дату, а Звіт про рух грошових коштів містить інформацію про зміни в одному з важливих показників балансу - грошових коштах та їх еквівалентах, що відбулися між датами балансу. У Звіті про фінансові результати міститься інформація про результати діяльності підприємства за звітний період, а Звіт про рух грошових коштів показує вплив цієї діяльності на грошові потоки підприємства. Звіт містить дані про рух грошових коштів в результаті:
- операційної діяльності, тобто основної діяльності підприємства, яка приносить дохід, а також інших видів діяльності, які не являються інвестиційною або фінансовою діяльністю;
- інвестиційної діяльності, тобто придбання і реалізації основних засобів, нематеріальних активів та інших інвестицій, які не являються складовою часткою еквівалентних грошових коштів;
- фінансової діяльності, тобто діяльності, яка призводить до змін розміру і складу власного і позикового капіталу підприємства (наприклад, операції від продажу акцій (паїв) у капіталі інших підприємств тощо).
При цьому під грошовими потоками розуміють надходження і вибуття грошових коштів та їх еквівалентів. Тому у Звіт про рух грошових коштів не включаються:
- обороти по негрошових операціях, які не вимагають використання грошових коштів (бартерні операції, вартість коштів, одержаних за фінансовою орендою або шляхом емісії акцій);
- внутрішні зміни у складі грошових коштів (переміщення коштів із каси в банк, або навпаки, розміщення грошових коштів в акредитиви, депозитні сертифікати та ш.).
Інформація, наведена у Звіті про рух грошових коштів, забезпечує користувачам можливість:
- порівнювати, оцінювати і прогнозувати грошові кошти підприємства;
- досліджувати здатність підприємства погасити зобов'язання з виплати дивідендів;
- виявляти причини різниці між прибутком підприємства і грошовими доходами та витратами;
- аналізувати грошові і негрошові аспекти операцій підприємства та одержувати іншу ділову інформацію.
Коди
Підприємство за ЄДРПОУ 01
Територія за КОАТУУ
Форма власності за КФВ
Орган державного управління _________________________за СПОДУ
Галузь Виробництво будівельної цегли _________________за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності ___________________________за КВЕД
Одиниця виміру: тис. грн. _______________________ Контрольна сума
Адреса ______________________________________________
Звіт про рух грошових коштів
за ____________ 200 р.
Форма № 3 Код за ДКУД
Стаття
Код рядка
За звітний період
За попередній період
Надходження Видаток Надходження Видаток
1 2 3 4 5 6
І. Рух у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 010 696 - 580 -
Коригування на:
амортизацію необоротних активів 020 120 х 100 х
збільшення (зменшення) забезпечень 030 - -
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 040 - -
збиток (прибуток) від коопераційної діяльності 050 - -
Витрати на сплату відсотків 060 - х х
Прибуток (збиток); від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах 070 816 - 680 -
Зменшення (збільшення):
оборотних активів: 080 72 (60) 60 (50)
витрат майбутніх періодів 090 - (156) - (130)
Збільшення (зменшення):
поточних зобов'язань 100 24 (108) 20 (90)
доходів майбутніх періодів 110 - - - -
Грошові кошти від операційної діяльності 120 588 - 490 -
Сплачені:
відсотки 130 х - х -
податок на прибуток 140 х (208,3) х (174)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 379,2 - 316 -
Рух коштів від надзвичайних подій 160 - - - -
Частий рух коштів від операційної діяльності 170 379,2 - 716 -
ІІ. Рух коштів у

 
 

Цікаве

Загрузка...