WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Основи фінансової звітності - Курсова робота

Основи фінансової звітності - Курсова робота

суму довгострокових зобов'язань, які не можуть бути включені до зазначених статей даного розділу.
Розділ IV "Поточні зобов'язання" пасиву балансу об'єднує статті поточних зобов'язань, які будуть погашені протягом операційного циклу, тобто проміжку часу між придбанням запасів для здійснення діяльності і одержанням коштів від реалізації виробленої з них продукції (товарів) і послуг: "Короткострокові кредити банків", "Кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги", "Поточні зобов'язання по розрахунках з бюджетом", "Поточні зобов'язання по позабюджетних платежах", "Поточні зобов'язання по страхуванню", "Поточні зобов'язання по розрахунках з учасниками", "Векселі видані" та ін.
До складу розділу V "Доходи майбутніх періодів" пасиву балансу підприємства відносять доходи, одержані протягом поточного або попередніх звітних періодів, але які відносяться до наступних звітних періодів. Вони піддягають зарахуванню до доходів того звітного періоду, до якого належать. Отже, статті активу і пасиву балансу згруповані у відповідні розділи, щоб показати взаємозв'язок між складом і розміщенням господарських засобів в активі та джерелами їх формування - в пасиві. Це забезпечує можливість контролю й аналізу за наявністю майна підприємства, його станом і розміщенням та джерелами формування (власних, залучених); контролю за станом зобов'язань по розрахунках, фінансовою стійкістю, платоспроможністю підприємства та одержання іншої ділової інформації.
Проте один баланс не в змозі забезпечити повноту інформації про результати різнобічної діяльності підприємства. Тому, крім балансу, складаються й інші форми фінансової звітності: Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал.
Баланс підприємства за ________________ 200__ р.
Коди
Підприємство __________________________________ за ЄДРПОУ 01
Територія _____________________________________ за КОАТУУ
Форма власності ________________________________ за КФВ
Орган державного управління ____________________ за СПОДУ
Галузь ________________________________________ за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності ______________________ за КВЕД
Одиниця виміру: тис. грн. _____________________ Контрольна сума
Активи Код рядка На початок року На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
Залишкова вартість 010 - -
Первинна вартість 011 - -
Знос 012 - -
Незавершене будівництво
Основні засоби: - -
Залишкова вартість 030 1.920 2.400
Первинна вартість 031 2400 3000
Знос 032 480 600
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 - -
інші фінансові інвестиції 045 - 60
Довгострокова дебіторська заборгованість 050
Відстрочені податкові кредити 060
Інші необоротні активи 070
Всього за розділом І 080 1920 2460
II. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси 100 720 648
тварини на вирощуванні та відгодівлі 110 - -
незавершене виробництво 120 - -
готова продукція 130 - -
Товари 140 - -
Векселі одержані 150 - -
Дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 408 468
первісна вартість 161 510 594
резерв сумнівних боргів 162 102 126
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 170 - -
за виданими авансами 180 - -
з нарахованих доходів 190 - -
із внутрішніх розрахунків 200 - -
Інша дебіторська заборгованість 210 - -
Поточні фінансові інвестиції 220 - -
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 240 420
в іноземній валюті 240 - -
Інші оборотні активи 250 - -
Всього за розділом II 260 1368 1536
Ш. Витрати майбутніх періодів 270 48 204
Баланс 280 3216 4200
Пасив
І. Власний капітал
Статутний капітал 300 3120 3120
Пайовий капітал 310 - -
Додатковий вкладений капітал 320 - -
Інший додатковий капітал 330 - -
Резервний капітал 340 - -
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 692 900
Неоплачений капітал 360 (840)
Вилучений капітал 370
Всього за розділом І 380 2952 4020
II. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 - -
Інші забезпечення 410 - -
Цільове фінансування 420 - -
Всього за розділом II 430 - -
Ш. Довгострокові зобов'язання - -
Довгострокові кредити банків 440 - -
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 - -
Відстрочені податкові зобов'язання 460 - -
Інші довгострокові зобов'язання 470 - -
Всього за розділом III 480 - -
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 - -
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 - -
Векселі видані 520 - -
Кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги 530 228 120
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540 - -
з бюджетом 550 36 30
з небюджетних платежів 560
зі страхування 570
з оплати праці 580
з учасниками 590
із внутрішніх розрахунків 600
Інші поточні зобов'язання 610
Всього за розділом IV 620 264 180
V. Доходи майбутніх періодів 630 - -
Баланс 640 2972 4020
4. Структура і зміст Звіту про фінансові результати
Звіт про фінансові результати складається відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку в Україні 3, затвердженого наказом Мінфіну України від 31.03.99 № 87. Метою складання Звіту є надання користувачам повної і правдивої інформації про доходи, витрати, прибутки (збитки) від діяльності підприємства. З цією метою Звіт побудовано за функціональним групуванням доходів і витрат (виробництво, управління, збут продукції тощо) і складається з трьох розділів: І "Фінансові результати", П "Елементи операційних витрат", ПІ "Розрахунки показників прибутковості акцій".
Доходи і витрати наводяться у Звіті з метою визначення чистого прибутку. Фінансові результати у Звіті визначаються і відображаються в розрізі звичайної діяльності інадзвичайних подій. Звичайна діяльність складається з операцій основної діяльності (тобто операцій, пов'язаних з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), якг є головною метою створення підприємства і забезпечують основу частину його доходу) та інших операцій (продаж і оренда основних засобів, нематеріальних активів, продаж і покупка цінних паперів тощо), які безпосередньо не пов'язані з основною діяльністю.
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від основної діяльності, фінансових та інших доходів (прибутків), фінансових та інших витрат (збитків) і суми податку з прибутку.
Коди
Підприємство __________________________________ за ЄДРПОУ 01
Територія _____________________________________ за

 
 

Цікаве

Загрузка...