WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Особливості внутрішнього аудиту - Реферат

Особливості внутрішнього аудиту - Реферат

здійснюється під час реєстрації господарських операцій та інвентаризації.
Наступний контроль проводиться на стадії узагальнення й аналізу облікової і звітної інформації.
Таким чином, внутрішній аудит є системним і строго документальним, безперервним, універсальним (суцільним) заходом.
Орієнтовні основні методологічні положення щодо організації внутрішнього аудиту полягають у тому, що насамперед слід укомплектувати штат внутрішніх аудиторів, відтак оптимально розподілити контрольні функції, виробити методичні вказівки з питань внутрішнього аудиту.
На підприємстві мають складатися графіки здавання звітів матеріально відповідальними особами, а також графіки передачі документів на автоматизовану обробку.
Не менш важливо розробити проекти планів проведення інвентаризацій грошових коштів, матеріальних цінностей, розрахунків. При цьому пріоритетне значення надається розробці проекту плану проведення річної інвентаризації всіх статей балансу (як правило, станом на 1 жовтня відповідного року).
Представляємо організаційну модель внутрішнього аудиту (табл. 14.2).
Об'єкти внутрішнього
аудиту Джерела інформації Методичні прийоми і способи аудиту
Майнові ресурси (основні засоби, МШП, сировина, матеріали, товари тощо) Законодавчі акти Суцільні перевірки
Касові, банківські операції (звіти касира, виписки банку)
Нормативні документи з обліку і аудиту
Вибіркові перевірки при аудиторському тестуванні
Праця і заробітна плата
Первинні й зведені документи Інвентаризація
Розрахунки з постачальниками, покупцями та іншими дебіторами,
кредиторами Регістри бухгалтерського обліку Лабораторний аналіз і експертні перевірки
Власний капітал (статутний, пайовий,
резервний, додатковий тощо)
Баланси і фінансові звіти Економіко-математичне моделювання
Витрати Засновницькі документи (статут, протоколи зборів
засновників, свідоцтво, ліцензія) Методи порівняльного аналізу
Фінансові результати Акти перевірок (до-відки, висновки) по-даткової адміністрації, банку, державних фондів тощо Технологічний і хіміко-технологічний контроль
Прогнозування результатів діяльності
Перевірка якості товарів, складання рекламаційних актів
Оформлення результатів перевірки і їх реалізація (групувальні відомості, акти обстежень, аудиторські висновки)
Внутрішньому аудиту доцільно забезпечити співпрацю з юрискон-сультом з питань дотримання законів, положень (стандартів) бухгалтер-ського обліку, Плану рахунків та Інструкції про його застосування, Ін-струкції з інвентаризації, Положення про ведення касових операцій тощо.
Основні функції внутрішнього аудиту: контроль за правильністю оформлення, приймання і відпуску матеріальних цінностей, оприбуткування, видачі й перерахування грошових коштів, створення і витрачання власного капіталу; контроль за дотриманням правил штатно-фінансової дисципліни, правильним створенням і розподілом прибутків.
Перелік контрольних функцій внутрішнього аудиту слід оформити відповідним наказом керівника підприємства. У ньому необхідно також передбачити своєчасне й кваліфіковане проведення перевірки з метою прогнозування господарських ситуацій, які призводять до порушення нормативних актів, що дасть можливість своєчасно вжити заходи для попередження (профілактики) правопорушень. За допомогою поточного контролю слід здійснити вибіркові перевірки правильності господарських операцій разом із суцільними перевірками каси, банку, розрахунків з підзвітними особами, списання матеріалів на витрати, забезпечення фінансових результатів, реагування на виявлені порушення.
Структура внутрішнього аудиту підприємства включає три елементи: умови проведення аудиту, систему бухгалтерського обліку і процедури аудиту. Кожний елемент розуміють як наявність правил, процедур, методики і документації, розроблених для захисту своїх коштів, отримання надійної інформації з фінансів, підвищення ефективності роботи і дотримання відповідних вимог. У поєднанні всі перераховані елементи структури внутрішнього контролю забезпечують підприємству зниження небажаного ризику ділової і фінансової діяльності, а також ризик помилок у бухгалтерському обліку.
Внутрішній аудит здійснюється або на основі рішення органів управління фірми, або відповідно до порядку, встановленого зако-нодавством.
Внутрішній аудит є складовою внутрішнього контролю і здійснюється за рішенням органів управління фірми для контролю й аналізу господарської діяльності.
Головна мета внутрішнього аудитора - визначити, чи має фінансова звітність підприємства суттєві перекручення.
Термін "Внутрішній аудит" означає діяльність внутрішньої ауди-торської служби (або служби внутрішніх ревізорів підприємства).
Основні функції служби внутрішнього аудиту, як правило, складаються з процедур дослідження окремих операцій підприємства, оцінювання і контролю відповідності цих операцій, відображених у бухгалтерському обліку, а також контролю за функціями внутрішньої системи контролю підприємства.
Можливості й мета діяльності служби внутрішнього аудиту мають широкий спектр та напрямки і залежать від розміру та структури підприємства, а також потреб керівництва. Як правило, функції внутрішнього аудитора складаються з контролю за функціонуванням та організацією систем бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю.
Контроль за організацією системи бухгалтерського обліку - це виконання частини функцій керівництва підприємства. Служба внутрішнього аудиту, як правило, відповідає перед керівництвом підприємства за постійне спостереження та контроль за функціонуванням цих систем. Фахівці внутрішнього аудиту надають рекомендації з удосконалення цих систем; проводять експертизи фінансової й оперативної інформації, огляд коштів, які використовуються для ідентифікації, виміру, класифікації та інформування; готують огляди ефективної діяльності підприємства, у тому числі нефінансових засобів керівництва; здійснюють контроль за дотриманням українського законодавства і виконанням всіма підрозділами підприємства його внутрішньої політики щодо здійснення діяльності.
Роль і функції внутрішнього аудиту визначаються керівництвомпідприємства і метою його розвитку.
Функції внутрішнього аудиту змінюються залежно від вимог ке-рівництва підприємства.
Ефективна діяльність служби внутрішнього аудиту дає змогу зов-нішньому аудитору змінювати характер і термін виконання та скорочувати обсяги аудиторських процедур, але не може зумовити повне невиконання ним раніше запланованих процедур перевірки.
Внутрішній аудит проводять особи, які мають відповідний рівень професійної освіти, досвіду і компетенції, а робота помічників належним чином контролюється, аналізується і документально оформлюється.
Основними об'єктами внутрішнього аудиту є:
o стан і ведення бухгалтерського фінансового обліку;
o фінансова звітність, її вірогідність;
o стан необоротних активів і запасів;
o забезпеченість підприємства власними обіговими коштами;
o платоспроможність і фінансова стійкість;
o система управління підприємством;
o робота економічних і технічних служб підприємства;
o оподаткування: правильність визначення доходу, що підлягає оподаткуванню, своєчасність і повнота сплати податків;
o планування, нормування і стимулювання;
o внутрішньогосподарський контроль;
o виробничо-господарська діяльність;
o достовірність проектно-кошторисної документації тощо. Основними процедурами внутрішнього аудиту є:
o вивчення засновницьких документів;
o дослідження первинної документації, регістрів бухгалтерського фінансового (управлінського) обліку, фінансової звітності;
o зустрічна перевірка документів І господарських операцій, порівняння даних синтетичного і аналітичного обліку тощо.

 
 

Цікаве

Загрузка...