WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податок на прибуток - Реферат

Податок на прибуток - Реферат

банківській установі, що його обслуговує, повинен відображати суму дивідендів, що підлягають виплаті, а також утриману суму податку на дивіденди. Банківська установа не має права приймати до виконання платіжний документ, що не відповідає зазначеним вимогам.
1.10.7.3. Платник податку - емітент корпоративних прав зменшує суму нарахованого податку на прибуток на суму внесеного до бюджету податку на дивіденди, запровадженого п. 2.1.10.7.2.
1.10.7.4. У разі коли сума сплаченого податку на дивіденди перевищує суму податкових зобов'язань підприємства-емітента за податком на прибуток звітного періоду, різниця переноситься на зменшення зобов'язань за податком на прибуток такого підприємства у майбутніх податкових періодах у порядку перенесення балансових збитків на наступні податкові періоди.
1.10.7.5. Податок на дивіденди, передбачений п. 2.1.10.7.2, не застосовується у разі виплати дивідендів у вигляді акцій(часток, паїв), емітованих підприємством, яке нараховує дивіденди, за умови, що така виплата ніяким чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді підприємства-емітента
1.10.7.6. Юридичні особи, що отримують дивіденди, з яких утримано податок, передбачений п. 2.1.10.7.2, або дивіденди, виплачені у вигляді акцій, згідно з положеннями п. 2.1.10.7.5 не включають такі дивіденди до складу валового доходу.
1.10.7.7. Якщо внаслідок повної ліквідації підприємства платник податку - власник корпоративних прав, емітованих таким підприємством, отримує кошти або майно, вартість яких перевищує балансову вартість таких корпоративних прав, сума перевищення включається до валового доходу такої особи. У разі коли сума коштів або вартість майна менша від номінальної вартості корпоративних прав, сума збитків відноситься до складу валових витрат платника податку у податковий період отримання такої компенсації, але не раніше періоду повної ліквідації підприємства-емітента.
1.10.8.Оподаткуванпя операцій з борговими вимогами та зобов'язаннями
1.10.8.1. З урахуванням особливостей, встановлених Законом "Про оподаткування прибутку підприємств", не включаються до валового доходу і не підлягають оподаткуванню кошти або майно, залучені платником податку у зв'язку з:
- отриманням платником податку фінансових кредитів від інших осіб-кредиторів, а також поверненням основної суми фінансових кредитів, наданих платником податку іншим особам-дебіторам;
- залученням платником податку коштів або майна в довірче управління, коштів у депозит (вклад), у тому числі шляхом випуску ощадних (депозитних) сертифікатів, або на інші строкові чи довірчі рахунки, в тому числі шляхом емісії (випуску) облігацій, векселів чи інвестиційних сертифікатів, а також поверненням платнику податку коштів або майна з довірчого управління, а також основної суми депозиту (вкладу), у тому числі шляхом погашення (викупу) ощадних (депозитних) сертифікатів, або з інших строкових чи довірчих рахунків, відкритих іншими особами на користь такого платника податку, у тому числі шляхом погашення облігацій, векселів чи інвестиційних сертифікатів;
- залученням платником податку майна на підставі договору лізингу (оренди), концесії, комісії, консигнації, довірчого управління, схову (відповідального зберігання), а також згідно з іншими цивільно-правовими договорами, що не передбачають передачі права власності на таке майно.
1.10.8.2. З урахуванням особливостей, встановлених Законом "Про оподаткування прибутку підприємств", не включаються до валових витрат кошти або майно, надані платником податку у зв'язку з:
- поверненням платником податку основної суми кредиту іншим особам-кредиторам, а також з наданням кредиту іншим особам-дебіторам;
- поверненням платником податку коштів або майна з довірчого управління, основної суми депозитів (вкладів), у тому числі залучених шляхом випуску ощадних (депозитних) сертифікатів, або коштів з інших строкових чи довірчих рахунків, у тому числі шляхом погашення (викупу) облігацій, векселів, а також розміщенням платником податку коштів або майна в довірче управління, коштів у депозит (вклад), у тому числі шляхом придбання ощадних (депозитних) сертифікатів, або на інші строкові та довірчі рахунки, відкриті на користь такого платника податку, у тому числі шляхом придбання облігацій, векселів, інвестиційних сертифікатів;
- наданням платником податку майна на підставі договорів лізингу (оренди), концесії, комісії, консигнації, довірчого управління, схову (відповідального зберігання) або згідно з іншими цивільно-правовими договорами, що не передбачають передачі права власності на таке майно іншій особі.
Під терміном "основна сума" слід розуміти суму наданого кредиту або депозиту (строкових, довірчих рахунків) без урахування процентів (фіксованих виплат, премій, виграшів).
1.10.8.3. За процентними цінними паперами, емітованими платником податку, суми процентів включаються до складу його валових витрат у податковий періоді протягом якого була здійснена або мала бути здійснена виплата таких процентів.; дисконтними цінними паперами, емітованими платником податку, балансові збитки ї їх розміщення відносяться до складу його валових витрат у податковий період, протяг якого відбулося погашення (викуп) таких цінних паперів.
Платник податку, який здійснює довірчі операції з коштами або майн довірителя, відносить до складу своїх валових доходів кінцевий фінансів результат такої довірчої операції, який визначається за наслідками податкового період протягом якого здійснюється повернення довірителю частини доходу, фактичні отриманого довіреною особою від операцій з розміщення коштів або майна такого довірителя, та дорівнює винагороді за здійснення таких довірчих операцій, ш утримується на користь довіреної особи за рахунок виплати такого доходу.
1.10.8.4. Оподаткування операцій з безстроковими цінними паперами здійснюється у порядку, передбаченому для оподаткування дивідендів.
Дія цього підпункту не поширюється на цінні папери, що засвідчую ті корпоративні права.
Безстрокові цінні папери - це цінні папери, які не мають встановленого строй! погашення чи мають строк погашення більш як 10 років з моменту їх емісії (випуску! або згідно з-умовами емісії передбачають право емітента приймати одноособові рішення про продовження строку погашення (ліквідації) таких цінних паперів, незалежно від загального строку дії таких цінних паперів.
Витрати, понесені платником податку у зв'язку з придбанням безстрокових ціниш паперів, до валових витрат не включаються і підлягають амортизації як нематеріальні активи згідно з п. 2.1.11. Дія цього підпункту не поширюється на цінні папери, що засвідчують корпоративні права.
1.10.9. Порядок оподаткування доходів від виконання довгостроковій договірних

 
 

Цікаве

Загрузка...