WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Формування доходів за видами діяльності, їх облік - Курсова робота

Формування доходів за видами діяльності, їх облік - Курсова робота

2б. Відображення ПДВ у разі відвантаження попередньо оплаченої продукції:

Д-т 701 "Дохід від реалізації"

К-т 643 "Податкові зобов'язання"

3. Списання виробничої собівартості готової продукції (за обліковими цінами):

Д-т 901 "Собівартість реалізованої готової продукції"

К-т 26 "Готова продукція".

В кінці звітного періоду сальдо рахунків 70 і 90 списується на субрахунок 791 "Результат основної діяльності" записами:

а) Списання чистого доходу:

Д-т 701 "Дохід від реалізації"

К-т 791 "Результат основної діяльності"

б) Списання собівартості реалізації:

Д-т 791 "Результат основної діяльності"

К-т 901 "Собівартість реалізованої готової продукції".

Для відображення всіх інших доходів від основної діяльності (крім доходів від реалізації) використовуються такі рахунки:

Рахунки 71 "Іншій операційний дохід" та 94 "Інші витрати операційної діяльності".

Інший операційний дохід включає:

дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій);

дохід від реалізації основних засобів і нематеріальних активів;

дохід від реалізації іноземної валюти;

дохід від операційної оренди активів;

дохід від операційної курсової різниці;

отримані економічні санкції (пені, штрафи, неустойки);

відшкодування раніше списаних активів;

дохід від списання кредиторської заборгованості;

субсидії, фінансова допомога (гранти, цільове фінансування, — крім фінансування капітальних інвестицій);

інші доходи від операційної діяльності.

У кінці звітного періоду (місяця, року) сальдо рахунків 71 і 94 списуються на субрахунок 791 "Результат основної діяльності".

Бухгалтерські записи за відображення операцій, пов'язаних із одержанням доходів від іншої операційної діяльності, відображаються наступними проводками:

1. Відображено дохід від реалізації оборотних активів:

Д-т 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"

К-т 712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів".

1а. Нараховане ПДВ від вартості реалізації оборотних активів:

Д-т 712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів"

К-т 641 "Розрахунки за податками".

1б. Списано реалізовані оборотні активи:

Д-т 943 "Собівартість реалізованих виробничих запасів"

К-т рахунків запасів (20, 22 та інші).

2. Відображено реалізацію іноземної валюти:

Д-т 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"

К-т 711 "Дохід від реалізації іноземної валюти".

2а. Списано реалізовану іноземну валюту:

Д-т 942 "Собівартість реалізованої іноземної валюти"

К-т 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті" або 314 "Інші рахунки в банку в іноземній валюті"

3. Одержано дохід від операційної оренди:

Д-т 37 "Розрахунки з іншими дебіторами"

К-т 713 "Дохід від операційної оренди активів".

4. Одержано дохід від операційних курсових різниць:

Д-т 362 "Розрахунки з іноземними покупцями", 612 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в іноземній валюті"

К-т 714 "Дохід від операційної курсової різниці".

5. Одержані економічні санкції (штрафи, пені, неустойки):

Д-т 31 "Рахунки в банках", 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", 37 "Розрахунки з іншими дебіторами"

К-т 715 "Одержані штраф, пені, неустойки".

6. Списано кредиторську заборгованість по закінченні строку позовної давності:

Д-т 63 "Розрахунки з постачальниками та відрядниками", 68 "Розрахунки за іншими операціями":

К-т 717 "Дохід від списання кредиторської заборгованості".

7. Одержання коштів цільового фінансування:

Д-т 48 "Цільове фінансування та цільові надходження"

К-т 718 "Одержані гранти та субсидії".

8. Віднесення іншого операційного доходу на фінансові результати:

Д-т 71 "Інший операційний дохід"

К-т 791 "Результат основної діяльності".

9. Списання інших витрат операційної діяльності на фінансові результати:

Д-т 791 "Результат основної діяльності"

К-т 94 "Інші витрати операційної діяльності".

3. Облік доходів від іншої звичайної діяльності

Для відображення операцій від іншої звичайної діяльності використовуються такі рахунки:

Рахунок 74 " Інші доходи"

Рахунок 97 "Інші витрати",

які відображають відповідно доходи та витрати від інших операцій підприємства, які виникли у процесі його звичайної діяльності. До таких операцій належать:

реалізація фінансових інвестицій;

реалізація необоротних активів;

доходи від неопераційних курсових різниць;

дохід від безоплатно отриманих оборотних активів;

інші доходи.

Сальдо рахунків 74 і 97 списуються на субрахунок 793 "Результат іншої звичайної діяльності", що дає змогу визначити фінансовий результат від іншої звичайної діяльності.

Бухгалтерські записи з відображення операцій від іншої звичайної діяльності мають вигляд:

1. Реалізація фінансових інвестицій:

1а. Відображено реалізацію фінансових інвестицій:

Д-т 37 "Розрахунки з іншими дебіторами"

К-т 741 "Дохід від реалізації фінансових інвестицій".

1б. Списано реалізовані фінансові інвестиції:

Д-т 971 "Собівартість реалізованих фінансових інвестицій"

К-т 14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

К-т 35 "Поточні фінансові інвестиції".

2. Реалізація необоротних активів:

2а. Відображено реалізацію:

Д-т 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"

К-т 742 "Дохід від реалізації необоротних активів".

2б. Нараховано ПДВ з продажної вартості необоротних активів:

Д-т 742 "Дохід від реалізації необоротних активів"

К-т 641 "Розрахунки за податками".

2в. Списано балансову вартість реалізованих необоротних активів:

Д-т 972 "Собівартість реалізованих необоротних активів"

К-т 10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи", 12 "Нематеріальні активи".

2г. Списання зносу реалізованих необоротних активів:

Д-т 13 "Знос необоротних активів"

К-т 972 "Собівартість реалізованих необоротних активів".

3. Одержання доходу від неопераційних курсових різниць:

Д-т 30 "Каса", 31 "Рахунки в банках", 33 "Інші кошти", 36 "Розрахунки з покупцями"

К-т 744 "Дохід від курсових різниць".

4. Дохід від безоплатно отриманих оборотних активів:

Д-т 20 "Виробничі запаси", 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"

К-т 745 "Дохід від безоплатного отриманих активів".

5. Віднесено суму до оцінки об'єкта, які раніше були уцінені до складу доходу:

Д-т 10 "Основні засоби"

К-т 746 "Інші доходи від звичайної діяльності".

6. Дохід від фінансової оренди активів:

Д-т 37 "Розрахунки з іншими дебіторами"

К-т 746 "Інші доходи від звичайної діяльності".

6а. В кінці звітного періоду віднесення сум інших доходів на фінансові результати від іншої звичайної діяльності:

Д-т 74 "Інші доходи"

К-т 793 "Результат іншої звичайної діяльності".

6б. Списання інших витрат від іншої звичайної діяльності на фінансові результати:

Д-т 793 "Результат іншої звичайної діяльності"

К-т 97 "Інші витрати".

4. Облік доходу від надзвичайних подій

Для обліку операцій, які виникають внаслідок надзвичайних подій призначені рахунки:

75 "Надзвичайні доходи"

99 "Надзвичайні витрати",

які відображають відповідно доходи і витрати, що виникають внаслідок аварій, стихійного лиха та інших подій, які відрізняються від звичайної діяльності підприємства та не виникають часто або регулярно.

Порівняння залишків сум рахунків 75 і 99 здійснюється на субрахунку 794 "Результат надзвичайних подій", що дає змогу визначити фінансовий результат від надзвичайних подій.

Бухгалтерські записи щодо відображення в обліку надзвичайних подій мають вигляд:

1. Відображення в обліку списання майна в результаті стихійного лиха:

Д-т 99 "Надзвичайні витрати"

К-т 10 "Основні засоби", 20 "Основні засоби", 26 "Готова продукція", 30 "Каса".

2. Відшкодування вартості майна страховою організацією (якщо майно було застраховано):

Д-т 31 "Рахунки в банках", 65 "Розрахунки за страхуванням"

К-т 75 "Надзвичайні доходи".

3. Віднесено суму надзвичайних доходів на рахунок фінансових результатів:

Д-т 75 "Надзвичайні доходи"

К-т 794 "Результат надзвичайних подій".

4. Списано суму надзвичайних витрат для визначення фінансового результату від надзвичайних подій:

Д-т 794 "Результат надзвичайних подій"

К-т 99 "Надзвичайні витрати".

Не визнаються доходами такі надходження:

за договором комісії, агентським та іншим аналогічним договором на користь комітента, принципала, тощо;

сума попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг);

сума авансу в рахунок оплати продукції (товарів, робіт, послуг);

сума завдатку: під заставу, якщо договором передбачена передача заставленого майна заставоодержувачу; одержана позикодавцем від постачальника в погашення позики;

надходження, що належать іншим особам.

Подібні надходження у бухгалтерському обліку відображаються як зобов'язання і на рахунках доходів ці суми не відображаються.

5. Порядок визначення фінансових результатів підприємства за видами діяльності

Схематично порядок визначення фінансових результатів за кожним видом діяльності має такий вигляд:

1.Для субрахунка 791 "Результат від основної діяльності"

Рис. 1.3. Визначення фінансового результату від операційної діяльності

Для субрахунка 792 "Результат фінансових операцій"

Рис. 1.4. Визначення результату фінансових операцій

3.Для субрахунка 793 "Результат іншої звичайної діяльності"

Рис. 1.5. Визначення результату від іншої звичайної діяльності

4. Для субрахунка 794 "Результат надзвичайних подій"

Рис. 1.6. Визначення результату від надзвичайних подій


 
 

Цікаве

Загрузка...