WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Форми бухгалтерської звітності - Курсова робота

Форми бухгалтерської звітності - Курсова робота

  1. Баланс

Додаток до стандарту 2

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

010

25000

25000

первісна вартість

011

25000

25000

накопичена амортизація

012

(

0

)

(

0

)

Незавершене будівництво

020

14900

18436.45

Основні засоби:

залишкова вартість

030

302500

322653

первісна вартість

031

455000

476603

знос

032

(

152500

)

(

153950

)

Довгострокові біологічні активи:

справедлива (залишкова) вартість

035

первісна вартість

036

накопичена амортизація

037

(

)

(

)

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

інші фінансові інвестиції

045

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

Відстрочені податкові активи

060

Інші необоротні активи

070

Усього за розділом I

080

342400

366089.45

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

58600

59431

Поточні біологічні активи

110

Незавершене виробництво

120

Готова продукція

130

Товари

140

Векселі одержані

150

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

24000

120000

первісна вартість

161

27500

128700

резерв сумнівних боргів

162

(

3500

)

(

8700

)

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

за виданими авансами

180

з нарахованих доходів

190

із внутрішніх розрахунків

200

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

1750

965

Поточні фінансові інвестиції

220

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

165250

79420.60

в іноземній валюті

240

3500

1860.14

Інші оборотні активи

250

Усього за розділом II

260

253100

261676.74

III. Витрати майбутніх періодів

270

Баланс

280

595500

627766.19

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

550000

568900

Пайовий капітал

310

Додатковий вкладений капітал

320

Інший додатковий капітал

330

13695

15195

Резервний капітал

340

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

6000

20920.64

Неоплачений капітал

360

(

28000

)

(

28000

)

Вилучений капітал

370

(

15000

)

(

15000

)

Усього за розділом I

380

526695

562015.64

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

Інші забезпечення

410

6880

6880

Цільове фінансування

420

Усього за розділом II

430

6880

6880

III. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

Відстрочені податкові зобов'язання

460

Інші довгострокові зобов'язання

470

Усього за розділом III

480

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

30000

30000

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

Векселі видані

520

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

16100

16614.60

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

з бюджетом

550

2700

0

з позабюджетних платежів

560

зі страхування

570

1125

0

з оплати праці

580

3000

3255.95

з учасниками

590

із внутрішніх розрахунків

600

Інші поточні зобов'язання

610

9000

9000

Усього за розділом IV

620

61925

58870.55

V. Доходи майбутніх періодів

630

Баланс

640

595500

627766.19


 
 

Цікаве

Загрузка...