WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Фінансово-господарська діяльність товариства з обмеженою відповідальністю - Курсова робота

Фінансово-господарська діяльність товариства з обмеженою відповідальністю - Курсова робота

Кількісний облік можна вести на будь-якому рахунку або субрахунку.

Як правило, кількісний облік ведуть одночасно з аналітичним обліком, що дозволяє отримувати інформацію про наявність та рух матеріальних цінностей не тільки в грошовому, але й кількісному виразі. Однак програма дозволяє вести кількісний облік без підключення аналітики, що використовується при веденні аналітичного обліку на субрахунках. Для нового рахунку ця ознака може приймати будь-яке із значень: "активний", "пасивний" або "активно-пасивний". Конкретне значення реквізиту визначається потребами обліку. Проте, якщо вводиться новий субрахунок до вже існуючого рахунку, ця ознака проставляється автоматично, виходячи з рахунку вищого порядку.

Для отримання детальнішої інформації про наявність і рух засобів підприємства ведеться аналітичний облік. Сама можливість ведення аналітичного обліку і кількість його можливих розрізів по одному рахунку визначається в процесі конфігурування програми.

В програмі "1С: Бухгалтерия 7.7" аналітичний облік організується за допомогою спеціального механізму "субконто". На етапі конфігурування визначається перелік можливих видів субконто. Під видом субконто розуміють сукупність однотипних об'єктів аналітичного обліку. Так, всі основні засоби утворюють вид субконто "Основные средства", всі матеріали, відповідно, - "Материалы" і т.д.

Ведення аналітичного обліку по конкретному рахунку визначається налагодженням субконто, що задається в плані рахунків.

В програмі "1С: Бухгалтерия 7.7" існує можливість в межах одного синтетичного рахунку одержувати кілька різних систем аналітичних рахунків, які, в свою чергу, різнобічно відображають первинну інформацію. В кожній системі аналітичних рахунків інформація групується і узагальнюється для потреб управління за певним принципом, що визначається видами субконто. Аналітичний облік можна вести для будь-якого рахунку або субрахунку і включати від 3-х до 5-ти різних розрізів аналітики, організувавши при цьому ведення аналітичного обліку в необхідних розрізах.

Для накопичення інформації про множину однотипних об'єктів використовуються довідники.

Довідники - спеціальні засоби, що забезпечують ведення списків однотипних облікових об'єктів та зберігання параметрів, що характеризують ці об'єкти. Всі об'єкти (елементи) довідника мають свій унікальний код, який дозволяє програмі їх Ідентифікувати, незалежно від значень інших параметрів, у тому числі й назви. Як правило, кожному виду субконто відповідає окремий довідник.

Для автоматизації бухгалтерського обліку діяльність підприємства зручно представляти у вигляді послідовності окремих господарських операцій. Задача бухгалтера на початковому етапі полягає в тому, щоб із всієї сукупності характеристик господарської операції виділити необхідні параметри і ввести їх в програму, для цього можуть бути використані діалогові форми "Операция" або "Документ".

Програма "1С: Бухгалтерия 7.7" дозволяє виконувати реєстрацію облікової інформації кількома способами: 1) введення проводок вручну; 2) використання механізму типових операцій; 3) введення документів за фактами господарської діяльності - складання кореспонденції рахунків за документами.

В програмі реалізовано можливість роботи як з регламентованими, так і зі стандартними звітами.

3. Робочий план-рахунків (субрахунків) підприємства

Підприємство має такий робочий план рахунків:

10 "Основні засоби", 13 "Знос", 201 "Сировина і матеріали", 207 "Запасні частини", 209 "Інші матеріали (бланки суворої звітності)", 22 "МШП", 23 "Виробництво", 26 "Готова продукція", 281 "Товари на складі", 301 "Каса в національній валюті", 311 "Поточні рахунки в національній валюті", 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями", 372 "Розрахунки з підзвітними особами", 377 "Розрахунки з іншими дебіторами", 40 "Статутний капітал", 42 "Додатковий капітал", 42.5 "Інший додатковий капітал", 44.1 "Нерозподілений прибуток", 44.2 "Непокритий збиток", 601 "Короткостроковий кредит в банку в національній валюті", 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками", 641 "Розрахунки за податками",641.1 "Розрахунок по податку на прибуток", 641.2 "Розрахунок по ПДВ", 641.4.1 "Розрахунок по прибутковому податку", 641.5 "Розрахунок по податку на рекламу", 641.6 "Розрахунок по комунальному податку", 641.9 "Збір за забруднення навколишнього середовища", 643 "Податкові зобов'язання", 644 "Податковий кредит", 651 "За пенсійним забезпеченням", 652 "За соціальним страхуванням", 653 "За страхуванням на випадок безробіття", 661 "Розрахунки за заробітною платою", 69 "Доходи майбутніх періодів", 701 "Дохід від реалізації готової продукції", 702 "Дохід від реалізації товарів", 719 "Інші доходи від операційної діяльності", 719.1 "Доходи відсотки банку", 78 "Валові доходи", 78.1 "ВДРН", 78.2 "ВДРО", 791 "Результат основної діяльності", 793 "Результат іншої звичайної діяльності", 901 "Собівартість реалізованої готової продукції", 902 "Собівартість реалізованих товарів", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут", 98 "Податок на прибуток".

4. Наказ на облікову політику

Наказ №1-1-к "Про облікову політику підприємства" від 3 липня 2000 року присутній в додатках з виділеними основними положеннями

5. Порядок складання статистичної і бухгалтерської звітності, підбір документів

Підприємство складає такі види звітів:

1. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва, складається з: Балансу, Форма № 1-м, який складається на 1 січня кожного року, та Звіту про фінансові результати за рік, Форма № 2-м

2. Звіт про основні показники діяльності підприємства, Форма № 1-підприємництво (коротка), річна, поштова. Терміни подання: не пізніше 20 лютого

3. Звіт про виробництво промислової продукції, Форма № 1П-НПП (коротка, річна), поштова. Подається не пізніше 20 лютого

4. Звіт про капітальні інвестиції, Форма № 2-інвестиції, підприємство подає квартальний звіт, не пізніше 25 числа після звітного періоду, якщо за рік, то не пізніше 20 лютого

5. Звіт про наявність парку обчислювальної техніки, Форма № 2-інф, поштова, річна, подається не пізніше 15 лютого

Ксерокопії цих звітів за 2 роки є в додатках.

Порядок складання:

Підприємство складає місячну, квартальну та річну фінансово-статистичну звітність, яку подає користувачам відповідно до чинного законодавства. Підготовка та складання річного фінансового звіту має свої етапи, що зумовлено тривалістю облікового періоду і складністю виконуваних робіт. Насамперед необхідно перевірити повноту відображення в поточному обліку господарських операцій, оформлених відповідними документами, і завершити облікові записи; уточнити розподіл витрат і доходів між суміжними звітними періодами; перевірити стан розрахунків з дебіторами і кредиторами, зокрема розрахунків з податковими та фінансовими органами, у необхідних випадках відрегулювати її; визначити обсяги валових доходів і валових витрат і списати відповідні суми на фінансові результати та закрити рахунки; відобразити чисті прибутки (збитки) і їх розподіл чи погашення. Під час проведення цієї роботи перевіряють правильність облікових запасів, звіряють дані синтетичного й аналітичного обліку і роблять виправні записи для усунення виявлених помилок.

Якісна відмінність між квартальним і річним фінансовим звітом полягає в тому, що перший складають в основному за даними поточного обліку, а показники річної звітності підтверджуються результатами інвентаризації активів та зобов'язань, що забезпечує їх достовірність.

Правові основи порядку складання, подання та оприлюднення фінансової звітності закладені в статті 14 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня p. № 996-XIV та у Порядку подання фінансової звітності, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого р. № 419.

Підприємства подають фінансову звітність таким адресатам:

  • органам, до сфери управління яких належать підприємства;

трудовим колективам на їх вимогу;

  • власникам (засновникам) відповідно до установчих документів;

  • іншим органам та користувачам, зокрема органам державної статистики.


 
 

Цікаве

Загрузка...