WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Фінансовий облік оборотніх активів - Курсова робота

Фінансовий облік оборотніх активів - Курсова робота

Взагалі поділити вище перелічених документів на документи які відносяться до запасів, дебіторської заборгованості і грошових коштів неможливо, оскільки всі докумети мають подвійний запис:

  • прибуткові накладні – в активі документа вказується прихід ТМЦ, а в пасиві грошова заборгованість за отримані ТМЦ, тобто дебіторська заборгованість;

  • видаткові накладні – в активі вказуватиметься дебіторська заборгованість, а в пасиві видані ТМЦ;

  • виписка банку – в активі надходження грошей, в пасиві купівля товарів;

  • платіжна відомість – в активі – розрахунки з постачальниками, в пасиві – списання грошових коштів.

  1. Аналітичний і синтетичний облік оборотних активів

За способом групування та узагальнення облікових даних бухгалтерські рахунки поділяються на синтетичні та аналітичні.

Синтетичні рахунки – це балансові рахунки, що узагальнюють облік господарської діяльності підприємства. Синтетичні рахунки призначені для обліку інформації в узагальненому вигляді й у грошовому вимірнику. Облік наявності та змін сукупностей економічно однорідних господарських засобів і джерел їх утворення в грошовому вимірнику називається синтетичним обліком.

Для детальної характеристики об'єктів бухгалтерського обліку використовується аналітичний рахунок, в яких крім вартісного вимірника використовуються натуральні й трудові вимірники. Облік наявності та змін окремих видів і об'єктів господарських засобів та джерел їх утворення з використанням різних вимірників називається аналітичним обліком.

Аналітичний і синтетичний облік ведеться за допомогою робочого плану рахунків підприємства (табл. 4.1):

Табл. 4.1.

Робочий план рахунків

ЗАТ "Рівне-Борошно"

Синтетичні рахунки

Субрахунки

Код

Назва

Код

Назва

10

Основні засоби

103

Будинки та споруди

104

Машини та обладнання

105

Транспортні засоби

106

Інструменти, прилади та інвентар

107

Робоча і продуктивна худоба

109

Інші основні засоби

11

Інші необоротні матеріальні активи

112

Малоцінні необоротні матеріальні активи

12

Нематеріальні активи

127

Інші нематеріальні активи

13

Знос необоротних активів

131

Знос основних засобів

132

Знос інших необоротних матеріальних активів

133

Знос нематеріальних активів

14

Довгострокові фінансові інвестиції

141

Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі

15

Капітальні інвестиції

151

Капітальне будівництво

152

Придбання (виготовлення) основних засобів

20

Виробничі запаси

201

Сировина й матеріали

203

Паливо

204

Тара й тарні матеріали

207

Запасні частини

208

Матеріали с/г призначення

209

Інші матеріали

22

Малоцінні та швидкозношувані предмети (МШП)

За видами предметів

23

Виробництво

За видами виробництва

26

Готова продукція

За видами готової продукції

28

Товари

281

Товари на складі

30

Каса

301

Каса в національній валюті

31

Рахунки в банках

311

Поточні рахунки в національній валюті

313

Інші рахунки в банку в національній валюті

33

Інші кошти

333

Грошові кошти в дорозі в національній валюті

36

Розрахунки з покупцями та замовниками

361

Розрахунки з вітчизняними покупцями

37

Розрахунки з різними дебіторами

372

Розрахунки з підзвітними особами

377

Розрахунки з іншими дебіторами

39

Витрати майбутніх періодів

За видами витрат

40

Статутний капітал

За видами капіталу

44

Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)

441

Прибуток нерозподілений

442

Непокриті збитки

48

Цільове фінансування і цільові надходження

За об'єктами фінансування

60

Короткострокові позики

601

Короткострокові кредити банків у національній валюті

62

Короткострокові векселі видані

621

Короткострокові векселі, видані в національній валюті

63

Розрахунки з постачальниками та підрядниками

631

Розрахунки з вітчизняними постачальниками

64

Розрахунки за податками й платежами

641

Розрахунки за податками

642

Розрахунки за обов'язковими платежами

643

Податкові зобов'язання

644

Податковий кредит

65

Розрахунки за страхування

651

За пенсійним забезпеченням

652

Розрахунки за обов'язковими платежами

653

За страхуванням на випадок безробіття

66

Розрахунки з оплати праці

661

Розрахунки за заробітною платою

68

Розрахунки за іншими операціями

684

Розрахунки за нарахованими відсотками

685

Розрахунки з іншими кредиторами

70

Доходи від реалізації

701

Дохід від ре5алізації готової продукції

702

Дохід від реалізації товарів

703

Дохід від реалізації робіт і послуг

71

Інший операційний дохід

712

Дохід від реалізації інших оборотних активів

718

Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів

73

Інші фінансові доходи

732

Відсотки одержані

74

Інші доходи

746

Інші доходи від звичайної діяльності

79

Фінансові результати

791

Результат операційної діяльності

792

Результат фінансових операцій

793

Результат іншої звичайної діяльності

90

Собівартість реалізації

901

Собівартість реалізованої готової продукції

902

Собівартість реалізованих товарів

903

Собівартість реалізованих робіт і послуг

91

Заготівельно-виробничі витрати

За видами витрат

92

Адміністративні витрати

За видами витрат

93

Витрати на збут

За видами витрат

94

Інші витрати операційної діяльності

943

Собівартість реалізованих виробничих запасів

948

Визнані штрафи, пені, неустойки

949

Інші витрати операційної діяльності

95

Фінансові витрати

951

Відсотки за кредит

952

Інші фінансові витрати


 
 

Цікаве

Загрузка...