WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Фінансовий облік оборотніх активів - Курсова робота

Фінансовий облік оборотніх активів - Курсова робота

Організація фінансової звітності оборотних активів розкривається відповідно до положення бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" (табл. 5.1):

Табл. 5.1

Організація фінансової звітності

Форма звітності, стаття (рядок)

Код

Підстава для заповнення (рахунки та субрахунки)

Запаси:

виробничі запаси

100

20 + 22

готова продукція

130

26

товари

140

28 (первісна вартість)

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

Ряд. 161-162

первісна вартість

161

36х

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

641, 642

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

372+377, 651, 652, 653, 656, 685

Поточні фінансові інвестиції

220

352

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

301+311+313+333

Інші оборотні активи

250

643, 644

Висновок

Отже, об'єктом дослідження для написання даної курсової роботи було Закрите акціонерне товариство "Рівне-Борошно", яке є підприємницьким господарським товариством, що підпорядковується зборам акціонерів.

Метою діяльності підприємства є задоволення спільних потреб у товарах народного споживання, продукції виробничо-технічного та іншого призначення, роботах, послугах та реалізації на основі одержаного прибутку економічних і соціальних інтересів акціонерів та трудового колективу Товариства.

Основними видами діяльності Товариства є наступне: виробництво борошна, виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах, інші види оптової торгівлі, оптова торгівля зерном та кормами для тварин, роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно з продовольчим асортиментом

Дослідивши тему "Фінансовий облік оборотних активів" за допомогою праць вітчизняних та зарубіжних учених-економістів з питань обліку оборотних активів, законодавчих та нормативних актів України, даних бухгалтерського обліку, фінансової звітності господарського товариства, ми дійшли висновку, що дана тема і справді є досить актуальною на сьогоднішній день, оскільки оборотні активи є засобами господарюючого суб'єкта, які потрібні підприємству для його функціонування у різних формах діяльності з метою одержання прибутку.

Вияснили, що оборотні активи – це грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

Під економічною сутністю поняття „оборотні активи", слід розуміти сукупну вартість, виражену у грошовій, матеріальній і нематеріальній формах, що обертається у процесі господарської діяльності підприємства у вигляді оборотного капіталу з метою забезпечення економічної вигоди. Оборотні активи призначені для реалізації й обслуговування виробничо-комерційної діяльності і повністю споживаються впродовж одного операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

На ЗАТ "Рівне-Борошно" наявні такі елементи оборотних активів, як: виробничі запаси; готова продукція; товари; дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги, чиста реалізаційна вартість, первинна вартість, резерв сумнівних боргів; дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом; інша поточна дебіторська заборгованість; поточні фінансові інвестиції; грошові кошти та їх еквіваленти; інші оборотні активи.

Оборотні активи відображаються у ІІ розділі балансової звітності підприємства, яку складає головний бухгалтер підприємства. Основними первинними документами для обліку оборотних активів є: довіреність, прибуткова накладна, видаткова накладна, прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер, платіжне доручення, виписка банку.

Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться автоматизовано за допомогою бухгалтерської програми Акцент 6.0, мережева версія. В бухгалтерську програму заносяться первинні документи, а сама програма дозволяє формувати будь-які реєстри, звіти, форми в перерізі: бухгалтерських рахунків, кореспондентів, об'єктів обліку.

Під час написання курсової роботи, всі завдання поставлені у вступі були виконані, а саме: систематизовано, розширено і закріплено теоретичні знання та практичні навички ведення бухгалтерського обліку, набуті під час вивчення курсу "Фінансовий облік І" і "Фінансовий облік ІІ"; перевірено вміння застосовувати ці знання для оцінки постановки обліку на конкретному підприємстві і розробки пропозицій щодо її вдосконалення; розвинуто навички самостійної роботи і використання отриманих знань з організації і методики наукових досліджень у вирішенні завдань, поставлених у курсовій роботі.

Для більш детального розкриття інформації про оборотні активи на ЗАТ "Рівне-Борошно" дану курсову роботу ми розділили на п'ять розділів, в яких детально розглянули кожен із елементів оборотних активів та підтвердили дані за допомогою документів наведених в додатках.

Список використаної літератури

1. Закон №996. - Закон України від 16.07.99 р. №996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

2. Закон №1543. - Закон України від 12.09.91 р. №1543-XII "Про правонаступництво України".

3. П(С)БО 16 "Витрати". - "Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджене наказом Мінфіну України від 31.12.99 р. № 318.

4. П(С)БО 2 "Баланс". - "Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затверджене наказом Мінфіну України від 31.03.99 р. №87.

5. П(С)БО 9 "Запаси". - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затверджене наказом Мінфіну України від 20.10.99 р. №246.

6. П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість". – Положення (стандарти) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість", Затверджено наказом Мінфіну України від 8.10.99 р. № 237.

7. П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції". – Положення (стандарти) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції", Затверджено наказом Мінфіну України від 26.04.2000 р. № 91.

8. План рахунків та Інструкція № 291. - План рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування, затверджені наказом Мінфіну України від 24.09.04 р. № 291.

9. Лишиленко О.В. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник. – Київ: Вид-во "Центр навчальної літератури", 2005. – 528 с.

10. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 608 с.

11. Лень В.С., Гливенко В.В., Бочок М.П., Іванов Л.П. Звітність підприємств: Підручник. – К.: Знання – Прес, 2004. – 474 с. – (Вища освіта ХХІ стодіття).

12. Хомин П.Я., Журавель Г.П. Звітність підприємств. – Навч. Посіб. – К.: ВД "Професіонал", 2006. – 656 с.

13. Сучасний тлумачний словник української мови (Уклад: Олексієнко Л.П., Шумейло О.Л.). – К.: Видавничий дім "Калита", 2008. – 544 с.

14. Мних Є.В. Економічний аналіз: Підручник: Вид. 2-ге, перероб. та доп. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 472 с.

15. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підруч. Для студ. Екон. Спец. Вищ. Навч. Закл. – 6-те вид. – К.: А. С. К., 2002. – 784 с.

16. Вербило О.Ф., Кондрицька Т.П., Ярошинський В.М. Бухгалтерський облік у менеджменті: зміст та методика навчання. Підручник. За редакцією доцента, кандидата економічних наук О.Ф. Вербило. Частини друга. Фінансовий облік. – К.: НАУ, 2006, с. – 696.

17. Ю.С. Цап-Цалко, Фінансова звітність підприємства та її аналіз. Навчальний посібник. – 2-е вид., перероб. І доп. – К.: ЦУЛ. 2002 – 360 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...