WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Удосконалення організації обліку, аналіз та шляхи підвищення виробництва зерна - Курсова робота

Удосконалення організації обліку, аналіз та шляхи підвищення виробництва зерна - Курсова робота

На підприємстві за три роки не було зафіксовано жодного нещасного випадку, що позитивно характеризує роботу служби охорони праці.

Висновки та пропозиції

У даній дипломній роботі нами розглянута та проаналізована організація бухгалтерського обліку, виробництво і обчислення собівартості зернових культур, а також проведений аналіз ефективності виробництва зернової продукції в СТОВ "Україна".

На підставі проведеної нами роботи намічені основні напрямки удосконалення організації бухгалтерського обліку виробництва зернових культур та шляхи підвищення ефективності виробництва зерна в аналізованому підприємстві.

В даний час аналізоване нами СТОВ "Україна", як і більшість підприємств, знаходиться у важкому економічному становищі. Але при цьому воно є прибутковим та рентабельним, про це свідчить проведений нами аналіз впливу окремих факторів на зміну фінансових результатів від реалізації зернових культур. Поряд з цим підприємство є також ліквідним, фінансово-незалежним та фінансово-самостійним, що в наші дні зустрічається досить рідко.

Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться відповідно до чинного законодавства, за принципом подвійного запису відповідно до нового плану рахунків, що дозволяє одержати повну інформацію, необхідну для контролю за діяльністю підприємства.

Також необхідно відзначити, що в господарстві застосовується журнально-ордерна форма обліку.

Синтетичний облік виробництва зернових культур, відповідно до плану рахунків здійснюється на рахунку 23 "Виробництво" субрахунок 231.

Аналітичний облік витрат та виходу продукції зернових культур ведуть у Виробничих звітах, що складаються щомісяця. Підсумкові дані виробничих звітів переносять в Журнал ордер № 10.2 с. -г., а з нього в Головну книгу.

У процесі аналізу на даному підприємстві було з'ясовано, що необхідно удосконалити організацію бухгалтерського обліку. Для цього на наш погляд необхідно: чітке встановлення та дотримання графіка документообігу; облік витрат необхідно вести по центрах відповідальності та проводити в бухгалтерському обліку виробництва зернових культур оперативний аналіз і контроль.

Аналіз стану розвитку зернового виробництва в СТОВ "Україна" свідчить про те, що в 2006 році відносно 2005 року підприємство значно збільшило обсяг виробництва зернових культур.

Аналізуючи фінансові результати від реалізації, ми прийшли до висновку, що в 2006 році підприємство одержало на 82,02 тис. грн., це більше ніж у 2005 році по озимій пшениці, по ячменю на 0,28 тис. грн. більше та по вівсу на 23,00 тис. грн. менше. По озимій пшениці це є наслідком того, що в 2006 році було зменшення собівартості продукції та зменшення ціни, але збільшення кількості реалізованої продукції, а по ячменю та вівсу відбулося сильне зменшення кількості.

Таким чином, аналіз валового збору говорить про те, що в 2006 році валовий збір зернових культур зріс на 5625 ц, у тому числі за рахунок збільшення урожайності на 2,5 ц.

Факторний аналіз впливу рівня урожайності та витрат на 1га, на зміну собівартості зернових культур у СТОВ "Україна" свідчить про те, що в 2006 році собівартість зернових знизилася, якщо в 2005 році вона: дорівнює 29,6 грн. на 1 ц, то в 2006р. зменшилася на 3,2 грн. і склала 26,4 грн. У даному випадку на собівартість значно вплинула зміна витрат на 1га – на 0,4 грн., а також зміна урожайності на 2,8 грн.

Заключним етапом аналізу підсумків роботи аналізованого підприємства необхідно розробити пропозиції по підвищенню ефективності управління виробництва зернових культур.

У даній дипломній роботі нами запропоновані основні напрямки по розробці пропозицій:

1. Удосконалення управлінської структури та її функцій;

2. Менеджмент зниження витрат;

3. Створення служби контролінгу.

Отже, якщо підприємство перегляне удосконалення управлінської структури та її функцій, то збільшить у загальній структурі частку більш врожайних сортів озимої пшениці та одержить додатково 191,22 грн. прибутку.

Менеджмент зниження витрат на 1 га, тобто раціональне використання коштів, що виключає їх перевитрату, зокрема по витратах на насіння, пальне і витратам праці в люд. -год., призведе до підвищення ефективності виробництва озимої пшениці.

Створення служби контролінгу як спеціального структурного підрозділу в СТОВ "Україна" дозволить скоординувати діяльність аналітичних служб, ефективно використовувати потоки інформації між підрозділами підприємства та подачу цієї інформації від підлеглих до керівника для прийняття управлінських рішень зокрема в рослинництві при виробництві зернової продукції.

Рис. Структура товарної продукції

Додаток

Порівняльний аналітичний баланс, тис. грн.

Показники балансу

Актив

Абсолютні величини, тис. грн.

Питома вага,%

Відхилення

на к. 2005 р.

на к. 2006 р.

на к. 2005 р.

на к. 2006 р.

тис. грн.

%

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

Незавершене будівництво

36

0

0,58

0

0

0

Основні засоби

Залишкова вартість

2401

2300

38,68

37,01

–101

–1,67

Первісна вартість

7931

7977

127,78

128,35

46

0,57

Знос

5530

5677

89,09

91,34

147

2,25

Всього по розділу I

2437

2300

39,26

37,01

–101

–2,25

II. Оборотні активи

Запаси:

Виробничі запаси

816

1298

13,15

20,88

482

7,73

Тварини на вирощувані та відгодівлі

1527

1427

24,60

22,96

–100

–1,64

Незавершене будівництво

470

599

7,57

9,64

129

2,07

Готова продукція

162

164

2,61

2,64

2

0,03

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

Чиста реалізаційна вартість

635

340

10,23

5,47

–295

–4,76

Первісна вартість

635

340

10,23

5,47

–295

–4,76

Інша поточна дебіторська заборгованість

101

29

1,63

0,47

–72

–1,16

Грошові кошти та їх еквіваленти:

В національній валюті

20

15

0,32

0,24

–5

–0,08

Інші оборотні активи

39

43

0,63

0,69

4

0,06

Всього по розділу II

3770

3915

60,74

62,99

145

2,25

Баланс

6207

6215

100,00

100,00

8

0,00

Порівняльний аналітичний баланс, тис. грн.

Показники балансу

Абсолютні величини, тис. грн.

Питома вага,%

Відхилення

на к. 2005 р.

на к. 2006 р.

на к. 2005 р.

на к. 2006 р.

тис. грн.

%

Пасив

I. Власний капітал

Статутний капітал

16,0

16,0

0,26

0,26

0

0,00

Інший додатковий капітал

1742

1742

28,07

28,03

0

–0,04

Резервний капітал

421

629

6,78

10,12

208

3,34

Нерозподілений прибуток

1184

1765

19,07

28,40

581

9,33

Всього по розділу I

3363

4152

54,18

66,81

789

12,63

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

Інші забезпечення

151

151

2,43

2,43

0

0,00

Всього по розділу II

151

151

2,43

2,43

0

0,00

III. Довгострокові зобов'язання

Всього по розділу III

20

0

0,32

0

0

0

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

250

0

4,03

0

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

125

157

2,01

2,53

32

0,52

Поточні зобов'язання за розрахунками

З одержаних авансів

252

250

4,06

4,02

–2

–0,04

З бюджетом

303

277

4,88

4,46

–26

–0,42

Зі страхування

57

62

0,92

1,00

5

0,08

З учасниками

84

84

1,35

1,35

0

0,00

Інші поточні зобов'язання

1602

1082

25,81

17,41

–520

–8,40

Всього по розділу IV

2673

1912

43,06

30,76

–761

–12,30

Баланс

6207

6215

100,00

100,00

8

0,00


 
 

Цікаве

Загрузка...