WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства - Курсова робота

Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства - Курсова робота

Результатом цього є первинна інформація, яка фіксується на паперовому або машинному носіях.

Основними носіями первинної облікової інформації є документи. Характерною особливістю бухгалтерського обліку є безперервне і суцільне відображення господарських операцій за допомогою документів.

Бухгалтерські документи повинні оформлятися так, щоб у них містилися дані, необхідні для повної і вичерпної уяви про господарську операцію.

Значення документації у господарській діяльності полягає у тому, що вона служить засобом обгрунтування облікових записів, а також використовується для передачі розпоряджень від розпорядників до виконавців; підтвердження правильності здійснених операцій; аналізу та контролю фінансово-господарської діяльності підприємств, тобто застосовується для управління підприємством.

Господарські операції, які відбуваються на підприємстві, відрізняються змістом, обсягом, структурою, а тому для їх оформлення застосовують різні за формою і змістом документи. Велика кількість господарських операцій вимагає використання різноманітних документів. З метою кращого розуміння призначення, особливостей, порядку оформлення окремих груп документів, а також правильного застосування їх, документи групують за певними ознаками.

Так, основним документом первинного бухгалтерського обліку витрат торговельного підприємства є накопичувальна відомість по статтях витрат або Книга аналітичного обліку витрат. У ВАТ "Універсам-23" для обліку витрат застосовують Книгу аналітичного обліку витрат у розрізі окремих елементів статей витрат (рис.3.1.1.).

Книга первинного обліку витрат

За місцем

складання

За обсягом

Змісту

За способом складання

Внутрішній

Зведений

Нагромаджувальний

Рис.3.1.1. Характеристика Книги первинного обліку витрат ВАТ"Універсам-23"

Так як Книга аналітичного обліку витрат є зведеним та нагромаджувальним бухгалтерським документом, то на підприємстві вона відкривається на рік. Записи до неї здійснюються на підставі журналів-ордерів (або інших облікових регістрів) наприкінці місяця, у яких міститься кореспонденція по дебету рахунку "Витрати", підтверджена первинними бухгалтерськими документами, як зовнішніми так і внутрішніми, що засвідчують факт здійснення або момент нарахування тієї чи іншої господарської операції, яка пов'язана з витратами торговельного підприємства, а саме: накладними, товарно-транспортними накладними, рахунками-фактурами, платіжними вимогами-дорученнями, рахунками організацій за різного роду послуги, платіжно-розрахунковими відомостями, розрахунками амортизаційних відрахувань по основним фондам, розрахунку зносу малоцінних і швидкозношуваних предметів, авансовими звітами та іншими документами, про що свідчить схема документо витрат ВАТ "Універсам-23", зображена на рисунку 3.1.2.

Товарно-транспортні накладні,

накладні,

рахунки-фактури різних організацій за

послуги,

розрахунково-платіжні відомості,

розрахунок амортизації основних фондів,

розрахунок зносу МШП,

акти списання

товарно-матеріальних цінностей,

авансові звіти,

маршрутні листи,

інвентаризаційні описи

Журнали-ордери по кредиту

різних рахунків

та відомості до них

Книга аналітичного

обліку витрат

Розрахунок витрат на залишок нереалізованих товарів

Журнал-ордер № 18 по кредиту різних рахунків

Головна книга

Баланс

Звітність

Держадміністрація району

Архів

Податкова

інспекція

Рис.3.1.2. Схема організації документообігу по обліку витрат ВАТ"Універсам-23"

Книга аналітичного обліку витрат у ВАТ"Універсам-23" відкривається на рік. Наприкінці місяця на підставі даних цієї Книги робляться записи до журналу-ордеру №18 по кредиту різних рахунків. Звідки дані поступово переносяться до Головної книги, балансу та до форм звітності.

Визначимо чи за призначенням використовуються документи по обліку витрат у ВАТ "Універсам-23", для цього складемо порівняльну характеристику (таблиця 3.1.1.).

Таблиця 3.1.1.

Порівняльна характеристика призначення документів по обліку витрат у ВАТ"Універсам-23"

Призначення

Документи

згідно з норматив-ними документами

у ВАТ "Універсам-23"

1

2

3

1. Накопичувальна відомость

для ведення обліку витрат у розрізі статей витрат

дана форма на підприємстві не застосовується

2. Книга аналітичного обліку витрат

для здійснення ана-літичного обліку вит-рат на протязі року за економічними елементами

даний документ вико-ристовується для аналітичного обліку витрат у розрізі окремих елементів статей витрат на протязі звітного періоду

3. Журнал-ордер №18 по кредиту різних рахунків

Використовується для здійснення обліку витрат на загальну суму за місяць

використовується для здійснення обліку витрат на загальну суму за місяць у розрізі корес-пондуючих рахунків

Дані Книги аналітичного обліку витрат за статтями "Транспортні витрати", "Відсотки за кредит" та "Витрати на зберігання, доробку, підсортування і передпродажну підготовку товарів" використовуються для розрахунку витрат на залишок нереалізованих товарів, що оформлюється відповідним документом.

Використання на підприємстві для аналітичного обліку витрат багатографного регістру, де для кожної статті витрат виділена окрема графа, дозволяє у будь-який момент часу одержати інформацію про величину витрат як у цілому так і в розрізі кожної статті, що дозволяє здійснювати аналіз витрат.

Організація документообігу на підприємстві представлена на рисунку 3.1.2.

Етапи формування

Виконавець робіт

інформаційного потоку витрат

поста-чаль-ники

інші органі-зації

банк

матер.-відповід.особа

бух-гал-терія

гол. бухгалтер

1

2

3

4

5

6

7

1. Складання первинної документації

2. Обробка первинних документів

3. Первинна реєстрація облікової інформації

4. Групування та перег-рупування даних

5. Періодичне зведення даних

6. Складання бухгал-терської звітності

Рис.3.1.3. Оперограма обробки інформаційного потоку по обліку витрат ВАТ "Універсам-23"

Проектування первинних документів з обліку витрат підприємства приведено у таблиці 3.1.2.

Таблиця 3.1.2

Проектування первинних документів по обліку витрат в ВАТ "Універсам-23"

з/п

Найменування документа

Характер документа

Відповідальний за складання

Призначення

1

2

3

4

5

1

Товарно-транспорта накладна

Зовнішній

бухгалтерія постачальника

виконує функцію супроводженння товару від поста-чальника до по-купця, визначає суму витрат на перевезення

2

Акт на списання матеріалів

Внутрішній

матеріально-відповідальна особа

є підставою для списання вартості використаних матеріалів на витрати

3

Маршрутний лист

Внутрішній

матеріально-відповідальна особа, що здійснила витрати

фіксує здійснені транспортні витрати

4

Авансовий звіт

Внутрішній

підзвітна особа

призначений для перевірки доціль-ності здійснених витрат

5

Інвентариза-ційний опис

Внутрішній

інвентаризацій-на комісія, над-ходить з місця зберігання ТМЦ

призначений для перевірки збере-ження ТМЦ

6

Розрахунок амортизаційних відрахувань

Внутрішній

бухгалтерія підприємства

відображає суми амортизаційних відрахувань

7

Акт списання МШП

Внутрішній

бухгалтерія підприємства

використовується для відображення суми переданих в експлуатацію МШП

8

Розрахунково-платіжна відомість

Внутрішній

бухгалтер по заробітній платі

відображає суми нарахавоної заро-бітної плати


 
 

Цікаве

Загрузка...