WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства - Курсова робота

Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства - Курсова робота

Продовження таблиці 1.3.1.

1

2

3

4

15.

Про затверд-ження норм коштів на представниць-кі цілі, рек-ламу і виплату компенсації за використання легкових ав-томобілів для службових поїздок та по-рядок їх вико-ристання, на-каз МФ і МЕ

№88

15.06.95 р.

Встановлює порядок витрачання коштів на представницькі цілі підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності і підпоряд-кованості.

Регламентує склад та групи представни-цьких витрат, що включають в себе: проведення офіційного прийому, транспортне обслуговування, заходи культурної програми, буфетне обслуговування під- час переговорів, оплата послуг перекладача та інше, а також порядок документального оформлення представницьких витрат. Підрозділ 2.2.

16.

Положення про бухгал-терський облік

Встановлює порядок ведення бухгалтерсь-кого обліку фінансових

Згідно п. 3 Положення склад витрат, які можуть включатися

Продовження таблиці 1.3.1.

1

2

3

4

фінансових результатів від здійснення операцій, що підлягають патентуванню наказ МФ Ук-раїни № 169

15.08.96 р.

результатів, отриманих суб'єктом підприємницької діяльності від здійс-нення операцій, що підлягають патентуванню.

суб'єктами підприєм-ницької діяльності у витрати, визна-чається у відповідності до Закону України: Про оподаткування прибутку підприємств. Підрозділ 2.2.

17.

Інструкція по інвентаризації основних за-собів немате-ріальних акти-вів,товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів та до-кументів і ра-хунків, наказ МФ України

№69 11.08.94р.

(із змінами)

Визначається порядок проведення обов'яз-кової та раптової інвентаризації на під-приємстві. Порядок проведення інвента-ризації в інших випад-ках та регулювання інвентаризаційних різниць здійснюється з урахуванням зазначених в Інструкції особливостей.

п.1.4. Робочі інвентаризаційні комі-сії разом з бухгал-терією розробляють пропозиції щодо списання нестач у межах норм природ- ного убутку. При інвентаризації основ-них засобів встанов-люється за рахунок яких джерел списані витрати на побудову неврахованих об'єктів. Підрозділ 2.4.

Продовження таблиці 1.3.1.

1

2

3

4

18.

Інструкція по бухгалтерсь-кому обліку балансової вартості груп основних фондів, наказ МФ України

№159 24.07.97р.

(із змінами)

Визначає поняття ос-новних засобів, зносу (амортизації), а також порядок ведення бух-галтерського обліку балансової вартості основних фондів.

Встановлює порядок погашення вартості основних фондів під-приємства шляхом віднесення зносу по затвердженим нормам на витрати на протязі строку, за який первісна вартість повністю переносить-ся на витрати. Підрозділ 2.1.,2.2.

19.

Про норми відшкодуван-ня відряд-ження в межах України і за кордоном Постанова КМУ від 23.04.99 N663

Визначає порядок від-рядження у межах України, порядок від-ряджень за кордон працівників підпри-ємств усіх форм власності.

Регламентує порядок відшкодування витрат по відрядженню пра-цівникам підприємств усіх форм власності лише за наявності документів в оригіналі, що підтверджують вартість цих витрат.

Продовження таблиці 1.3.1.

1

2

3

4

20.

Закон України про бухгалтер-

ський облік та фінансову звітність в Україні №996-XIV від16.07.99

Визначає правові засади регулювання, організації, ведення бух.обліку та складання фін. звітності в Україні

Висвітлено за якими принципами повинні відображатися витрати у фінансовій звітності.

Підрозділ 3.1.

21.

П(С)БО 3

"Звіт про фінансові результати"

№397/3690 від 21.06.99

Цим положенням визначаються зміст і форма Звіту про фінансові результати, а також загалні вимоги до його статей.

Визначається час визнання витрат, їх елементи ,надаються роз'яснення,щодо пра-вильності відображен-

ня у відповідних стат-

тях звіту. Підрозділ 3.1.

22.

П(С)БО 16

"Витрати"

№27/4248 від 19.01.2000.

Це положення виз-начає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства та її розкриття в фінансовій звітності.

Надані чіткі роз'яснення щодо визнання витрат та їх складу. Підрозділ 2.2.

Зробивши аналіз нормативної бази з питань бухгалтерського обліку та контролю можна відзначити, що на сьогодні ці аспекти широко освітлені.

Недоліком цих актів є те, що вони не мають постійний характер, так як до них вносяться багаточисленні зміни і доповнення, що вимагає від фахівців з бухгалтерського обліку додаткового часу і зусиль для майже щоденного ретельного оперативного аналізу нормативної бази.

Позитивним є те, що на сьогоднішній день прийнятий Закон України: "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", який запроваджує нові принципи та засади бухгалтерського обліку.

Стара система бухгалтерського обліку в Україні була більш зорієнтована на потреби та для задоволення інтересів фіскальних (податкових) органів держави, тоді як нова система направлена на забезпечення складання звітності для прийняття економічно обгрунтованих управлінських рішень,щодо підвищення ефективності діяльності підприємства.

Щодо спеціальної літератури, то нині питанням обліку, аналізу та контролю витрат приділяється особлива увага з боку вітчизняних авторів. Про це свідчать статті спеціалізованих періодичних видань, підручники, монографії та навчальні посібники.

Але поряд з цим, тема бухгалтерського обліку, аналізу і поточного контролю витрат розглядається дуже поверхнево. Можна, навіть, сказати, що ця тема залишається поза увагою багатьох авторів, незважаючи на те, що в умовах формування цивілізованих ринкових відносин питання обліку, аналізу та контролю витрат є дуже актуальними.

Характеристика спеціальної літератури з даної теми приведена у таблиці 1.3.2.

Таблиця 1.3.2.

Економіко-правовий аналіз спеціальної літератури

Назва джерела, автор

Використання у дипломній роботі

1

2

3

1.

Архангельська Ж.

Порядок формування та віднесення на собівартість фонду оплати праці//Бух.облік і аудит, №8, 1996.

Висвітлено порядок формування витрат на основну і додаткову заробітну плату працівників торговельного підприємства.

Підрозділ 3.3.

2.

Бабак А.А. Представи-тельские расходы: оформление докумен-тов, отражение в учёте и отчётности //Баланс №47, 1997.

Розглядається проблема віднесення представницьких витрат до витрат подвійного призначення та відобра-ження їх в обліку недержавних підприємств.

Підрозділ 2.2.

3.

Грабова Н.Н. Бухгал-терский учёт в торгов-ле: практическое посо-бие. - К.: Учётинформ, 1997.

Розглянуто питання обліку, розподілу та списання витрат торговельного підприємства.

Підрозділ 2.2.

4.

Грабова Н.Н. Облік, розподіл і списання витрат в торговельних підприємствах//

Бух.облік і аудит, №8,9, 1998.

Висвітлено загальні питання обліку витрат, а також більш детально розкрито питання амортизації основних фондів, їх ремонт і оренда; облік витрат на рекламу; облік втрат від уцінки, недостачі і псування ТМЦ, викладено порядок розподілу та списання витрат. Підрозділ 2.1.


 
 

Цікаве

Загрузка...