WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства - Курсова робота

Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства - Курсова робота

При здійсненні бухгалтерського обліку витрат важливим є встановлення факту дотримання торговельними підприємствами наступних нормативних документів (табл. 1.3.1.).

Таблиця 1.3.1.

Характеристика нормативно - правової літератури, що використовується в обліку витрат торговельного підприємства

з/п

Нормативний документ, ким і коли зат-верджений

( №, дата )

Короткий зміст

Використання в дипломній роботі

1

2

3

4

1.

Конституція України, Верховна Рада (ВР) України

28.06.96 р.

Основа правової бази України, на якій будується діяльність всіх підприємств незалежно від форм власності.

2.

Про підприєм-

ництво: Закон України, постанова ВР України

№ 785-12

26.02.91 р.

(із змінами )

Визначає загальні пра-

вові, економічні та со-

ціальні засади здійсне-

ння підприємницької

діяльності на території

України, встановлює гарантії свободи підприємництва та його державної підтримки.

Обумовлюється по-

рядок державної ре-

єстрації суб'єкта підприємницької діяльності та ліцен-

зування деяких ви-

дів діяльності, відк-

риття банківських рахунків та інше. Підрозділ 1.4.

Продовження таблиці 1.3.1.

1

2

3

4

3.

Про господарські

товариства:

Закон України

постанова ВР

України

№ 769 / 97

23.12.97 р.

Визначає поняття, ви-

ди господарських то-

вариств, правила їх створення, діяльності, а також права, обов'язки їх учасників і засновників.

Регламентує порядок створення підприємства з колективною формою власності, розмір статутного фонду, відповідальність учасників. Підр. 2.4.

4.

Про власність:

Закон України,

постанова

ВР України

№9-93 21.01.93 р.

(із змінами)

Регулює забезпечення

вільного економічного самовизначення гро-

мадян, використання природного, економіч-

ного, науково-технічно-

го та культурного потенціалів країни для підвищення рівня життя її народу.

Регламентує забезпечення права колективної влас-

ності, визначає суб'єкти та об'єкти

права колективної власності колективного підприємства. Підрозділ 1.4.

5.

Про банк-

рутство: Закон України

постанова

ВР України

№ 90 / 95

14.03.95 р.

Встановлює умови і по-

рядок визначення юри-

дичних осіб – суб'єктів

підприємницької діяль-

ності – банкрутами з метою задоволення претензій кредиторів.

Регламентує поняття банкрутства, суб'єкти банкрутства, кредитори, а також провадження у спра-вах про банкрутство. Підрозділ 2.2.

Продовження таблиці 1.3.1.

1

2

3

4

6.

Про підприємства в Україні:

Закон України

постанова

ВР України

№ 888-12

27.03.91 р.

(із змінами )

Визначає види і органі-заційні форми підпри-ємств, правила їх ство-рення, реєстрації, реор-ганізації і ліквідації, ор-ганізаційний механізм здійснення ними під-приємницької діяльнос-ті в умовах переходу до ринкової економіки.

У цьому Законі зазна-чається, що підпри-ємство має самос-тійний баланс, розра-хунковий та інші ра-хунки в банку, печат-ку із своїм наймену-ванням, а також знак для товарів і послуг. Підрозділ 2.4.

7.

Про аудиторську діяльність: Закон України

постанова

ВР України

22.04.93 р.

(із змінами)

Визначає правові заса-ди здійснення ауди-торської діяльності і спрямований на ство-рення системи неза-лежного фінансового контролю для захисту інтересів власника.

Регламентує ство-рення системи неза-лежного фінансового контролю з метою за-хисту інтересів влас-ників підприємств не-державної форми власності. Підрозділ 2.2.

8.

Про систему оподаткуван-ня: Закон Ук-раїни, поста-нова ВР Укра-їни № 77 / 97

18.02.97 р.

Визначає принципи по-будови системи оподат-кування в Україні, збори і податки до бюджетів і до державних цільових фондів, а також права, обов'язки платників.

Базове підприємство у відповідності до цього Закону сплачує певні загальнодер-жавні та місцеві по-датки і збори (обо-в'язкові платежі).

Продовження таблиці 1.3.1.

1

2

3

4

9.

Про оподатку-вання прибут-ку підпри-

ємств: Закон України, пос-танова ВР України

№ 607/97

04.11.97 р.

(із змінами)

Регламентує порядок визначення та оподат-кування прибутку тор-говельного підприємства.

Визначає правиль-ність віднесення пев-них сум до складу ва-

лових доходів чи ва-лових витрат під-приємства, порядок нарахування аморти-зації основних фондів. Підрозділ 2.2.

10.

Про податок на додану вартість: За-кон України, постанова

ВР України

№ 550/97

26.09.97 р.

(із змінами)

Цей Закон визначає платників податку на додану вартість, об'єк-ти, базу та ставки опо-даткування, порядок об-ліку, звітування та вне-сення податку на дода-ну вартість до бюджету.

Базове підприємство є платником податку на додану вартість, базою оподаткування з даного податку є обсяг роздрібного товарообороту за ставкою - 20 %. Підрозділ 2.3.

11.

Про норми

Відшкодуван-ня витрат на відрядження в

Встановлює норми відшкодування витрат на відрядження в межах України, за кордон

Регламентує граничні норми добових вит-рат на відрядження у межах України та за

Продовження таблиці 1.3.1.

1

2

3

4

межах України і за кордон, постанова КМ України №1046 10.07.98 р.

для працівників підп-риємств, установ і ор-ганізацій всіх форм власності.

кордон для працівни-ків усіх підприємств і організацій, діяль-ність яких пов'язана з торгівлею. підприємствами, що придбали спеціальний торговий патент.

Підрозділ 3.1.

12.

Порядок виз-начення роз-міру збитків від розкра-дання, нестач,

знищення (псування) ма-теріальних цінностей, постанова

КМ України

№ 116

22.01.96 р.

Встановлює механізм визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псу-вання) матеріальних цінностей, крім дорого-цінного каміння та валютних цінностей.

Регламентує порядок визначення розміру збитків від розкра-дання, нестачі, зни-щення (псування) матеріальних цінностей. підприємствами, що придбали спеціальний торговий патент.

Підрозділ 3.1.

Продовження таблиці 1.3.1.

1

2

3

4

13.

Положення про докумен-тальне забез-печення запи-сів у бухгал-терському об- ліку, наказ Міністерства Фінансів (МФ) України № 88

24.05.95 р.

Встановлює порядок створення, прийняття і відображення у бухгал-терському обліку, а та-кож зберігання первин-них документів, обліко- вих регістрів, бухгал-терської звітності під-приємствами незалеж-но від форм власності.

Визначає порядок складання первинних документів з обліку витрат та відоб-раження їх в бухгал-терському обліку отримання, збере-ження, складання облікових регістрів, бухгалтерської звіт-ності, організації документообігу.

Підрозділ 2.1.

14.

Про затверд-ження норм природного убутку продо-вольчих това-рів у торгівлі та інструкцій з їх застосуван-ня, наказ Міністерства торгівлі СРСР 02.04.87 р.

Встановлює норми при-родного убутку на стан-дартні товари, які реалізуються на вагу, у відсотках до їх роздрібного обороту, що утворюються при зберіганні товарів у підсобному приміщенні та на прилавках, а також при підготовці до продажу.

Регламентує порядок розрахунку природ-ного убутку на реалі-зовані продовольчі товари та віднесення втрат продовольчих товарів у межах норм природного убутку на витрати торговельного підприємства. Підрозділ 2.2.


 
 

Цікаве

Загрузка...