WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Теоритичні основи бухгалтерського обліку - Курсова робота

Теоритичні основи бухгалтерського обліку - Курсова робота

Згідно П(с)БО № 9 одержані ВЗ зарах. на баланс під-ва за первісною вартістю, яка склад. з витрат на вир-ва, зберігання, транспортув. та реалізуються ВЗ без урахув. податків: - первісна вартість запасів придбаних за плату є собівартістю запасів, яка склад. з таких витрат: а) суми сплачені згідно договору постачання, б) суми ввізного мита, в) витрати по страхуванню і % за комерційний кредит постачал., г) витрати на заготівлі, завантаження, розван., транспорт. запасів до місця їх використ., д) суми сплачені за інформаційні, посередницькі та інші послуги в зв'язку з пошуком і придбанням запасів. –первісна вартість запасів отриманих безоплатно – це їх справедлива вартість, - первісна вартість запасів виготов. власними силами – собіварт. їх виробн., яка визнач. за П(с)БО №16 "Витрати" , - первісна вартість запасів занесена в стат. капітал під-ва – узгоджена засновниками під-ва їх справедлива вартість.

Оцінка при відпуску запасів у вир-во та іншому вибутті здійсн. за одним із таких методів: 1. середньозваженої собівартості, 2. метод ціни продажу, 3. собіварт. останніх за часом надходження запасів (LIFO), 4. собівар. перших за часом надходження запасів (FIFO), 5.ідентифікованої собі вар. відповідної одиниці запасів.

12.2 Документальне оформлення обліку вир-чих запасів.

Документальне надходження ВЗ забезпечує вчасне надходження інформації як для обліку, так і для контролю та оперативного управління рухом вир-чих запасів. Основні первинні документи для обліку руху ВЗ: 1) М-1. Журнал обліку надходж. вантажів. Признач. для реєстрації транспорт. документів пов'язаних з отриманням вантажів та оприбуткуванням їх на склад під-ва. 2) М-2 Довіреність. Признач. для обліку права окремої посадової особи виступати довіреною особою під-ва при отриманні запасів. 3) М-3 Прибутковий ордер. Признач. для оприбуткування матеріалів, які надійшли від постачальників або з переробки. 4)М-5, М-6. Товарно-транспортна накладна. Признач. для обліку поставок запасів та розрах. за їх перевезення автомобіл. транспортом. 5) М-7 Акт про приймання матеріалів. Признач. для оформлення приймання запасів, що мають кількісні та якісні розбіжності з даними супроводжуючих документів постачальника. 6) М-12 Накладна на внутр. переміщення матеріалів всередині під-ва. 7) М-14 Відомість обліку залишків матеріалів на складі. Складається на основі матеріал. звітів матеріально-відповід. осіб і показує рух матеріал. цінностей на складі за день. 8) М-15. Накладна на відпуск матеріалів на сторону. Признач. для оформлення відпуску матеріалів вир-чим об'єднанням чи стороннім організаціям. 9) М-28 Лімітно-забірна картка. Признач. для багаторазового відпуску однотипних матеріалів на вир-во.

12.3 Хар-ка рахунків. Організація аналіт. та синтетич. обліку вир-чих запасів.

Для обліку запасів призначений другий клас плану рахунків. На рахунках цього класу обєдн. інфор-ція про наявність і рух належних під-ву предметів праці, що призначені для обробки, переробки, використ. у вир-ві і для господ. потреб, а також засобів праці, які під-во включає до складу малоцінних та швидкозношуваних предметів.

Для узагальнення інфор-ції про наявність і рух запасів сировини і матеріалів, запасних частин, палива, тарних матеріалів призначено рах. 20 " Виробничі запаси", рах. активний, по Дт відображ. надходж. виробничих запасів на під-во, їх оцінка; по Кт відображу. витрачання запасів на вир-воексплуатацію.

Рах. 21 " Тварини на вирощуванні та підгодівлі", призначений для обліку наявності та руху молодняка тварин на вирощуванні, на підгодівлі птиці, бджіл, худоби прийнятої від населення для реалізації. Рах. активний, по Дт відображ. надходження або прийом тварин, які обліковуються за первісною вартістю, також за Дт – доважок живої маси молодняку тварин, приплід продук. роб. сили.

Рах. 22 "МШП"предмети, які викорис. не більше 1 року, вартість яких до 1000 грн. без ПДВ (спец. одяг, канцтовари, господ. інвентар). По Дт – вартість придбаних, виготовлених МШП або повернення на склад з експлуатації. По Кт – відпуск МШП в експлуат. зі списанням на рах. обліку витрат, а також списання нестачі і витрат від псування таких предметів.

Рах. 23 " Вир-во"відображ. витрати під-ва на вир-во продукції, робіт, послуг. Цей рах. викорис. промислові, сг, транспортні, під-ва торгівлі, постачання, зв'язку. По Дт 23 відображ. прямі матеріальні, трудові види витрат, вит-ти від браку, якщо вони викирис. тільки для власних виробнич. потреб. По Кт суми фактич. вироб .собівартості продукції незавершеного виробництва.

Рах. 24 " Брак у вир-ві"признач. для обліку та узагальн. інформації про втрати від браку у вир-ві. По Дт 24 – витрати внаслідок виявлення зовн. та внутр. браку у вир-ві, витрати на гарантійний ремонт. По Кт 24 – суми, що віднос. на зменшення витрат на брак та суми, що списуються на витрати вир-ва, як витрати від браку.

Рах. 25 "Напівфабрикати" признач. для обліку та узагальн. інфор-ції про наявність та рух напівфабрик. власного вир-ва, якщо такі напівфаб. викорис. для власних потреб та реалізуються іншим під-вам. По Дт 25 – надходж. або виготовл. напівфаб. По Кт 25 – вибуття внаслідок продажу, передачі на подальшу переробку, безоплатної передачі.

Аналітик. облік вироб. запасів ведеться на складах за допомогою карток складського обліку, що розміщ. в картотеці за техн.. групами відповідно до номенклатури цінника.

Основні бух. проводки по надходж. запасів.

1) оприбутковано виробничі запаси від постачальника

20

631

2) оплачено витрати на транспортування вироб. запасів, що надійшли

26

685

685

311

3) оприбутк. запаси придоб. підзвітною особою

20

372

4) оприбутк. виробн. запаси виготов. власними силами

20

23

5) оприбутк. виробн. запаси як внесок до статутного капіталу

20

40

6) оприбутк. безоплатно одержані виробн. запаси

20

719

7) виявлено надлишки виробничих запасів в рез-ті інвентаризації

20

719

Відповідно до П(с)БО №9 може відбув. списання з наступних причин: - безоплатна передача; - списання у зв'язку з псуванням, розкраданням; - відпуск у вир-во; - передача до статутного капіталу іншого під-ва; - реалізація стороннім організаціям. Основні бух. проводки з вибуття запасів:

1) відпущено зі складу вироб. запаси для вир-ва продукції

23

20

2) списано запаси на загальновироб. потреби

91

20

3) списано запаси на адміністративні потреби

92

20

4) відпущено зі складу вироб. запаси для капітал. будівництва власними силами

15

20

5)списано облікову вартість реаліз. вироб. запасів

943

20

6) відображ. суму нестачі вироб. запасів

947

20

7) відображ. суму нестачі на позабаланс. рахунках

072

-

8) списано суму нестачі з позабаланс. рахунку

-

072

9) відображ. сума нестачі, що підлягає відшкодуванню винною особою

375

746

10) отримано суму відшкодув. втрат від винної особи

30

375

11) передано запаси в обмін на акції акціонер. товариства

14

20

12) безоплатно передано запаси іншому під-ву

949

20

13. Облік готової продукції.

13.1. Поняття та класифікація готової продукції.

13.2. Документування госп. операцій пов'язаних з рухом гот. продукції.

13.3. Характеристика рахунків аналітичного і синтетичного обліків.

13.1. Поняття та класифікація готової продукції.

Готова продукція – продукція обробка якої закінчена та яка пройшла випробування , приймання, укомплектування згідно з умовами договорів відповідає затвердженим стандартам , пройшла технічний контроль п-ва і здана на склад або замовнику згідно з діючим порядком прийняття продукції.


 
 

Цікаве

Загрузка...