WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Теоритичні основи бухгалтерського обліку - Курсова робота

Теоритичні основи бухгалтерського обліку - Курсова робота

10.4. Синтетичний облік операцій по рах. в банках.

Типові бух. проводки по рах. 31

Операції

Дт

Кт

1. Пгашено дебітром довгострок. заборгованість

31

16

2. Одержано довгострок. позику банку на поточний рахунок

31

50

3. Зараховано на поточний рахунок суми дивідендів

31

73

4. Надійшла фін. допомога на зворотній основі

31

55

5. Одержано доходи від майб. періодів

31

69

6. Проведено передоплату постачальникам

37

31

7. Погашено короткосрок. позики банку

60

31

8. Погашено заборг. за раніше виданими векселями

62

31

9. Оплачено рахунок постачальника

63

31

10. Оплачено витрати діяльності

91-99

31

11. Проведено перерахування коштів за рахунок раніше створеного резерву

47

31

12. Використано з цільового фінансування

48

31

13. Придбано довгострок. інвестиції

14

31

11. Облік дебіторської заборгованості.

11.1 Основні поняття поточної заборгованості.

11.2 Документування товарних операцій

11.3 Аналіт. та синтет. облік. Розкриття інформації про дебіторс. заборгов. у фін. звітності.

11.1 Основні поняття поточної заборгованості.

В процесі господ. діяльності під-ва не завжди здійсн. розрахунки з іншими під-ва або фіз. особами одночасно з передачею майна, викон. робіт, надання послуг. У зв'язку з цим виник. дебітор. заборгован. – сума заборгованості дебіторів під-ву на певну дату.

Дебітори – юр. та фіз. особи, які які внаслідок минулих подій заборгували під-ву певні суми грош. коштів їх еквівалентів або інших активів. Відповідно до П(с)БО під-ва подають квартальну звітність, тому ∑ дебітор. заборгованості визнач. щоквартально.

Відповідно до П(с)БО №10 дебіт. заборгов. поділ. на: довгострокову і короткострокову(поточну).

Довгост. дебіт. заборгов. – сума заборгов., яка не виникає в ході нормального операційного циклу і буде погашена після 12 місяців з дати балансу.

Поточна дебіт. заборгован.- сума заборгов., яка виникає в ході операційного циклу або буде погашена протягом 12 місяців з дати балансу.

Величина дебітор. заборгован. визнач. багатьма факторами, які поділ. на : внутрішні і зовнішні. Внутр. фактори: 1) кредитна політика під-ва – неправильне встановлення строків, умов надання кредитів, критеріїв платоспроможності клієнтів, надання знижок при довгострок. оплаті ними рахунків, невраховані ризики можуть призвести до різкого ↑ дебіт. заборгован. 2) види розрахунків – використ. розрах., які гарантують платіж ↓ розміри дебітор. заборгован. 3) професіональна робота менеджера, що займається управлінням дебітор. заборгован.

Зовнішні фактори:1) стан економіки в країні – спад вир-ва ↑ розміри дебітор. заборгован. 2) стан розрах. в країні – криза неплатежів призводить до ↑ дебіт. заборгов. 3) ефективність грошово-кредитної політики НБУ – обмеження емісії викликає нестачу готівки і ускладнює розрахунки. 4) рівень інфляції – при високій інфляції дебітори не поспішають позбавлятись боргів – чим пізніше строк сплати, тим менша його сума. 5) вид продукції – якщо продукція сезонна дебіт. заборгов. ↑. 6) ступінь насиченості ринку – якщо ринок малий і насичений даним видом продукції виник. труднощі з реалізацією.

Класифікація дебіт. заборгован. (за ознаками):

1) за причинами виникнення:

- випрадана (заборгов., строк погашення якої ще не настав або складає < місяця і яка пов'язана з нормальними строками документообігу);

- невиправдана (прострочена заборгов., а також заборгов., пов'язана з помилками оформлення розрах. документів з поруш. умов господ. договорів)

2) за ступенем вірогідності:

- сумнівна (поточна дебіт. заборгов. за продукцію, товари, роботи, послуги відносно якої існує невпевненість її погашення боржником);

- безнадійна (поточна дебіт. заборгов. відносно якої існує невпевненість про її непогашення боржником або за якою минув строк позивної давності).

11.2 Документування товарних операцій

Підставою для здійсн. розрахунків з покупцями є договір в якому визнач. обов'язки сторін по виконанню умов договору та відповідальність у випадку порушення прийнятих зобов'язань. Також обов'язковою умовою є наявність первинних документів на суми оплати за відвант. продукцію, виконані роботи та надані послуги під-во-покупець має отримати від постачальника розрах. документи:

1) при розрах. з іноземними покупцями: комерційні документи, рахунки фактури, транспортні накладні, платіжні документи на перерахування сум митним органам, виписки банку, платіжні доручення, заяви на акредитив, векселі – при погашенні заборгов.

2) при розрах. з вітчизняними покупцями: накладні, рахунки фактури, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, векселі, прибуткові та видаткові касові ордери – при погашенні заборгованості.

11.3 Аналіт. та синтет. облік. Інформація про деб. заборг. у фін. звітності.

Аналітич. облік дебітор. заборгован. повинен забезпеч. отримання даних про заборгован. строк сплатити по якій ще не настав, а також про заборгов. не сплачену в строк. Аналіт. облік розрах. з покупцями та замовниками ведеться за кожним покупцем та замовником, за кожним пред'явленим до оплати рахунком. Поточна дебітор. заборгов. поділ. на товарну ( виникає внаслідок звичайної операц. діяльності під-ва, яка може передбач. продаж товарів, викон. робіт та надання послуг) і нетоварну ( виникає від іншої діяльності під-ва і відображ. в обліку на відповідних рахунках)

Характеристика рахунків обліку товарної і не товар. поточної заборгов.:

Рах. 36 "Розрах. з покупцями і замовниками": для обліку товарної дебіт. заборгов., активний.

Дт – відображ. продажна вартість реалізованої продукції, товарів, послуг, робіт, яка включає ПДВ, акцизний збір, інші податки і збори, що підляг. перерахув. до бюджету та позабюдж. фондів і включені до вартості реалізації.

Кт – сума платежів, які надійшли на рахунки під-в.

Рах. 37 – "Розрах. з різними дебіторами", активний: для обліку розрах. за поточною дебітор. заборгов. з різними дебіторами за авансами виданими за відшкодув. завданих збитків, за позиками членів кредит. спілок та іншими операціями, строк оплати яких припадає на поточний або наступний рік.

Дт – відображ ↑ поточної дебіт. заборгов.

Кт – погашення чи списання дебіт. заборгов.

Рах 38 – "Рзерв сумнівних боргів": пасивний, признач. для обліку резервів за сумнівною дебітор. заборгов.

Дт – відображ. списання сумнівної заборгован.

Кт – створення резерву сумнівних боргів.

Дебітор. заборгов. за товари, роботи та послуги виникає, коли під-во реалізує товари в кредит. Продаж товарів, робіт, послуг відображ. записом: Дт 36, Кт 70. На суму ПДВ від реаліз. Дт 70, Кт 64. Одночасно відображ. собівартість реалізованих товарів, робіт Дт 90, Кт 26, Кт 27 – продукція сг вир-ва, Кт 28 – товари. Якщо дебітор. заборгован. погашається грош. коштами, які надійшли на рахунки під-ва в банків. установах або в касу Дт 30,31 Кт 36. Погашення дебіт. заборгов. взаєморозрахування – взаємозалік розрахунків Дт 63,68 Кт 36. Поточна дебітор. заборгов. відображ. в балансі у складі оборотних активів. У примітках до фін. звітності розкрив. таку інформ. щодо дебіт. заборгов. : 1) перелік дебіторів і суми довгострок. дебет. заборгов. 2) суми поточної дебіт. заборгов. в розрізі її класифікації за строками непогашення. 3) метод визнач. величини резерву сумнівних боргів.

12. Облік виробничих запасів.

12.1 Поняття, класиф. і оцінка виробн. запасів.

12.2 Документальне оформлення обліку вир-чих запасів.

12.3 Хар-ка рахунків. Організація аналіт. та синтетич. обліку вир-чих запасів.

12.1 Поняття, класиф. і оцінка виробн. запасів.

Методологічною основою формування в БО інформації про виробничі запаси П(с)БО №9 "Запаси". Виробничі запаси (ВЗ) – активи, які викорис. для подальшого продажу, спожив. під час вир-ва продукції, викон. робіт та надання послуг, а також для управління під-вом.

ВЗ поділяють на такі групи:1)Сировина і матеріали – предмети праці з яких виготов. продукцію і які утвор. матеріальну основу продукції. Матеріали поділ. на основні та допоміжні. 2) паливо: технологічне, моторне, господарське. 3) тара і тарні матеріали. Викор. для пакування, транспортування, зберігання матеріалів та продукції. 4) запасні частини признач. для ремонту і заміни спрацьованих деталей, машин, обладнання. 5)Незавер. вир-во виступає у вигляді незакінчених обробкою і складанням деталей, вузлів, незакінчених технолог. процесів. 6) зворотні відходи вир-ва – залишки, що утвор. в процесі переробки сировини і матеріалів, та які повністю або частково втратили спож. якості. 7) Напівфабрикати – це сировина і матеріали, які пройшли певні стадії обробки, але ще не є готовою продукцією. 8) Малоцінні та швидкозношувані предмети – засоби праці, термін викор. яких не перевищує 1 року і вартість до 1 тис. грн.


 
 

Цікаве

Загрузка...