WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Теоритичні основи бухгалтерського обліку - Курсова робота

Теоритичні основи бухгалтерського обліку - Курсова робота

Строки подання фін. звітності:

  • квартальна – подається п-вами не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом.

  • річна – не пізніше 20 лютого наступного за звітним роком.

Мініс-ва та інші органи виконавчої влади подають зведену фін. звітність про виконання кошто-рисів доходів і видатків Держ. казначейству і Рахунковій палаті щоквартально не пізніше 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом та щороку не пізніше 01.03 наступного за звітним роком.

П-ва, що мають дочірні п-ва крім фін. звітів подають консолідовану фін. звітність засновникам у визначені ними терміни, але не пізніше 15 квітня наступного за звітним роком.

Форми фін. звітності підписуються керівником п-ва і гол. бухгалтером. Фін. звітність є відкритою. Оприлюднення звітності – це офіційне подання фін. звітності до органів Держкомстату Укр., ДПАУ, Фонду держ. майна, Антимонопольного комітету Укр.., Держ. комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також офіційна публікація звітів про фін. стан п-ва у ЗМІ.

Відкриті АТ, п-ва-емітенти облігацій, банки, валютні та фондові біржі, інвестиційні фонди, компанії, недерж. пенсійні фонди, страхові компанії та інші фін. установи зобов'язані не пізніше 1 червня наступного за звітним роком оприлюднювати річну звітність та консолідовану звітність шляхом публікації у періодичних виданнях.

8.4. Форми фін. звітності.

Форми фін. звітності регулюються затвердженими нац. положеннями стандартами:

П(С) БО №2 „Баланс"

П(С) БО №3 „Звіт про фін. результати"

П(С) БО №4 „Звіт про рух грош. коштів"

П(С) БО №5 „Звіт про власний капітал".

1. Баланс – наявність екон. ресурсів, які контролюються п-вом на дату балансу, оцінка структури ресурсів п-ва, ліквідності, платоспроможності п-ва, прогнозування майбутніх потреб у позиках, оцінка та прогнозування змін в екон. ресурсах.

2. Звіт про фін. результати – доходи, витрати і фін. результати діяльноті п-ва за звітний період. Оцінка та прогноз структури доходів та витрат прибутковості діяльності п-ва.

3. Звіт про рух грош. коштів – використання грош. коштів протягом звітного періоду. Оцінка та прогнозування операційної, інвестиційної та фін. діяльності п-ваю

4. Звіт про власний капітал – зміни у складі власного капіталу п-ва протягом звітного періоду. Оцінка та прогноз змін у власному капіталі.

5. Примітки до звіту – обрана облікова політика п-ва, інформація не наведена безпосередньо у фін. звітах. Але обов'язково за П(С)БО, додатковий аналіз статей звітності. Оцінка та прогноз облікової політики, ризиків, ресурсів та зобов'язань діяльністю підрозділів п-ва.

Баланс– звіт про фін. стан п-ва, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання та власний капітал.

Звіт про власний капітал – це звіт про доходи, витрати і фін. результати діяльності п-ва. У звіті про фін. результати підставляють доходи і витрати від здійснення різних видів діяльності.

Операційна діяльність – це основна діяльність п-ва, операції пов'язані з виробництвом та реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є гол. метою створення п-ва і забезпечує осн. частку його доходу.

Інвестиційна діяльність – придбання та реалізація необоротних активів, фін. інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентних грош. коштів.

Фін. діяльність – призводить до змін розміру і складу власного позикового капіталу п-ва. Результатом діяльності п-ва є чистий прибуток або збиток, який відповідно збільшує або зменшує величину власного капіталу і відображається в балансі.

Звіт про рух грош. коштів– звіт, який відображає інформацію про зміни, що відбулися у грош. коштах та їх еквівалентах за звітний період. Надходження і видаток грош. коштів розглядаються у розрізі операційної, фін., інвестиційної діяльності. Операційна діяльність: 1. Надходження грош. коштів: 1) від реалізації товарів і послуг; 2)отримання % за виданими кредитами. 2. Вибуття грош. коштів:1)з/п; 2)придбання запасів; 3)оплата витрат; 4)оплата % за кредитами; 5)сплата податків. Фін. діяльність: 1. Надх. грош. коштів: 1)від випуску облігацій; 2)від випуску акцій. 2. Вибуття грош. коштів:1) вилуплення власних акцій; 2)погашення облігацій; 3) виплата дивідендів.

Звіт про власний капітал – звіт, який відображає зміни у складі власного капіталу п-ва протягом звітного періоду.

Дві концепції капіталу, які призводять до його збереження:

1) збереження фін. капіталу: прибуток заробляється тільки, якщо фін. або грош. сума чистих активів на кінець періоду перевищує фін. або грош. суму чистих активі на початок періоду після вилучення будь-яких виплат власникам або власників протягом даного періоду;

2) збереження фіз. капіталу: прибуток заробляється тільки, якщо фіз. виробнича потужність або продуктивність п-ва на кінеці періоду перевищує виробничу потужніть на початок періоду після вилучення будь-яких виплат власникам або внесків власників протягом даного періоду.

Примітки до фін. звітності – забезпечують деталізацію і обґрунтування статей фін. звітів відповідно П(С)БО.

9. Облік касових операційта операцій з іншими грош. коштами

9.1. Осн. поняття з обліку касових операцій.

9.2. Хар-ка рахунків з обліку грош. коштів.

9.3. Документування касових операцій.

9.4. Синтетичний облік касових операцій.

9.1. Осн. поняття з обліку касових операцій.

П(С)БО-№4 "Звіт про рух грош. коштів".

Згідно П(С)БО під грошовими коштами розуміють готівку, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання.

Еквіваленти грош. коштів – короткострок. високоліквідні фін. інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грош. коштів і які хар-ся незначним ризиком зміни їх вартості.

Рух грош. коштів – надходження і вибуття грош. коштів та їх екввівалентів.

Готівка – валюта України та іноз. валюта у вигляді грошових коштів.

Валюта України – грош. знаки у вигляді банкнот, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є платіжним засобом на території Укр., а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну на грош. знаки; кошти, що знаходяться на рахунках або вносяться у вигляді внесків до банків або інших кредитно-фінансових установ; платіжні документи та інші ціння папери виражені у валюті України.

Іноземна валюта – іноз. грошові знакиу вигляді банкнот, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та єзаконним платіжним засобом.

Грошовідокументи – документи, що знаходяться в касі під-ва, оплачені путівки в санаторії, пансіонати, проїзні квитки, поштові марки тощо.

Грошові кошти в дорозі – гроші, здані до банку або інкосаторам, але не зараховані на поточний рахунок (до 24 год. наступного дня).

9.2. Хар-ка рахунків з обліку грош. коштів.

Для узагальнення інформації про наявність та рух грош. коштів в касі під-ва призначено рахунок 30 "Каса": активний, має 2 субрахунки:

301 – "Каса в нац. валюті";

302 – "Каса в іноз. валюті".

Дт – відображається надходження грош. коштів до каси під-ва;

Кт – виплата грош. коштів з каси.

Аналітичний облік може вестись за кожною операційною касою чи касиром, а також за видами іноземної валюти.

Для узагальнення інформації про наявність та рух грош. документів призначений рахунок 33 "Інші кошти": активний, має 4 субрахунки:

331 – "Грош. документив нац. валюті";

332 – "Грош. документи в іноз. валюті";

333 – "Грош. кошти в дорозі в нац. валюті";

334 – "Грош. кошти в дорозі в іноз. валюті".

Дт – надходження грош. документів до каси під-ва та коштів в дорозі;

Кт – вибуття грош. документів та списання коштів в дорозі після їх зарахування на відповідні рахунки.

Аналітичний облік грош. документів ведеться за їх видами.

Залишки по рахунках 30, 33 відображаються разом із залишками по рах. 31 "Рахунки в банках" та субрахунку 351 "Еквіваленти грош. коштів" в статтях балансу 230 та 240 окремо в нац. та іноз. валютах.

9.3. Документування касових операцій.

Для здійснення розрахунків готівкою кожне під-во повинне мати касу.

Каса – сукупність готівки та грош. документів, що є у під-ва. Каса – також спеціально обладнане та ізольоване приміщення, яке призначене для приймання, видачі і тимчасового зберігання готівки.

Матеріально відповідальну особу, яка завідує касою, наз. касиром.

Касові операції оформлюються типовими документами:

  • КО-1 "Проибутковий касовий ордер";

  • КО-2 "Видатковий касовий ордер";

  • КО-3 "Журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів";

  • КО-4 "Касова книга";

  • КО-5 "Книга обліку прийнятих та виданих касиром грошей".


 
 

Цікаве

Загрузка...