WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Теоритичні основи бухгалтерського обліку - Курсова робота

Теоритичні основи бухгалтерського обліку - Курсова робота

Амортизації підлягають витрати на: 1. Придбання ОФ та нематер. активів для власного виробничого використання. 2. Самостійне виготовлення ОФ для власних виробничих потреб. 3.Проведення всіх видів ремонту, реконструкції, модернізації, інших видів поліпшення ОФ. 4.Капітальне поліпшення землі.

ОФ підлягають поділу за групами: Група І: будівлі, споруди; вартість капітального поліпшення землі. Група ІІ: автотранспорт та запчастини; побутові меблі; електронні, оптичні, електротехнічні прилади та інструменти; інше офісне обладнання. Група ІІІ: інші основні фонди, що не включені до груп І, ІІ та IV. Група IV: ЕОМ, комп'ютерні програми, телефони, мікрофони і рації, вартість яких перевищує вартість МШП.

Порядок визначення та нарахування сум амортизаційних відрахувань:

1. Сума амортизаційних відрахувань звітного періоду визначається як сума амортизаційних відрахувань, нарахована для кожного з календарних кварталів. Сума аморт. відрах. кварталу визначається шляхом застосування норм амортизації до балансової вартості груп основних фондів на початок розрахункового кварталу.

2. Балансова вартість групи основних фондів (окремого об'єкта групи І) на початок розрахункового кварталу визначається за формулою: Б(а) = Б(а-1) + П(а-1) – В(а-1) – А(а-1), деБ(а - 1) – балансова вартість ОЗ на початок кварталу, що передував попередньо, П(а-1) – сума витрат на придбання ОЗ, здійснення кап. ремонту, модернізації протягом кварталу, що передував розрахунковому, В(а-1) – сума виведених з експлуатації ОЗ протягом (а-1) кварталу, А(а-1) – сума амортизаційних відрахувань, нарахована у (а-1)кварталі.

3. Облік балансової вартості ОЗ групи І ведеться за кожним об'єктом та в цілому по групі І як сума балансових вартостей окремих об'єктів.

4. Облік балансової вартості ОЗ груп ІІ, ІІІ та IV ведеться за сукупної балансовою вартістю відповідної групи.

5. Амортизація окремого об'єкта групи І провадить до досягнення балансовою вартістю такого об'єкта 100 неоплачених мін. доходів громадян – 1700 грн. Залишкова вартість відноситься до сил валових витрат, а вартість об'єкта прирівнюється до 0.

6. Аморт. ОЗ груп ІІ, ІІ та IV провадиться до досягнення балансової вартості групи 0 значення.

7. Норми амортизації встановлюють у % до балансової вартості кожної з груп ОФ на початок звітного пер. в розрахунку на податковий квартал: Група І – 2%, ІІ – 10 %, ІІІ – 6%, ІV – 15%.

20. Облік фінансових результатів діяльності п-ства.

20.1. Порядок формування фін. результатів діяльності.

20.2. Організація обліку фін результатів діял п-ства.

20.3. Узгодження податкового та фін обліку результатів п –ства.

20.1. Порядок формування фін. результатів діяльності.

Нормативним документом, що розглядає поняття фін. результатів та порядок їх оформлення є П(С)БО №3"Звіт про фін рез." Відповідно до якого прибуток – це сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними в-ти. Визначення прибутку полягає у визначенні чистого прибутку звітного періоду, шляхом зіставляння доходів і витрат звітного періоду.

Прибуток формується протягом року від усіх видів звичайної та надзвичайної діял. Та включає такі кроки:

  1. визначення чистого доходу від реалізації товарів,робіт, послуг, шляхом вирахування з доходу суми ПДВ, акцизного збору та наданих знижок, інших зборів.

  2. Розрахунок валового прибутку(збитку) – це різниця між чистим доходо від реалізації та с/б реалізованих товарів, робіт, послуг;

  3. Визначення прибутку(збитку) від операційної діял.дорівнює валовий прибуток +іншого операційного доходу-адм. в-ти - в-ти на збут – інші операційні в-ти.

  4. Прибуток від звич. діял. До оподаткування = прибуток від операц. діял.+доход від участі в капіталі + інші фін доходи та інші доходи – втрати від участі в капіталі – фін в-ти – інші в-ти.

  5. Прибуток від звич діял = прибуток від звич діял до оподаткування – податок на прибуток.

  6. Чистий прибуток(збиток) звітного періоду = прибуток від звич діял + надзвич доходу – податок на прибуток від надзвич діял – в-ти надзвич діял – зменшення податку на прибуток від збитків від надзвич діял.

20.2. Організація обліку фін результатів діял п-ства.

Чистий прибуток – це кінцевий результат, що повністю залишається у розпорядженні п-ства і є джерелом його розвитку.

Рахунки обліку доходів і витрат (7 та 9 класи) вважаються тимчасовими, вони відображають стан доходів та в-т за певний звітний період по закінченню якого сальдо цих рахунків переноситься на рах. 79 – "Фін результати". В кінці звітного періоду сальдо рах. 79 переноситься на рах. 44 "Нерозподілені прибутки, непокриті збитки".

Схема проводок списання доходів та в-т на результати осн діял.

791(в кінці року)

дт 791 кт

90,92 70-доход від реалізації

93,94 71- інший операц доход.

Прибуток або збиток фін операцій п-ства визначається на суб рах 792 – результати фін операцій.

Дт 792 Кт

95, 96 72, 73

95 – фін в-ти, 96 – втрати від участі в капіталі, 72 – доход від участі в капіталі, 73 – інші фін доходи.

Прибуток або збиток від іншої звич діял визначається на суб рах 793 – результат від іншої звич діял.

Дт 793 Кт

97,981 74-інші

97 – інші в-ти, 981- податок на прибуток від звич діял.

Прибуток або збиток від надзвичайних подій визначається на суб рах 794 – результати надзвич подій.

Дт 794 Кт

99,982 75- надзвич доходи

99- надзвич в-ти, 982 – податок на прибуток від надзвич діял.

Дт 79 Кт

90, 96, 92, 97, 93, 98, 94, 99, 95 70, 71, 72, 73, 74, 75

С2 – непокриті збитки С1- нерозподілений прибуток

Закриваєм так:

С2 С1

Дт 44 Кт79 Дт79 Кт 44

20.3. Узгодження податкового та фін обліку результатів п –ства.

Особливості податкового законодавства зумовлюють ведення податкового обліку, в якому для визначення податкового прибутку використовують іншу методику порівняно з методикою визначення фін результатів за ПСБО. Відповідно до ЗУ "Про оподаткування прибутку п-ств" об'єктом оподаткування є прибуток, який визначається шляхом скорегованого валового доходу звітного періоду на суму ВВ платника податку та на суму амортизаційних відрах. Податковий прибуток розраховується і наводиться у Декларації про прибуток п-ства.

Валовий дохід – загальна сума доходу платника податку від усіх видів діял, отриманого протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або немат формах.

Валові в-ти – це сума будь-яких в-т платника податку у грошові, мат та немат формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів, послуг, які придбаваються (виготовляються) для їх подальшого використання у власній госп діял. У ПСБО №17"податок на прибуток" визначено терміни 2-ох видів прибутку:

  1. обліковий прибуток(збиток) – це сума прибутку, збитку до оподаткування, визначена в бухг обліку і відображена у звіті про фін результати за звітний період

  2. податковий прибуток(збиток) – це сума прибутку чи збитку, яка визначається як різниця між скорегованими валовими доходами і сумами валових в-т та аморт відрахувань відображена у декларації про прибуток п-ства.

Застосування різних методик при визначенні податкового та бухг прибутку породжує виникнення постійних і тимчасових різниць. Постійні різниці – це різниці. Які виникають у звітному періоді між показниками податкового та бухг прибутку і які в наступних звітних періодах не анулюються. Тимчасові різниці – це різниці між оцінкою активу чи зобов'язання за даними фін звітності та податковою базою цього активу або зобов'язання. Виникають в одному звітному періоді та анулюються в цьому або наступних періодах. їх поділяють:

  1. ті, які підлягають оподаткуванню, 25% -це тимчасові різниці, які включаються до податкового прибутку в майбутніх періодах і призводять до його збільшення;

  2. ті, які підлягають вирахуванню, це тимчасові різниці, які в майбутніх періодах призводять до зменшення податкового прибутку(збільшення податкового збитку).

Після визначення тимчасових різниць обчислюють суму податку з цих різниць і відображають в бухг обліку у вигляді відстрочених податкових активів(17рах.), якщо сума податку на прибуток в податковому обліку менша за суму, що визначена в бухг обліку та відстрочених податкових зобов'язань(54). Суму податку на прибуток розраховують на основі Декларації про прибуток і відображається Дт 98 Кт 64. перерахування прибутку на податок в бюджет Дт 64 Кт 311.

3


 
 

Цікаве

Загрузка...