WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Теоритичні основи бухгалтерського обліку - Курсова робота

Теоритичні основи бухгалтерського обліку - Курсова робота

Відповідно до Закону України „Про підприємства" ліквідація та реорганізація(злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) підприємствами проводиться з дотриманням вимог антимонопольного законодавства за рішенням власника чи за рішенням суду.

Реорганізація підприємства може здійснюватись шляхом його примусового поділу в порядку, передбаченому законодавством.

Ліквідація підприємства можлива у випадках: 1)визнання його банкрутом; 2) прийнято рішення про заборону діяльності підприємства через невиконання умов, встановлених законом; 3)якщо рішенням суду будуть визнані недійсними установчі документи і рішення про створення під-ва.

Ліквідація підприємства здійснюється Ліквідаційною комісією, яка утвор. Власником або уповноваженим органом. У разі визнання підприємства банкрутом його визнання проводиться згідно ЗУ „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Ліквідаційна комісія у триденний термін з моменту її призначення повинна опублікувати інформацію про ліквідацію підприємства із зазначенням термінів поданих кредиторами заяв про свої претензії. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно і зобов'язання підприємства, складає ліквідаційний баланс і подає його власнику. Достовірність і повнота ліквідаційного балансу повинні бути підтверджені аудиторською фірмою. Претензії кредиторів задовольняються з майна цього підприємства, в першу чергу задовольняється борг перед бюджетом, банками, власниками акцій та облігацій, боржниками та іншими кредиторами.

Розрахунки з оплати праці, розподіл між учасниками згідно з засновницьким договором – в другу чергу.

Третій крок – закриття розрахункових рахунків в банках, зняття з податкового обліку, здача печаток і штампів до органів МВС, подання заяви до органів державної реєстрації про виключення з Державного реєстру України.

17. Облік основних засобів.

17.1. Визначення основних понять та характеристика рахунків з обліку основних засобів.

17.2. Документування господарських операцій з обліку ОЗ.

17.3. Аналітичний та синтетичний облік ОЗ.

17.1. Визначення осн. понять та хар-ка рахунків з обліку основних засобів.

Необоротні активи – всі активи, що не є оборотними інвестиціями п-ва, матер. і нематер. та фін. ресурси термін використання яких перевищує 12 місяців.

Основні засоби – матер. активи, які п-во утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів і послуг, надання в оренду іншим особам строк корисного використання яких більше 1 року і вартість понад 1000 грн.

В П(С)БО № 7 визначені наступні види оцінки ОЗ:

1. Чиста балансова вартість – визначається як сума за якої об'єкт ОЗ обліковується на балансі п-ва за вирахуванням суми накопиченої амортизації.

2. Вартість, яка амортизується – це фактична собівартість об'єкта ОЗ.

3. Ліквідаційна вартість – сума, яку п-во розраховує отримати за об'єкт ОЗ в кінці періоду використання за вирахуванням очікуваних витрат на ліквідацію цього об'єкта.

4. Справедлива – сума за якої актив може бути обміняний при здійсненні угоди між п-вом.

5. Відновна – це сума грош. коштів, їх еквівалентів або інших форм компенсації, яку необхідно було б витратити для придбання або створення такого активу на дату складання звітності.

6. Собівартість ОЗ – сума сплачених грош. коштів або справедлива вартість інших форм компенсації за актив на час його придбання або створення.

7. Чиста вартість реалізації ОЗ – дохід від реалізації ОЗ за вирахуванням суми витрат пов'язаних з його реалізацією.

8. Чистий дохід від ліквідації – сукупність доходів одержаних від ліквідації активу за вирахуванням витрат пов'язаних з його ліквідацією.

Рах 10 „Основні засоби": для обліку та узагальнення інформації про наявність та рух власних або отриманих на умовах фін. лізингу об'єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, які віднесені до складу ОЗ; активний. По Дт відображається надходження ОЗ за первісною вартістю, сума витрат пов'язаних з поліпшенням об'єкта, сума до оцінки вартості об'єкту ОЗ. По Кт – вибуття внаслідок продажу безоплатної передачі, сума уцінки ОЗ.

Рах 13 „Знос необоротних активів": для відображення в бух. обліку сум амортизаційних відрахувань; пасивний, контрактивний. По Кт – сума щомісячних, амортизаційних відрахувань на реконструкцію та амортизацію ОЗ, тобто нарахування зносу ОЗ. По Дт – списання зносу.

Рах 15 „Капітальні інвестиції": для обліку витрат на придбання та створення матер. та нематер. необорот. активів; активний. Дт – витрати на придбання або виготовлення власними силами матер. активів. Кт – списання цих витрат у разі прийняття об'єкта в експлуатацію.

17.2. Документування господарських операцій з обліку ОЗ.

Рух ОЗ пов'язаних з надходженням, внутрішнім переміщенням, вибуттям ОЗ оформлюють за допомогою типових форм первинної операції. Форма ОЗ-1 – акт прийняття, передачі ОЗ. Форма ОЗ-2 – акт приймання, здачі відремонтованих , реконструйованих та модернізованих ОЗ. Форма ОЗ-3 – акт списання ОЗ. Форма ОЗ-6 – інвентарна картка обліку ОЗ. Форма ОЗ-8 – картка обліку руху ОЗ. Форма ОЗ-9 – інвентарний список ОЗ. Форма ОЗ-14 – розрахунок амортизації ОЗ.

17.3. Аналітичний та синтетичний облік ОЗ.

Аналітичний облік ОЗ ведеться окремо щодо кожного об'єкту, якому присвоюють номенклатурний номер. Надходження ОЗ на п-во:

1. Як внески до статутного капітулу:

1.1. відображено внесок до статутного капіталу

46

40

1.2. одержано ОЗ як внесок до статутного капіталу

10

46

2. Безоплатне отримання на п-ві:

2.1. відображено вартість безоплатно отриманих ОЗ

15

424

2.2. нараховано до складу ОЗ

10

15

3. Придбання у постачальників:

3.1. відображено вартість ОЗ за договором постачання

15

631

3.2. відображено суму ПДВ

641

631

3.3. відображ. сума реєстрації трансп. та інших послуг пов'язаних з придбанням ОЗ

15

685

3.4. відображено відрахування до Пенс. фонду при придбанні транспортних засобів

94

652

3.5. зараховано об'єкт до складу ОЗ

10

15

4. Надходження – придбання в результаті обміну на подібні та неподібні об'єкти:

4.1. одержано ОЗ в обмін на гот. продукцію

15

701

4.2. зараховано до складу ОЗ

10

10

4.3. собівартість відвантаженої гот. продукції

901

26

Вибуття ОЗ з п-ва:

1. Реалізація ОЗ:

1.1. відображено дохід від реалізації ОЗ

371

742

1.2. списано знос реалізованих ОЗ

131

10

1.3. списано собівартість реалізованих ОЗ

972

10

2. Ліквідація ОЗ:

2.1. списано знос ліквідованих ОЗ

131

10

2.2. списано залишкову вартість ліквідованих ОЗ

976

10

2.3. відображено доходи від ліквідації ОЗ

20,22

746

3. Безоплатна передача іншому п-ву:

3.1.списано знос переданих ОЗ

131

10

3.2. списано залишкову вартість переданих ОЗ

976

10

3.3. відображено суму податкових зобов'язань з ПДВ

976

641

4. Передача ОЗ як внесок до статутного капіталу ін. п-ва:

4.1. відображено знос переданих ОЗ

131

10

4.2. відображено залишкову вартість переданих ОЗ

14

10

4.3. відображено різницю між залишковою вартістю переданих ОЗ і справедливою вартістю інвестицій

14

746

17.4. Облік зносу (амортизації ОЗ).

Амортизація основних фондів і немат. активів – поступове віднесення витрат на їх придбання, виготовлення або поліпшення на зменшення скорегованого прибутку платника податку у межах норм амортизаційних відрахувань. Знос ОЗ – сума амортизації об'єкта ОЗ накопичена з початку строку їх корисного використання, яка відображається в балансі (форма №1).


 
 

Цікаве

Загрузка...