WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Теоретичні основи обліку та аудиту - Курсова робота

Теоретичні основи обліку та аудиту - Курсова робота

Виходячи з вище наведеного можна зробити висновок, що здатність підприємства утворювати грошові кошти у результаті господарської діяльності є важливим показником його фінансової стійкості. Жодне підприємство не може продовжувати існування тривалий час, не утворюючи грошові кошти у результаті своєї діяльності. Підприємству ВАТ "Херсонські комбайни" поки що не вдається утворювати кошти у результаті своєї діяльності. Тому у нього борги по заробітній платі, по податкам до бюджету та по комунальним платежам. Але, не дивлячись на це все це підприємство продовжує своє існування і зберігає робочі місця з надією на краще.

Для дослідження були використані законодавчі акти України, постанови уряду з питань удосконалення господарчого механізму в умовах сучасної облікової політики.

Наведений аналіз з руху грошових коштів свідчить про те, що операційна діяльність підприємства ВАТ "Херсонські комбайни" є неефективною. Збитки за цим видом діяльності на кінець звітного періоду склали 6606 тис. грн. Як позитивним явищем можна вважати збільшення притоку грошових коштів від фінансової та інвестиційної діяльності. Сума грошових коштів за цими видами діяльності збільшується на 6827тис. грн. (4912 + 1915), ця сума не покриває відтік грошових коштів від операційної діяльності. На кінець звітного року залишки грошових коштів на рахунках зменшаться на 2тис. грн. (13 - 11). Керівництву слід звернути увагу на хід операційної діяльності підприємства.

Виходячи з вищенаведеного можна зробити висновок, що аналіз руху грошових коштів за непрямим методом дає можливість зробити більш обґрунтовані висновки про те, в якому обсязі та з яких джерел були отримані грошові кошти, що надійшли; які основні напрями їх використання; чим пояснюється розбіжність величини отриманого прибутку і наявності грошових коштів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99р. №996-XIV.

2. Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87.

3. Міжнародний (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Звіт про рух грошових коштів" (переглянутий у 1992р.).

4. Порядком ведення касових операцій у національній валюті України, затвердженим Постановою правління НБУ від 02.02.95р. №21.

5. Інструкція про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України, затвердженою постановою правління НБУ від 20.06.95р. №149.

6. Інструкція про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті, затверджена Постановою Правління НБУ 18.12.98р. №527.

7. Інструкція №7 "Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України", затверджена постановою Правління НБУ №204 від 02.08.96р.

8. Наказом Міністерства Статистики України від 15.02.96р. №51 "Про затвердження типових форм первинного обліку касових операцій".

9. Автоматизированные информационные технологии в экономике: Учебник/ Под ред. Проф. Г.А.Титоренко. - М.: Компьютер, ЮНИТИ, 1998.-400с.

10.Баканов М.І., Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізу: Підручник - 4-те вид., доп. та переробл. М.: Фінанси та статистика. 1999. - 416 с

11.Бандурка A.M. та інші. Фінансово - економічний аналіз: Підручник -Харків. Університет внутрішніх справ, 1999.- 394 с

12.Береза А,М, Основи створення інформаційних систем: Навчальний посібник. -К.: КНЕУ, 1998. - 140с.

13.Білуха М.Т. "Теорія бухгалтерського обліку": Підручник - К.: 2000. -694 с.

14.Бірюкова І.К., Кодрянський А. Бухгалтерський облік в Україні. - К.: Знання, КОО, 1998.-408 с

15. Бірюкова І.К., Випих Г.Т. Практичний бухгалтерський облік та аудит в Україні. - К .: Економіка і право, 1996. - 223 с

Іб.Бутинець Т.А. Документування господарських операцій: Теорія, методологія, комп'ютеризація. Наукове видання. - Житомер: ЖІТІ, 1999. - 412с.

17.Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник для студентів вузів. / Вид. 2-е, доп. і перероб. - Житомир: ЖІТІ, 2000.-640с.

18.Бутинець Ф.Ф. та інші. Бухгалтерський управлінський облік. -Житомир, ЖІТІ, 2000. - 488с.

19.Бутинець Ф.Ф. та інші. Економічний аналіз. Практикум - Житомир, ЖІТІ, 2000.-416 с

20.Бухгалтерський облік: Конспект лекцій навч. посіб. для ВУЗів // під ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: ЖІТІ, 2001. - 288 с

21.Бухгалтерський фінансовий облік. Практикум: Навч. видання для ВУЗів // під ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. та доп. Л.В. Чижевської - 3-те вид., доп. і переробл. - Житомир: ЖІТІ, 2001. - 512 с

22. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посібник. - 5 -те вид. доп. і переробл. - К.: А.С.К, 1998. - 223 с

23.3авгородній В.П. Бухгалтерський облік в Україні: Навч. практ. посібник. - 4-те вид., доп. та переробл. - К.: А.С.К, 1999. - 864 с

24. Завгородній В.П. Бухгалтерський облік, контроль та аудит в системі

управління підприємством. -Ваклер. Ді-ксі., 1997.

25.3авгородній В.П., Савченко В.Я. Бухгалтерський облік, контроль та аудит в умовах ринку. - 2-ге вид. - К.: Фірма Ді-ксі, 1997. - 832 с

26. Завгородній В.П. Автоматизація бухлалтерського обліку, контролю, аналізу та аудиту. - К.: А.С.К., 1998. - 768 с

27.Ильина О.П. Информационные технологии бухгалтерского учета. -СПб.: Питер, 2001.-688с.

28.Камишанов П.І. Практичний посібник з бухгалтерського обліку. - 2-гевид.-М.: А.С.К., 1997.

29.Камаринський Я. Фінансово - інвестиційний аналіз: Навч. посібник. Уч.: Українська енціклопедія ім. М.П. Бажана, 1996. - 288 с

зо.Лучко М.Р. Бухгалтерський облік в управлінні бізнесом: зарубіжний досвід. -К.: облікінформ, 1997. - 144 с

31.Коробов М.Я. Фінансово - економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2000. - 378 с

32.Малешкін О.І. Фінансова звітність підприємства: міжнародні та національні стандарти: навч. посібн. - 2-ге вид., доп. - Суми: "Університетська книга", 2001.-158 с

33.Мус Г., Ханшман Р. Бухгалтерський облік: основи - завдання -розв'язання / пер. з нім. С. Лобочової. - К.: КНЄУ, 2000. - 358 с

34.Організація бухгалтерського обліку: вправи, ситуації, тести: Навч. посіб. длі ВУЗів / за ред проф Ф.Ф. Бутинця. - 2-ге вид. - Житомир. ЖІТІ, 2001. -288 с.

35.Подольскый В.И., Дик В.В., Уринцов А.И. Информационные системы бухгалтерского учета: Учебник для вузов / Под ред. В.И. Подольского. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998.-319с.

36.Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання: Підручник - Тернопіль: економічна думка, 2001. - 454 с

37.Рогач І.Ф., Сендзюк М.А., Інформаційні системип в фінансово - кредитних установах: Навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 1999. - 216с.

38.Романов А.Н., Одинцов Б.Е. Автоматизация аудита. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1999.-336с.

39.Савицька Г.В. Аналіз господарчої діяльності підприємства: 4-те вид., доп. та переробл. - Мінськ. ТОВ "Нове знання", 2000. - 688 с

40.Соколов Я.В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней: Учебн. Пособие для вузов. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996. - 638с.

41.Соколов Я.В. Основи теории бухгалтерского учета. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 496с.

42.Сопко В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. - 2-ге вид., переробл. і доп. - К.: КНЄУ, 1999. - 500 с.

43.Сапко В., Завгородній В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник. - К.: КНЄУ, 2000. - 260 с

44.Ткаченко Н.Н. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підр. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. - 5-те вид., допов. і переробл. - К.: А.С.К., 2000. - 784 с

45.Трупі B.C., Моргунова Т.І. Бухгалтерський облік на основі національних стандартів: Навч. посібн. -Херсон, ХДТУ, 2000. - 474 с


 
 

Цікаве

Загрузка...