WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Теоретичні основи обліку та аудиту - Курсова робота

Теоретичні основи обліку та аудиту - Курсова робота

Отож, суму збільшення кредиторської заборгованості слід додати до прибутку від операційної діяльності. Зменшення відраховується з операційного прибутку, бо зменшення суми кредиторської заборгованості означає, що у звітному періоді було погашено не лише кредиторську заборгованість, нараховану в цьому періоді, а також і певну частину заборгованості за попередній період.

Аналіз статей поточних зобов'язань здійснюється, як уже зазначалося, за даними балансу (розділ 4 "Поточні зобов'язання"). Для цього складають аналітичну таблицю (табл. 3.6). З результату, отриманого з аналітичної таблиці 3.6, треба виключити податок на прибуток у сумі 1317тис.грн. та отриманий результат слід відобразити у рядку 100 [19].

Таблиця 3.6

Аналіз змін поточних зобов'язань, тис. грн.

Поточні зобов'язання

На початок звітного

На кінець звітного

Зміна

1. Кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги

4071

6325

2254

2. Поточні зобов'язання за розрахунками:

— з одержаних авансів

20160

4286

-15874

— з бюджетом

4795

4486

-зо9

— з позабюджетних платежів

-

-

-

— зі страхування

6592

5249

-1343

— з оплати праці

3378

5389

2011

— інші поточні зобов'язання

6031

4867

-1164

3.Векселі видані

3

813

810

Усього

450зо

31415

-13615

Розрахувавши і проаналізувавши суми на всіх названих вище статтях, можна перейти до визначення загальної суми коштів від операційної діяльності. Аналіз цих сум здійснюється за допомогою порівняння даних звітного періоду з попереднім, розраховуються зміни й вивчаються причини, які спричинилися до зменшення коштів операційної діяльності у звітному періоді (табл. 3.7).

Таблиця 3.7

Розрахунок і аналіз грошових коштів від операційної діяльності, тис. грн.

Показник

За звітний період

За попередній період

Зміна

1. Прибуток від операційної діяльності

4004

1675

2329

2. Збільшення оборотних активів

6897

-194зо

26327

3. Збільшення витрат майбутніх періодів

1

440

-439

4. Зменшення поточних зобов'язань

-12298

22525

-34823

5. Збільшення доходів майбутніх періодів

-

-

-

Грошові кошти від операційної діяльності

-1396

5210

-6606

Наступним етапом аналізу є визначення і аналіз руху коштів від інвестиційної діяльності.

Інвестиційна діяльність, як відомо, це сукупність операцій з придбання та продажу довгострокових (необоротних) активів, а також короткострокових (поточних) фінансових інвестицій, які не є еквівалентами грошей (коштів).

Приклади руху коштів внаслідок інвестиційної діяльності:

- платежі, пов'язані з придбанням основних засобів і нематеріальних активів;

- надходження коштів від продажу необоротних активів;

- надання позик іншим підприємствам;

- надходження коштів від фінансових інвестицій (дивіденди, відсотки).

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності визначається на основі аналізу змін у статтях розділу балансу "Необоротні активи" та в статті "Поточні фінансові інвестиції". Результати такого аналізу відображаються на відповідних статтях 2-го розділу звіту про рух коштів (ф.3).

На статті "Реалізація фінансових інвестицій" відображаються суми грошових надходжень від продажу акцій чи боргових зобов'язань інших підприємств .

Стаття "Реалізація необоротних активів" (ряд. 190) відображає суму коштів, які надійшли від продажу основних засобів (на нашому підприємстві — 1798 тис. грн.), нематеріальних активів та інших довгострокових необоротних активів (крім фінансових інвестицій) [10].

Стаття "Реалізація майнових комплексів" (ряд. 200) відображає надходження коштів від продажу дочірніх підприємств за відрахуванням коштів та еквівалентів, які було реалізовано у складі майнового комплексу.

На статтях "Отримані відсотки" та "Отримані дивіденди" (ряд. 210 і 220) відображаються надходження коштів у вигляді відсотків за грошові аванси, позик, наданих іншим сторонам, а також грошові надходження у вигляді дивідендів, і часток участі в спільних підприємствах.

Стаття "Інші надходження" (ряд. 2зо) відображає надходження коштів від повернення авансів та позик, наданих іншим сторонам, надходження коштів від ф'ючерсних та форвардних контрактів, опціонів, контрактів "своп".

На статті "Придбання фінансових інвестицій" (ряд. 240) відображаються виплати коштів для придбання акцій або боргових зобов'язань інших підприємств, а також часток участі у спільних підприємствах.

Стаття "Придбання необоротних активів" (ряд. 250) реєструє виплати коштів для придбання основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (крім фінансових інвестицій). На нашому підприємства такі витрати становили —1907тис. грн. [19].

На статті "Придбання майнових комплексів" показують гроші, які було сплачено за придбані інші господарські підприємства.

Стаття "Інші платежі" (ряд. 270) відображає аванси та грошові позики, надані іншим сторонам. Виплати коштів реєструються за тими самими напрямками, що й за рядком 2зо.

На статті "Чистий рух коштів від надзвичайних подій" показують різницю між сумою грошових надходжень та витрат, пов'язаних із звичайною інвестиційною діяльністю.

Стаття "Рух коштів від надзвичайних подій" (ряд. 290) відображає надходження або витрати коштів, пов'язаних з надзвичайними подіями в процесі інвестиційної діяльності.

На статті "Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності" (ряд. зо0) показується результат руху коштів від інвестиційної діяльності з урахуванням руху коштів від надзвичайних подій. На нашому підприємстві чистий рух коштів від інвестиційної діяльності становив 109 тис. грн.

Розрахунок і аналіз коштів від інвестиційної діяльності можна зробити з допомогою аналітичної табл. 3.8.

Наступним етапом аналізу звіту про рух коштів є визначення руху коштів внаслідок фінансової діяльності, тобто аналізу 3 розділу звіту. Для цього необхідно аналізувати зміни у статтях балансу розділу "Власний капітал" та статтях, пов'язаних із фінансовою діяльністю, наведених у 2 розділі балансу "Забезпечення наступних витрат і платежів", 3 розділі "Довгострокові зобов'язання", розділі 4 "Поточні зобов'язання". Це, зокрема, статті:

- "Короткострокові кредити банків" (рядок 500);

- "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями" (рядок 510);

- "Поточні зобов'язання за розрахунками з учасниками" (рядок 590).

Розглянемо і проаналізуємо зміст окремих статей 3-го розділу звіту про рух грошових коштів [10].

На статті "Надходження власного капіталу" (ряд. 310 ф.З) відображають надходження коштів від розміщення акцій та інших операцій, які ведуть до збільшення власного капіталу.

Таблиця 3.8

Розрахунок і аналіз коштів від інвестиційної діяльності, тис. грн.

Показник

На початок

звітного періоду

На кінець

звітного

періоду

Зміна

1. Реалізація фінансових інвестицій

-

-

-

2. Реалізація необоротних активів

1798

50

-1748

3. Отримані відсотки

-

-

-

4. Отримані дивіденди

-

-

-

5. Інші надходження

-

-

-

6. Придбання фінансових інвестицій

-

-

-

7. Придбання необоротних активів

-1907

-5071

-3164

8. Надходження коштів від надзвичайних подій

-

-

-

Усього коштів від інвестиційної діяльності

-109

-5021

4912


 
 

Цікаве

Загрузка...