WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Теоретичні основи обліку та аудиту - Курсова робота

Теоретичні основи обліку та аудиту - Курсова робота

Таблиця 3.2

Відображення грошових коштів у регістрах обліку та звітності

Шифр та назва рахунку

Регістри обліку

Номер рядка в Балансі (ф. №1)

Номер рядка в

Примітках до

фінансової звітності

30 "Каса"

31 "Рахунки в

банках"

33 "Інші

рахунки"

Журнал 1,

Відомість 1

2зо, 240

640

650, 660

670, 680

За наявності великої кількості купюр складається опис, в якому зазначається номінал купюр, їх кількість і сума. Опис підписується всіма членами інвентаризаційної комісії.

Під час перевірки фактичної наявності грошових документів встановлюється сума, автентичність кожного документу і правильність його оформлення. Перевірка здійснюється за окремими видами документів із зазначенням в інвентаризаційному описі назви номера, серії купюри і загальної суми.

Залишок пред'явленої готівки та цінних паперів комісія порівнює із залишками по касовій книзі на момент інвентаризації. Результати якого заносяться до інвентаризаційного опису [38].

За наявності на підприємстві ВАТ "Херсонські комбайни" кількох структурних підрозділів (крамниці, кафе, їдальні, пункту надання послуг тощо) інвентаризація готівки проводиться в кожній касі або кожної підзвітної особи, яка займається збором виручки або виплатою заробітної плати.

В період інвентаризації в касі можуть перебувати частково оплачені (не закриті) платіжні відомості на виплату заробітної плати, пенсій, допомог, а також різного роду розписки на видачу грошей в тимчасове користування. Суми, частково виплачені за такими платіжними відомостями, дозволено заносити до акту інвентаризації із певним застереженням. Розписки, неправильно оформлені довіреності, документи на видачу коштів з каси, на яких немає розписки отримувача, до заліку не приймаються, а видані за ними суми вважаються недостачею.

Виявлена в касі готівка, не виправдана прибутковими документами, вважається лишком каси і зараховується в доход підприємства.

Інвентаризацій грошових коштів на рахунках в банку здійснюється методом звірки залишків, які обліковуються на рахунках в бухгалтери, із залишками в банківських виписках.

Розбіжності, виявлені інвентаризацією оформлюються актом. У випадку необхідності достовірність виписок встановлюють зустрічною перевіркою з банківськими установами.

При інвентаризації не повинні залишатися поза увагою банківські операції, не підтверджені відповідними документами. Незалежно від наявності відповідного запису в банківській виписці необхідно з'ясувати причину відсутності документів і у випадку необхідності звернутись до банку за роз'ясненнями по даній операції.

Перш ніж почати вивчати касові операції, аудитор має уважно вивчити нормативні документи, що регламентують порядок ведення касових операцій, збереження готівки в касі, та ознайомитися зі списком осіб, що несуть відповідальність за порушення цього порядку.

Після перевірки фактичної наявності коштів, заборгованості та інших активів аудитор розпочинає документальну перевірку. При перевірці касових операцій з'ясовується:

- наявність встановленого ліміту залишку каси;

- повнота оприбуткування готівки;

- забезпечення щоденною дотримання встановлених банком лімітів залишків готівки у касі, строків та порядку здачі грошової виручки, своєчасність повернення в банк не виплачених у встановлений термін сум заробітної плати, допомоги, стипендій, винагород та інших сум;

- правильність витрачання готівки з виручки та готівки, отриманої в банку, враховуючи, що підприємства та індивідуальні підприємці не мають права й використовувати на інші цілі, крім вказаних в чеку при отриманні грошей;

- правильність ведення касової книги, своєчасність і повнота обліку в ній надходжень та видачі готівки, правильність оформлення касиром касових ордерів.

Під час перевірки касових операцій на підприємстві ВАТ "Херсонські комбайни" обов'язково вивчаються матеріали попереднього аудиту, акти раптових інвентаризацій касової готівки та грошових цінностей, акти передачу касової готівки на період відпустки касира та наявність наказу по підприємству. При перевірці також слід встановити коло посадових осіб, які мають право підписувати касові документи [24].

Аудитору слід звертати увагу на умови збереження грошових коштів: забезпечення обладнання каси пожежною та охоронною сигналізаціями, сейфами й вогнетривкими шафами, дотримання умов транспортування готівки з банку до підприємства.

Вивчення касових операцій рекомендується проводити в такій послідовності.

Перевірка дотримання касової дисципліни. При перевірці касової дисципліни слід сконцентрувати увагу на виявленні випадків використання коштів не за цільовим призначенням із сум, що отримані на виплату заробітної плати, використання касової виручки понад встановлені норми або на виплату заробітної плати, якщо у підприємства є податкова заборгованість, на своєчасність повернення до банку невикористаних коштів. Для цього аудитору слід перевірити:

- наявність наказу про призначення касира;

- наявність укладеного з касиром договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність;

- наявність доведеного банком ліміту залишку готівки в касі;

- правильність складання заявки-розрахунку ліміту залишку готівки;

- наявність дозволу банку на витрачання коштів на виплату зарплати та інші потреби з виручки;

- дотримання встановлених граничних норм використання готівки;

- забезпечення збереженості грошових коштів в касі, а також при доставці їх з банку і здачі в банк;

- визначити терміни здачі звітів касирів та перевірити їх дотримання (своєчасне подання звітів дозволяє контролювати рух готівки, залишки грошових коштів в касі, а також правильність оформлення первинних документів);

- чи проводяться інвентаризації касової готівки, чи створена на підприємстві комісія по проведенню таких інвентаризацій каси і чи виконує вона свої обов'язки.

Особливу увагу слід звернути на дотримання ліміту залишку готівки в касі, яке перевіряють шляхом порівняння встановленого ліміту з фактичними залишками готівкових грошей по касовій книзі і в натурі. Суму оборотів по касі перевіряють по журналу № 1 (витрати грошових коштів) та відомості 1.1 (надходження готівки в касу), звіряючи при цьому одночасно залишки на початок та кінець місяця по відомості 1.1 та журналом № 1 з даними касової книги.

Перевірка записів в касовій книзі і в звітах касира. Перевірку здійснюють наступними прийомами і способами:

- перевіряють дотримання порядку ведення записів в касовій книзі.

Записи в касову книгу повинні проводитися касиром одразу після отримання або видачі грошей по кожному ордеру або іншому документу, який його замінює. Щоденно, в кінці робочого дня, касир повинен підраховувати підсумки операцій за день, виводити залишок грошей в касі на наступне число і передавати до бухгалтери в якості звіту касира другий відривний лист з прибутковими і видатковими документами під розписку в касовій книзі. Виправлення в касовій книзі не допускаються. Зроблені виправлення повинні бути засвідчені підписами касира, а також головного бухгалтера підприємства або особи, яка його замінює [13].

- перевіряють відповідність записів в касовій книзі записам у звіті касира. Звіт касира є відривним листком касової книги, записи якої копіюються із записами у звіті касира. Тому записи в звіті і касовій книзі повинні збігатись.

- перевіряють шляхом пунктирування наявність первинних документів, відображених в касовому звіті. В процесі перевірки слід впевнитися в документальній обґрунтованості записів в касовій книзі, які повинні підтверджуватись правильно оформленими прибутковими і видатковими касовими ордерами або документами, які їх замінюють.

- перевіряють правильність підрахунків підсумків операцій за день у касовій книзі і переносів сум з однієї сторінки касової книги на іншу. Така перевірка необхідна тому, що в практиці трапляються випадки помилкового або навмисного перекручування в підсумках та їх переносах, які не дають правильних результатів інвентаризації касової готівки, а іноді за цим приховується привласнення грошей.

Перевірка правильності оформлення прибуткових і видаткових касових документів проводиться в декілька етапів:

- перевірка прибуткових та видаткових документів, доданих до звіту касира за формою і суттю відображених у них операцій. Таку перевірку контролер проводить в усіх випадках і особливо тоді, коли документ має недоброякісний зовнішній вигляд або контролеру відомо, що до звітів касира додані фальшиві (підроблені) документи. Правильність кожної касової операції, якщо вона викликає сумнів, можна перевірити за іншими документами, в яких вона повинна була знайти відображення. Адже одна і та ж операція обов'язково відображається не в одному, а в кількох документах.


 
 

Цікаве

Загрузка...