WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Теоретичні основи обліку та аудиту - Курсова робота

Теоретичні основи обліку та аудиту - Курсова робота

До коштів, що рахуються в дорозі (рахунок 33, субрахунок 333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті") на підприємстві ВАТ "Херсонські комбайни", належать: виручка, одержана підприємствами за послуги, реалізовану продукцію й виконані роботи, внесена до банку, відділку Ощадбанку, каси, поштового відділення зв'язку для зарахування на рахунки в банках [24].

Основою запису зазначених операцій на дебет субрахунку 333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті" є квитанції установ банку, Ощадбанку, поштового відділка зв'язку, копії супровідних відомостей про здачу виторгу інкасаторам банку, а у кредит - виписки банку.

Таблиця 2.5

Зустрічна перевірка операцій по рахунку зо "Каса"

За дебетом рахунка зо "Каса" 3 кредиту:

За кредитом рахунка зо "Каса" з дебетом:

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

15 "Капітальні інвестиції"

16 "Довгострокова дебіторська заборгованість"

31 "Рахунки в банках"

34 "Короткострокові векселі одержані"

15"Капітальні інвестиції"

16 "Рахунки в банках"

33 "Інші кошти"

36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

41 "Пайовий капітал"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

41 "Пайовий капітал"

42 "Додатковий капітал"

50 "Довгострокові позики"

70 "Доходи від реалізації"

97 "Інші витрати"

50 "Довгострокові позики"

66 "Розрахунки з оплати праці"

67 "Розрахунки з учасниками"

76 "Витрати на збут"

95 "Фінансові витрати"

Ревізор перевіряє своєчасність і повноту зарахування на рахунки в банках кожної окремо зданої суми.

Для встановлення можливих крадіжок кожну на підприємстві ВАТ "Херсонські комбайни" суму на рахунку 33, субрахунку 333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті" за дебетом цього рахунка зіставляють з документами, що підтверджують відправлення грошей, а за кредитом - з випискою банку або прибутковим касовим ордером. У випадку виявлення сум, зарахованих на рахунки в банках не повністю або з великим запізненням, негайно повідомляють начальнику відділення зв'язку і разом з ним встановлюють причини і винних осіб.

Ревізор перевіряє також, чи здійснюються щомісячна інвентаризація сум, зданих у відділення зв'язку, але не зарахованих у банку до кінця місяця.

На основі книги обліку коштів у дорозі, а також суми нестач і лишків грошей, виявлених у інкасаторських сумках, слід перевірити відображення їх у звітах касира або звітах матеріально відповідальних осіб підприємства. Якщо виторг здавав касир, то проводять інвентаризацію каси, результати виводять з урахуванням виявлених у інкасаторській сумці розходжень сум виторгу.

Однак дебетову чи кредитові залишки на рахунку 33, субрахунку 333 щодо кожної суми, зданої через інкасаторів, свідчать про те, що виправлення не зроблені й ревізор повинен такий факт врахувати при виведенні результатів інвентаризації каси.

Таку ж ревізію проводять відносно сум, зданих у вечірню касу банку в останній день місяця й не зарахованих у перший день наступного місяця. Ревізор в акті ревізії зазначають поправлені записи за відповідний період і виявляють результати.

Особливу увагу слід звернути на сальдо субрахунку 333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті" на перше число відповідного місяця. При цьому важливо з'ясувати, чи немає фактів віднесення на зазначений субрахунок суми виручки, яка відноситься до перших чисел наступного за звітним місяця.

Під час операцій з рахунків у банках ревізор керується такими нормативними актами: Інструкцію про відкриття банками рахунків у національній валюті, затвердженою постановою Правління НБУ від 18 грудня 1998р. №527; Інструкцією №7 "Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України", затвердженою постановою Правління НБУ №204 від 02.08.1996 р.; П(С)БУ №4 "Звіт про рух грошових коштів", затвердженим Міністерством фінансів України від 31.03.1999р. №87.

Відповідно до Порядку ведення касових операцій в народному господарстві України підприємство ВАТ "Херсонські комбайни" мають поточні рахунки в банку і зобов'язано зберігати свої грошові кошти на них. Таким чином, об'єктом контролю є вільні грошові кошти підприємства в національній та іноземній валюті, операції на рахунках, які здійснюють з розрахунково-грошовими документами, затвердженими банком, і виписки банку з виділенням кожного рахунку в окрему облікову одиницю.

Ревізія здійснюється суцільним способом і розпочинається з перевірки дотримання порядку відкриття рахунків у банках і дослідження виписок за весь період, що підлягає ревізії, та прикладених до них документів підприємств-клієнтів. Насамперед визначають законність і обґрунтованість операцій і правильність віднесення затрат на відповідні рахунки. Особливу увагу ревізор звертає на правильність оприбуткування в касу грошей, одержаних із банка за чеками. Тому необхідно встановити відповідність номерів і сум використаних чеків корінцям книжок, а в разі виявлення анульованих чи зіпсованих чеків з'ясувати, чи є відмітка про це в корінцях [25].

Не менш важливо перевірити дотримання законодавчих актів з розрахунків із бюджетом. Ретельний перевірці підлягають документи, пов'язані з виникненням дебіторської і кредиторської заборгованості, а також з'ясовується реальність цих сум, своєчасності звірки розрахунків з тим, щоб не пропустити строку позовної давності. Ревізор перевіряє також заборгованість за позиками, порівнюючи суму виплачених процентів із сумою, передбаченою при одержані кредитів, і аналізує причини відхилень. Поряд із цим слід перевірити забезпеченість векселів, виданих підприємством ВАТ "Херсонські комбайни".

Усі операції, відображені на розрахунковому рахунку, ревізор повинен зустрічно перевірити за відповідними журналами-ордерами, відомостями і документами кореспондуючого рахунка. Платежі за матеріали, що надійшли на підприємство, слід зіставити із записами в журналі-ордері щодо розрахунків з постачальниками і документами на оприбуткування матеріалів на склад підприємства. Розбіжність між сальдо виписок банку і даними бухгалтерського обліку перевіряють на основі первинних документів, обороти з кореспондуючих рахунків - за допомогою журналів і статей балансу.

Ретельно перевіряються факти невідповідності дат одержання і оприбуткування грошей, недотримання порядкової нумерації ордерів, непогашення прикладених до них документів спеціальним штампом.

Виписка має бути завірена штампом і печаткою банку, підписами бухгалтера і контролера, а виправлення у ній підписує і скріпляє гербовою печаткою головний бухгалтер або його заступник.

Якщо банківські операції не виправдані документами, слід встановити причину цього, а в банку - підставу операції.

При оплаті платіжних вимог безготівковим способом або за товарно-транспортними накладними слід переконатися в тому, що оплата здійснена за одержані товари або за ті, які перебувають у дорозі.

Використання коштів поточного рахунка на виплату заробітної плати, оплату послуг, які відносяться на витрати, розрахунки з кредиторами стосовно нетоварних операцій, з бюджетом за податки, видатки майбутнього періоду, фінансово-результатні рахунки, спецфонди слід перевіряти особливо старанно, оскільки тут можливі безгосподарні видатки і витрати. Іноді штучно створюють кредиторську заборгованість. Зустрічною перевіркою можна уточнити, чи одержав адресат переведені йому кошти, звіряють оприбуткування грошей у касу підприємства ВАТ "Херсонські комбайни", порівнюють корінці чеків з чекових книжок з прибутковими касовими ордерами, оплату документів постачальника цінностей з їх оприбуткування.

Для виявлення документів, оплачених лімітованими чеками і повторно з підзвітних сум, необхідно простежити, чи не видається експедиторам та іншим працівникам, крім лімітованих книжок, ще і готівка, звірити звіти про їх витрачання з даними складів про прибулі й відправлені вантажі.

Збірка оборотів виписок з обліковими регістрами є обов'язковою, оскільки можливі випадки умисного зменшення або збільшення на одну і ту ж суму оборотів з дебету і кредиту рахунка. Ревізор повинен ретельно перевірити автентичність виписок банку, звернувши увагу на однорідність шрифту, надрукованих показників, на наявність виправлень, помарок, підчисток. Щодо сумнівних виписок треба провести зустрічну звірку їх з другими примірниками в банку.


 
 

Цікаве

Загрузка...