WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Сутність фінансового бухгалтерського обліку - Курсова робота

Сутність фінансового бухгалтерського обліку - Курсова робота

Розрахункові і облікові операції на підприємстві складна і цікава ділянка роботи бухгалтерії, але вона дуже важлива і має потребу в мобілізації зусиль бухгалтерії (як розумових так і фізичних), як менеджера - перш за все в ринкових умовах. Істотним є те, що розрахункові і облікові операції, - їх суть і форми постійно змінюються і удосконалюються. Отже, спостереження за такими даними дає змогу бухгалтерові проявити себе як творця, ініціативного працівника, адже вибираючи форму розрахунку їм самим обирається шлях подальшого розвитку підприємства, дотримуючись норм законодавства - забезпечується відносна стабільність і безпека діяльності підприємства, щодо різних штрафів, змісту за невчасне виконання зобов'язань.

Потрібно додати, що саме область відносин вимагає від бухгалтера знань юридичних, оскільки вірне укладення договорів з передбаченням всіх ситуацій веде до надійності в отриманні нових вигод. Враховуючи відмічене, переконуєшся в необхідності наявності у фахівця-бухгалтера знань фінансових, юридичних, уважності і обережності, обачності причому на будь-якій ділянці бухгалтерського обліку на підприємстві. На практиці бухгалтерський облік втратив найголовнішу свою межу - оперативність, яка дає можливість щонайшвидше керівному персоналу оперативно реагувати на будь-які зміни в господарсько-фінансовому житті підприємства. По суті бухгалтерський облік на даному підприємстві виконує функції контрольну і звітно-статистичну.

Назріває невідкладна потреба як підвищенні якості бухгалтерського обліку щодо ухвалення господарських рішень так і підвищенні рівня освіти і кваліфікації працівників адміністрації, збуту і тому подібне.

Список використаної літератури

 1. Апчёрч А. Управленческий учет: принципі и практика: Пер. с англ. / Под ред. Я.В. Соколова, И.А. Смирнова. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 952 с.

 2. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник для спеціальності "облік і аудит" вищих навчальних закладів. - 7 видання, перероб. та доп. - Житомир: ЖІТІ: ПП "Рута", 2006. - 832 с.

 3. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерский фінансовий облік Житомир: ПП "Рута", 2000. -608с.

 4. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. -К.:А.С.К.,2000-784с.

 5. Грабова Н.М., Кривоносов Ю.Г. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках. - К.: А.С.К., 2001. - 416 с.

 6. Завгородний В.Б. Бухгалтерський учет с использованием национальних стандартов. - К.: А.С.К., 2001 - 848 c.

 7. Медведев М.Ю. Бухгалтерский учет для просвещенных. – М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2004. – 320с.

 8. Німчинов П.П. Загальна теорія бухгалтерського обліку. – Київ: вища школа, 1977. – 240 с.

 9. П(С)БУ 7 "Основные средства", П(С)БУ 8 "Нематериальные активы", П(С)БУ 9 "Запасы", П(С)БУ 10"Дебиторская задолженность", П(С)БУ 11 "Обязательства", П(С)БУ 15 "Доходы", П(С)БУ 16 "Расходы". //Все о бухгалтерском учете за 2001 г.- №37.

 10. Соколов Я.В. Предисловие редактора: в кн. "Апчёрч А. Управленческий учет: принципі и практика: Пер. с англ. / Под ред. Я.В. Соколова, И.А. Смирнова. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 952 с."

 11. Сопко В.В. Бухгалтерський облік. - К.: КНЕУ, 2000. - 578 с. Ткаченко Н.М.

Залишки на рахунках на 1 грудня звітного року

№ рахунку

Назва рахунку

Сума, грн

104

Машини і устаткування

138112

131

Знос основних засобів

19840

127

Нематеріальні активи

12000

201

Сировина і матеріали

124960

202

Купувальні напівфабрикати і комплектуючі вироби

87920

22

МШП

320

23

Виробництво

105264

26

Готова продукція

49600

301

Каса в національній валюті

176

311

Поточні рахунки в національній валюті

100400

39

Витрати майбутніх періодів

384

40

Статутний капітал

480000

43

Резервний капітал

8400

441

Нерозподілений прибуток

11920

631

Розрахунки з вітчизняними постачальниками

9952

641-2

Розрахунки з ПДВ

4000

641-3

Розрахунки по податку з доходів фізичних осіб

8864

651

Розрахунки по пенсійному забезпеченню

16640

653

Розрахунки по страхуванню

1600

661

Розрахунки по заробітній платі

57920

Нематеріальні активи введені в експлуатацію в листопаді на суму 12000 грн. Термін корисного використання 5 років.

Таблиця 1. Журнал реєстрації господарських операцій за грудень місяць звітного року

оп.

Первинний документ

Зміст операції

Сума, грн.

Регістри обліку

Кореспонденція рахунків

Валові

№ журналу

№ відомості

дебет

кредит

доходи (грн.)

витрати (грн.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Платіжне доручення

Перераховано з поточного рахунку АТ "Арсенал" за раніше отримані матеріали, в т.ч. ПДВ

9952

1

3,3

631

311

2.

Прибутковий ордер

Оприбутковані на склад що вчинили від ТОВ "Деталь" буд комплектуючі вироби

140000

3

202

631

140000

3,

Податкова накладна

Відбитий ПДВ по отриманих комплектуючих виробах (суму визначити)

28000

3

3,6

641-2

631

4.

Лимитно-заборная карта

Відпущено у виробництво: а)материалы

б) комплектуючі вироби

85720

54320

5

5

23

23

201

202

5.

Счет-факгура, накладна

Отримано від ЗАТ "Вимпел" деревообробне устаткування

19200

3

4,1

152

631

6.

Податкова накладна

Відбитий ПДВ по устаткуванню (суму визначити)

3200

3

3,6

641-2

631

7.

Рахунок-фактура

Відбиті витрати по транспортуванню устаткування, виконані АТП

800

1

3,3

685

311

800

8.

Податкова накладна

Відбитий ПДВ по транспортних витратах (суму визначити)

160

3

3,6

641-2

685

9.

Платіжне доручення

Перераховано з поточного рахунку:

а) ЗАТ "Вимпел" за устаткування

б) АТП за транспортні послуги

23040

960

1

3,3

631

685

311

311

23040

960

10.

Акт прийому-передачі ОЗ

Встановлено і введено в експлуатацію устаткування (суму визначити)

15360

4

104

152

11.

Кредитовий договір

За рахунок короткострокового кредиту банку погашена заборгованість перед ТОВ "Стройдеталь"

платіжне доручення

за отримані комплектуючі (без зарахування кредиту на поточний рахунок)

168000

1

631

601

12

Чек, прибутковий касовий ордер

Отримано в касу з поточного рахунку:

А) на хоз потреби

Б) на витрати на відрядження

9600

2400

1

1

1,1

1,1

301

301

311

311

13

Витратний касовий ордер

Видано з каси завгоспові Смірнової В.І. під звіт на хоз потреби

9600

1

3,2

372

301

14

Витратний касовий ордер

Виданий з каси заст. директора Гончарову А.В. під звіт аванс на витрати на відрядження

2400

1

3,2

372

301

15

Авансовий звіт, прибутковий ордер, податкова накладна

Представлений, проведений і прийнятий авансовий звіт завгоспа Смірнової В.І., згідно якого придбані:

А) МБП терміном використання більш одного року

Б) МБП терміном використання до одного року

В) відбитий ПДВ (суму визначити)

6400

1280

1280

3

3

3

22

22

641-2

372

372

372

6400

1280

16

Прибутковий касовий ордер

Повернений в касу Смірнової В.І. залишок невикористаної підзвітної суми

640

1

3,2

301

372

17

Прибутковий касовий ордер накладна на відпуск ТМЦ

Вчинила в касу виручка від реалізації за готівковий розрахунок готової продукції, в т.ч. ПДВ

9600

301

701

8000

18

Податкова накладна

Нарахований ПДВ від реалізації готової продукції

1600

701

641-2

19

Розрахунок бухгалтера

Визначена собівартість реалізованої готової продукції

6080

901

26

20

Витратний касовий ордер

Здано з каси в банк на поточний рахунок:

А) залишок невикористаної підзвітної суми (суму визначити)

Б) виручка від реалізації за готівковий розрахунок

640

9600

1

1

1,1

1,1

311

311

301

301

21.

Рахунок-фактура

З поточного рахунку проведена передоплата реклами продукції в газеті "Бізнес", в т.ч.

ПДВ

1920

1

3,2

371

311

1600

22.

Податкова накладна

Відбитий нало говый кредит по ПДВ по рекламних послугах (суму визначити)

320

641-2

644

23.

Довиконання робіт

Списані на витрати на збут рекламні послуги Відбитий ПДВ, включений раніше в

1600

320

93

644

685

641-2

24.

Акти прийому-передачі, накладна-вимога на відпуск матеріалів

Передані в експлуатацію:

а) у виробництво малоцінні необоротні матеріальні активи

б) у офісі: МБП терміном використання до одного року

6400

1280

112

92

154

22

25.

Відомість нарахування амортизації

Нарахований знос основних засобів:

а) використовуваних у виробництві продукції

б) адміністративного призначення

1920

840

23

92

131

131

840

26.

Відомість нарахування амортизації

Нарахований знос нематеріальних активів, використовуваних в управлінні підприємством з листопада звітного року (суму визначити}

12000

127

133

27.

Відомість нарахування амортизації

Нарахований знос малоцінних необоротних матеріальних активів у розмірі 100% вартості при передачі в експлуатацію, використовуваних в загальновиробничих цілях (суму визначити)

6400

112

132

28.

Договір оренди, рахунок

Нарахована орендна плата за місяць за оренду

а) виробничих приміщень

б) приміщення, використовуваного під офіс

4960

2240

91

92

685

685

4960

2240

29.

Податкова накладна

Відбитий ПДВ по орендній платі (суму визначити)

1440

641-2

685

30.

Договір, рахунок

Відвантажено ТОВ "Зеніт" невживане устаткування за продажною вартістю

4800

361

742

31.

Податкова накладна

Нарахований ПДВ (суму визначити)

800

742

6412

32.

Акт прийому-передачі ОС

Відбито в обліку:

а) списання залишкової вартості реалізованого устаткування

б) списання зносу устаткування

в) дохід від реалізації основного засобу (суму визначити)

г) собівартість реалізації основного засобу (суму визначити)

4000

6000

4800

800

972

131

742

972

104

104

104

104

33.

Виписка банку

Вчинила на поточний рахунок від ТОВ "Зеніт" оплата за устаткування

4800

311

361

34.

Платіжне доручення

Перерахована орендна плата РСУ-25ЗА оренду виробничих приміщень і приміщення під офіс, в т.ч. ПДВ

8640

685

311

35.

Платіжне доручення

Перерахована відділенню зв'язку передоплата за підписку на періодичну літературу на 1-й квартал наступного року

3120

371

311

3120

36.

Рахунок

Витрати по оплаті преси включені у витрати майбутніх періодів

3120

39

371

37.

Розрахунок бухгалтера

Списані до складу адміністративних витрат витрати по підписці на періодичний друк, що відносяться до звітного місяця

384

39

92

38.

Платіжне доручення

Перерахована "Укртелекому" передоплата за послуги зв'язку, в т.ч. ПДВ

7680

371

311

6400

39.

Податкова накладна

Відбитий податковий кредит по ПДВ (суму визначити)

1280

641

644

40.

Рахунок

Відбиті витрати по електроенергії, використаній:

податкова накладна

а) на загальновиробничі потреби

б) на адміністративні потреби

в) ПДВ (суму визначити)

1080

720

300

685

685

641-2

311

311

685

41.

Розрахунок бухгалтера

Нараховані відсотки за користування короткостроковим кредитом

2100

951

681

42.

Акт виконаних робіт, податкова накладна

Списані на адміністративні витрати аудиторські послуги, виконані АТ "Консульт"

Відбитий ПДВ

4800

960

92

641-2

685

685

43.

Платіжне доручення

Перераховано з поточного рахунку:

а) "Харьковобленерго" за спожиту електроенергію

б) АТ "Консульт" за послуга з аудиту

2160

5760

685

685

311

311

44.

м банка

На поточний рахунок вчинила передоплата за продукцію від ТОВ "Лотос", в т.ч. ПДВ

146400

311

681

122000

45.

Податкова накладна

Нараховано податкове зобов'язання по ПДВ (суму визначити)

24400

643

641-2

46

Платіжне доручення

Перераховано з поточного рахунку в погашення заборгованості на початок місяця:

а) до бюджету по податку з доходів фізичних осіб

б) відрахування до Пенсійного фонду

в) відрахування на соціальне страхування на випадок безробіття

8864

16640

1600

641-3

651

653

311

311

311

47.

Платіжне доручення

Перерахована заробітна плата за листопад на рахунки працівників в банці

57920

661

311

48.

Табель, наряди

Нарахована заробітна плата:

а) робітником виробництва

б) загальновиробничому персоналу

в) працівникам адміністрації

75840

9600

19200

23

91

92

661

661

661

75840

9600

19200

49.

Розрахунок бухгалтера

Проведені відрахування до Пенсійного фонду від Фонду оплати праці (суми визначити):

а) робітників виробництва

б) загальновиробничого персоналу

в) працівників адміністрації підприємства

25179

3187

6374

23

91

92

651

651

651

25179

3187

6374

50.

Розрахунок бухгалтера

Проведені відрахування до Фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності від ФОТ (суми визначити):

а) робітників виробництва

б) загальновиробничого персоналу

в) працівників адміністрації підприємства

1138

144

288

23

91

92

652

652

652

1138

144

288

51.

Розрахунок бухгалтера

Проведені відрахування до Фонду соціального страхування на випадок безробіття від ФОТ (суми визначити):

а) робітників виробництва

б) загальновиробничого персоналу

в) працівників адміністрації підприємства

986

125

250

23

91

92

653

653

653

986

125

250

52.

Розрахунок бухгалтера

Проведені відрахування до Фонду соціального страхування від нещасного випадку від ФОТ 1,2% (суми визначити):

а) робітників виробництва

б) загальновиробничого персоналу

в) працівників адміністрації підприємства

910

115

230

23

91

92

656

656

656

910

115

230

5З.

Розрахунково-платіжна відомість

Проведено утримання із заробітної плати:

а) податку з доходів фізичних осіб

б) внесків до Пенсійного фонду (2%) (суму визначити)

в) внесків до Фонду страхування на випадок тимчасової втрати працездатності (1 %) суму визначити)

г) внесків до Фонду страхування на випадок безробіття (0,5%) (суму визначити)

11800

2093

1046

523

661

661

661

661

641-3

651

652

653

54

Рахунок-фактура

Відбиті витрати по послугах зв'язки, отримані від "Укртелекому"

5200

377

311

4160

55.

Податкова накладна

Відбитий ПДВ, врахований в податковому кредиті по передоплаті послуг зв'язку

1040

6412

644

56.

Платіжне доручення

Перерахована передоплата ТОВ "Схід" за матеріали

19200

371

311

4000

57.

Податкова накладна

Нарахований податковий кредит по ПДВ (суму визначити)

3200

641

644

58.

Прибутковий ордер

Отримані матеріали від ТОВ "Схід", оприбуткована на склад кількість, що фактично вчинила

15000

201

631

15000

59.

Податкова накладна

Відбитий ПДВ, врахований в податковому кредиті по даті оплати (на вантаж, що фактично вчинив), суму визначити

3000

6412

644

60.

Акт приймання матеріалів

Відбита недостача, виявлена при оприбутковуванні матеріалів на суму 300 грн. в т.ч. ПДВ 50 грн. Складений акт. Пред'явлена претензія постачальникові

1200

947

374

201

631

61.

Розрахунок бухгалтера

Списані загальновиробничі витрати на виробництво (суму визначити)

12091

23

91

62.

Розрахунок бухгалтера

Нарахований і включений в адміністративні витрати комунальний податок

200

92

641-4

200

63.

Платіжне доручення

Перераховано з поточного рахунку до бюджету:

а) комунальний податок

б)НДС

200

4000

6414

6412

311

311

64.

Здавальні накладні

Випущена з виробництва і здана на склад готова продукція за фактичною собівартістю

289200

26

23

65.

Прибутковий ордер

Вчинили з виробництва і оприбутковані на складі відходи (інші матеріали) за ціною можливого використання

276

209

23

66.

Авансовий звіт, податкова накладна

Згідно авансовому звіту заст. директора Гончарова А. С. витрати на відрядження включені до складу адміністративних витрат відбитий ПДВ

2600

520

92

641-2

372

372

2600

67.

Прибутковий касовий ордер

Отримано в касу з поточного рахунку на витрати на відрядження

720

301

311

68.

Витратний касовий ордер

Видано з каси Гончарову А В. у відшкодування витрат на відрядження

720

372

301

69.

Накладна на відпуск ТМЦ

Відвантажена готова продукція ТОВ "Лотос" за продажною вартістю Відбитий ПДВ, врахований по передоплаті в податковому зобов'язанні (суму визначити)

146400

24400

361

701

701

641-2

122000

70.

Розрахунок

Визначена собівартість реалізованої готової продукції

85620

901

26

71.

Накладна на відпуск ТМЦ

Відвантажена фірмі "Зоря" готова продукція за продажною вартістю

156000

361

701

130000

72.

Податкова накладна

Нарахований ПДВ від реалізації готової продукції (суму визначити)

26000

701

641-2

73.

Розрахунок бухгалтера

Списується собівартість реалізованій фірмі "Зоря" готовій продукції

93600

901

26

74.

Рахунок-фактура

Відбиті витрати по доставці продукції покупцеві, виконаною АТП

1200

93

685

1200

75.

Податкова накладна

Відбитий ПДВ по транспортних послугах (суму визначити)

240

641-2

685

76.

Платіжне доручення

Перераховано з поточного рахунку АТП за виконане перевезення вантажів

1440

685

311

77.

Виписка банку

Вчинила на поточний рахунок передоплата за продукцію від АТ "Факел", в т.ч. ПДВ

162000

311

681

135000

78.

Податкова накладна

Нараховано податкове зобов'язання по ПДВ (суму визначити)

27000

643

641-2

79.

Платіжне доручення

Перераховано з потокового рахунку "Укрсоцбанку"

а) за розрахунково-касове обслуговування

б) відсотки за користування кредитом

1120

2100

92

685

311

311

1120

80.

Виписка банка

На поточний рахунок отримані грошові кошти

від ТОВ "Схід" по задоволеній претензії

1200

311

374

81.

Розрахунок коректування

Проведено коректування ПДВ методом сторно (суму визначити)

200

6412

631

82.

Розрахунок бухгалтера

Списані на фінансові результати:

а) адміністративні витрати (суму визначити)

б) витрати на збут (суму визначити)

28718

400

791

791

92

93

83.

Розрахунок бухгалтера

Списуються витрати по відсотках за кредит на фінансовий результат

2100

792

951

84.

Розрахунок бухгалтера

Списаний на фінансові результати дохід від реалізації продукції (суму визначити)

260000

701

791

85.

Розрахунок бухгалтера

Списана на фінансові результати собівартість реалізації продукції (суму визначити)

185300

791

901

86.

Розрахунок

Нарахований податок на прибуток поданим бухгалтерського обліку (суму визначити)

10870

981

641

87.

Розрахунок

Списані на фінансові результати витрати по податку на прибуток (суму визначити)

10870

791

981

88.

Декларація про

прибутки підприємства

Проведено донарахування податку на прибуток за даними податкового обліку (суму визначити)

141514

981

6411

89.

Розрахунок бухгалтера

Проведені відрахування в резервний капітал в сумі 5% від чистого прибутку (суму визначити)

1631

443

43

90.

Розрахунок бухгалтера

Фінансові результати списані на нерозподілений прибуток

32612

791

441

91.

Розрахунок бухгалтера

Списується використаний прибуток за рахунок нерозподіленого прибутку (суму визначити)

1631

441

443

Всего

517000

375486


 
 

Цікаве

Загрузка...