WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Сутність фінансового бухгалтерського обліку - Курсова робота

Сутність фінансового бухгалтерського обліку - Курсова робота

Фінансова звітність складається відповідно до вимог законодавства та інших нормативних документів, підлягає оприлюдненню і не становить комерційної таємниці підприємства.

Бухгалтерський управлінський облік. Бухгалтерський управлінський облік спрямований, передусім, на визначення та вивчення факторів, обставин та умов, що впливають на господарську діяльність підприємства. Він трактується як процес виявлення, вимірювання, накопичення, аналізу, підготовки, інтерпретації та передачі інформації, яка використовується управлінською ланкою для планування, оцінки та контролю всередині підприємства та для забезпечення раціонального використання ресурсів.

Призначення управлінського обліку - надати інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень щодо використання ресурсів підприємства. Тут доцільно згадати вислів проф. Я.В. Соколова: "Будь-яке рішення приймається на основі інформації, яка складає плоть і кров управлінського обліку"[10, стор. 12-13].

Управлінська звітність є внутрішньою: регламентується на рівні підприємства, призначена для забезпечення інформацією внутрішніх користувачів - менеджерів - для прийняття ефективних управлінських рішень. Така звітність не регулюється загальноприйнятими принципами, її форми встановлюються підприємством самостійно для забезпечення власних потреб в інформації усіх рівнів управління. Тут збирається інформація про діяльність підприємства, яка може бути його комерційною таємницею.

Поділ системи бухгалтерського обліку на управлінський і фінансовий є умовним і зумовлений необхідністю балансувати між вимогами оприлюднення бухгалтерської звітності, з одного боку, та збереження комерційної таємниці, з іншого. Такий поділ властивий для підприємств з капіталістичним способом виробництва. Саме "відкритість" чи "закритість" обліку визначає цей поділ. Управлінський облік забезпечує такі функції управління, як планування, облік, аналіз та контроль, а фінансовий облік виступає засобом залучення в бізнес додаткових джерел шляхом "створення привабливої картини" фінансового стану підприємства.

Поділ єдиної системи бухгалтерського обліку на фінансовий та управлінський - безпідставний, адже фактичний набір облікових функцій, процедур і операцій цієї системи не відрізняється від ті х, які складають предметну основу фінансового та управлінського видів обліку.

Аналогічної думки дотримується й відомий російський вчений М.Ю. Мєдвєдєв. Він відмічає: "На сьогодні продовжується активний процес диференціації обліку на окремі дисципліни. ...мається на увазі тенденція поділу обліку на фінансовий і управлінський. ...на нашу думку, дана класифікація є мало виправданою у зв'язку з господарською необхідністю, в багатьох своїх проявах нав'язується штучно, тому констатувати кінцевий поділ обліку на фінансовий і управлінський ще передчасно"[7, стор. 8]

Бухгалтерський податковий облік. До підсистем бухгалтерського обліку відносять і податковий облік (податкові розрахунки), який призначений для відображення господарських операцій, пов'язаних з розрахунками підприємства з бюджетом.

Для вітчизняної практики оподаткування діяльності суб'єктів господарювання характерна різноманітність видів і ставок податків, складність обчислення багатьох оподатковуваних позицій. У результаті цього значно зріс обсяг облікової роботи бухгалтерських служб щодо розрахунків податків і платежів. Це й призвело до виникнення терміну "податковий облік". Але новизна взаємовідносин суб'єктів господарювання з державою, що визначається розвитком різних форм податкових зобов'язань, не змінила самої сутності бухгалтерського обліку, де формується вихідна інформація про стан цих зобов'язань. Системою бухгалтерського обліку акумулюється та обробляється інформація про нарахування та сплату податків до бюджетів різних рівнів, позабюджетних фондів, місцевих податків і зборів, яка надається до податкових органів. Але не у всіх випадках.

Найточніший облік існує там, де найвибагливіший користувач. В Україні такий користувач уособлений податковою службою. Бухгалтер знає про відповідальність та можливі наслідки допущених помилок, а тому й приділяє особливу увагу веденню податкового обліку. Податковий облік "вийшов" за межі системи бухгалтерського обліку (в частині податку на прибуток), "не вписується" в неї, а тому й отримав самостійну назву. З прийняттям законів про ПДВ та оподаткування прибутку підприємств триває дискусія про місце податкового обліку: чи він знаходиться в системі бухгалтерського обліку, чи поза нею. Щодалі розбіжності в об'єктах податкового та бухгалтерського обліку зростають. Податковий облік обрав такі методи обчислення бази для оподаткування, які не завжди мають економічне обґрунтування, внаслідок чого непридатні для обчислення національного багатства.

Сьогодні маємо ситуацію, за якої бухгалтерський облік будується за патримоніальною диграфічною системою, а податковий - за камеральною. Однак залишається невирішеним питання, чи потрібен податковий облік взагалі? Чи слід зобов'язувати кожного бухгалтера вести його, ускладнюючи таким чином його роботу? Адже практично це призвело до того, що на підприємстві бухгалтерський облік, крім податкових розрахунків, належним чином не ведеться. Як зазначає проф. Я.В. Соколов, "Неодноразово робилися спроби синтезувати ці дві облікові системи, однак, одна справа констатувати необхідність синтезу й зовсім інша - втілити в життя. Тут можна відмітити дві серйозні спроби - видатного швейцарського автора Фрідріха Гюглі та великого російського бухгалтера Олександра Павловича Рудановського. При всіх дуже цікавих знахідках обидві спроби не досягли вражаючих результатів і не виявилися вдалими" [2, стор. 15].

Перефразувавши відому цитату Паскаля, підкреслимо, що всі види бухгалтерського обліку грають одним і тим же "м'ячем", але по-різному (і не завжди найкращим чином) [2, стор. 15].

Завдання інтеграції видів обліку підлягає негайному вирішенню, адже лише єдина система бухгалтерського обліку, яка поєднує в собі фінансовий, управлінський і податковий обліки, дозволяє в своїх межах організовувати оперативний облік, слугує базою для визначення макроекономічних показників (узагальнюються державними органами статистики або головною компанією). Лише єдина система бухгалтерського обліку - гарант довіри суспільства до облікової інформації. Така система повинна знайти теоретичне й методологічне обґрунтування, суттєвим доробком у чому є праці наших попередників, які будували соціалістичний облік - найточніший, найбільш своєчасний, достовірний інструмент управління економікою держави. Але й основним користувачем такого обліку була держава - власник і розпорядник майна суспільства. Наявні напрацювання з урахуванням вимог сьогодення можна застосувати до нового, недержавного власника.

Житомирська бухгалтерська наукова школа відстоює позицію, що такий поділ системи бухгалтерського обліку є умовним, оскі. ьки фінансовий, управлінський і податковий обліки в переважній більшості іипадків ведуться на підприємствах єдиним структурним підрозділом - бухгалтерською службою - та базуються на одних і тих же первинних документах. Лише в поєднанні вони формують повну й детальну інформацію про стан і результати діяльності підприємства, надають відомості, які можуть бути належним обґрунтуванням для вибору управлінського рішення. Тому важлива частина економічної інформації формується в єдиній системі бухгалтерського обліку.

Оскільки інвесторам, громадськості та іншим користувачам надаються узагальнені відомості про фінансовий стан і результати діяльності підприємства, відповідно, й облік назвали "фінансовим".

Керівництво та інші внутрішні користувачі потребують, як правило, детальної інформації (наприклад, даних про заборгованість у розрізі конкретних контрагентів, про матеріальні цінності - за найменуваннями або видами). її можна отримати за допомогою показників аналітичного бухгалтерського обліку. Водночас відомості саме аналітичного обліку (узагальнені в спеціально розроблених аналітичних регістрах - Книзі обліку придбаних товарів (робіт, послуг), Книзі обліку валових витрат) є основою податкового обліку.

Бухгалтерський облік є єдиною інформаційною системою, яка використовується для управління. Призначенням єдиної системи бухгалтерського обліку є забезпечення інформацією процесу управління для ефективного використання ресурсів і збереження власності. Бухгалтерський облік має бути безперервним процесом і організованим на єдиній основі. На підставі показників, які формуються в системі бухгалтерського обліку, повинні визначатися показники звітності для різних користувачів. У такому випадку забезпечуватиметься економія праці у ході реєстрації інформації та її підготовки для різних запитів.

Неправильно та недоцільно штучно розподіляти інформаційні потоки єдиного бухгалтерського обліку, спрямованого на забезпечення процесу управління шляхом надання відповідної інформації, на збереження власності через суцільну та своєчасну реєстрацію всіх господарських операцій, які впливають на стан майна і джерел його формування, на визначення фінансових показників, що цікавлять реальних і потенційних інвесторів та кредиторів.


 
 

Цікаве

Загрузка...