WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Сутність фінансового бухгалтерського обліку - Курсова робота

Сутність фінансового бухгалтерського обліку - Курсова робота

Зміст

Вступ

1. Сутність фінансового бухгалтерського обліку

2. Призначення бухгалтерського фінансового обліку

3. Поділ системи бухгалтерського фінансового обліку

4. Принципи бухгалтерського фінансового обліку

Висновок

Список використаної літератури

Вступ

Впровадження ринкових відносин, різниця форм власності, перетворення економічних відносин, впровадження національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, які не мають протиріч із Міжнародними стандартам бухгалтерського обліку, вимагають внесення змін до системи бухгалтерського обліку з метою отримання інформації користувачами для ухвалення економічно обґрунтованих рішень і попередженню ризиків у фінансовій діяльності підприємства. Методично бухгалтерський облік в Україні ділиться на фінансовий і управлінський.

Бухгалтерський облік є сполучною ланкою між суб'єктами, які здійснюють управління господарською діяльністю підприємств, і особами, що приймають рішення про інвестування коштів, регулюють бюджетні відносини тощо. Тому бухгалтерський облік потрібно розглядати, як з точки зору бухгалтера, так і з позиції користувачів його інформації. Формуючи показники звітності, бухгалтер повинен знати, які відомості та у яких розрізах необхідні та корисні для управління і, відповідно, передбачати їх відображення у звітності.

1. Сутність фінансового бухгалтерського обліку

У сучасних умовах господарювання великого значення набуває сукупність заходів, спрямованих на забезпечення та покращення управління господарською діяльністю. Невід'ємною складовою господарської діяльності суспільства протягом тривалого історичного розвитку є бухгалтерський облік, раціональна організація якого виступає передумовою ефективного управління власністю і господарською діяльністю підприємства. Для прийняття управлінських рішень щодо господарської діяльності підприємства важливе значення відіграє формування сукупності показників - інформаційної бази, - які характеризують господарську діяльність. Удосконалення та різноманіття господарської діяльності сприяли розвитку бухгалтерського обліку, розширенню його функцій і завдань.

Бухгалтерський облік як складова системи управління є впорядкованою системою збору, класифікації, накопичення, реєстрації й узагальнення інформації у грошовому вимірнику про майно, капітал і зобов'язання підприємства та їх рух шляхом суцільного, безперервного й документального відображення всіх господарських операцій. Відображаючи факти господарського життя в межах окремого суб'єкта господарювання, бухгалтерський облік забезпечує їх ідентифікацію та пізнання, вартісне вираження різних економічних категорій (майно, капітал, виручка, прибуток та ін.) через збір, реєстрацію та узагальнення інформації у грошовому вимірнику про майно, капітал і зобов'язання підприємства.

Бухгалтерський облік є складною системою - сукупністю елементів, пов'язаних між собою та об'єднаних в єдине ціле. Виступаючи ланкою зв'язку між господарською діяльністю та особами, які приймають рішення, бухгалтерський облік: по-перше, вимірює господарську діяльність шляхом реєстрації даних про неї для подальшого використання; по-друге, обробляє дані та інтерпретує їх таким чином, щоб вони набули практичної корисності; по-третє, передає у вигляді звітів інформацію тим, хто використовує її для прийняття управлінських рішень. Отже, дані про господарську діяльність є входом до системи бухгалтерського обліку, а інформація для осіб, що приймають рішення, - виходом з неї.

Оскільки записи в бухгалтерському обліку здійснюються на підставі документів, система бухгалтерського обліку є документальною. Носіями інформаційних даних про господарські операції є первинні документи, які в подальшому використовуються для групування даних на рахунках бухгалтерського обліку, відображення в облікових регістрах і складання бухгалтерської звітності.

Сферою бухгалтерського обліку є середовище, сукупність умов (користувачів), в яких ведеться бухгалтерський облік. Такими умовами є:

- принципи (політика) обліку;

- ведення облікових регістрів, які охоплюють записи фактів господарського життя у хронологічному, синтетичному та аналітичному порядку;

- періодичне встановлення дійсного стану активів і зобов'язань шляхом проведення інвентаризації;

- оцінка складових активів і пасивів, визначення фінансового результату;

- складання бухгалтерської звітності;

- нагромадження та упорядкування бухгалтерської звітності, а також іншої документації, передбаченої законодавством;

- надання для аудиторської перевірки та оприлюднення фінансової звітності (у випадках, передбачених законодавством).

2. Призначення бухгалтерського фінансового обліку

Згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства користувачам для прийняття рішень. Однак, як абстрактне явище, бухгалтерський облік не має і не може мати мету, так само як і конкретні інститути (школи, лікарні, підприємства тощо), а має своє призначення та завдання, які підлягають вирішенню людьми.

Призначення бухгалтерського обліку полягає у впорядкуванні вхідних даних про факти господарського життя і формуванні облікової інформації відповідно до потреб управління. Таке призначення визначається інформаційними потребами користувачів облікової інформації. Бухгалтерський облік надає найбільшу частику економічної інформації для управлінців, фінансистів, економістів, юристів, власників, інвесторів, банкірів, тобто учасникам ділових відносин.

Призначення бухгалтерського обліку реалізується через виконання ним триєдиного завдання (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Завдання бухгалтерського обліку

Усі завдання бухгалтерського обліку виконуються одночасно, оскільки вони взаємопов'язані та обумовлені вимогами управління господарською діяльністю.

Перше завдання є похідним від інтересів власника та передбачає забезпечення за допомогою бухгалтерського обліку збереження майна, яке йому належить. Чим більшою є відстань між власником та управлінцями, тим більше власник зацікавлений у створенні системи інструментів, які забезпечать реєстрацію фактів господарського життя і здійснення взаємного контролю виконавців. Таким чином, виконання даного завдання передбачає:

а) облік майна підприємства, його збереження;

б) облік прав і відповідальності виконавців.

Друге завдання покликане об'єднати інтереси власників і управлінців підприємства. Інформація, яку надає бухгалтерський облік, потрібна, насамперед, для прийняття дієвих управлінських рішень щодо розпорядження майном, капіталом і зобов'язаннями суб'єкта господарювання.

Третє завдання передбачає обчислення фінансових результатів для встановлення рівня ефективності діяльності та прийняття рішень щодо напрямів подальшого розвитку підприємства.

Виконання розглянутих завдань зумовлює важливу роль бухгалтерського обліку в системах інформації та управління підприємством. Досить часто до завдань бухгалтерського обліку відносять ще й ряд інших. Однак вони, як правило, є похідними від зазначених і деталізують їх. Так, віднедавна четверте завдання бухгалтерського обліку висунув американський вчений Е.С. Хендріксен: бухгалтерський облік повинен забезпечувати перерозподіл ресурсів у галузях економічної діяльності. Зміст даного завдання реалізується в умовах панування в державі розвиненого ринку цінних паперів. Бухгалтер, складаючи звітність, квантифікує (обчислює) результати господарської діяльності, рівень яких впливає на вартість акцій підприємства та подальші напрями вкладання інвестицій.

Бухгалтерський облік в Україні в певній мірі задовольняє власника в частині виконання перших двох завдань: збереження майна та надання інформації для прийняття управлінських рішень. Однак головним і невирішеним завданням на сьогодні залишається об'єктивність розподілу прибутку підприємства, створеного працею працівників. За часів соціалізму проголошувалося, що облік має суспільне значення, що він використовується в інтересах усіх членів суспільства, слугує загальнонародним цілям, має всенародний характер і використовується для залучення трудових мас до управління підприємством. Якщо в умовах соціалізму прибуток розподілявся державою заздалегідь - у виробничо-фінансовому плані, то на сьогодні такий план відсутній. У такій ситуації досить складно оцінити значення бухгалтерського обліку таких підприємств для суспільства. Якщо за часів СРСР існувала можливість зведення облікової інформації за 15 теперішніми пострадянськими державами, то на сьогодні це неможливо навіть для однієї країни або галузі. І потрібно це власнику підприємства для того, щоб ніхто не знав, скільки насправді заробляє підприємство, скільки воно платить працівникам і суспільству, скільки залишається прибутку у власника.


 
 

Цікаве

Загрузка...