WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Судово-бухгалтерська експертиза операцій з виробництва, реалізації і собівартості сільськогосподарської продукції - Курсова робота

Судово-бухгалтерська експертиза операцій з виробництва, реалізації і собівартості сільськогосподарської продукції - Курсова робота

Судово-бухгалтерська експертиза, досліджуючи класифікацію витрат сільськогосподарського виробництва, встановлює достовірність відображення затрат на виробництво продукції (робіт, послуг) і встановлює факти порушення нормативних актів, їх причини та відповідальних осіб.

5.Зберігання сільськогосподарської продукції при збиранні, транспортуванні, переробці – встановлюють розмір втрат внаслідок порушення технології виробництва продукції рослинництва і тваринництва, безгосподарності та інших правопорушень.

6.Первинна документація з обліку у сільськогосподарському виробництві – вивчають листки тракториста, комбайнера, акти приплоду тварин, надою молока, відомість викачування меду та ін. з метою встановлення їх доброякісності і використання у системі доказів з питань, поставлених на вирішення судово-бухгалтерської експертизи.

7.Аналітичний і синтетичний облік та звітність про виробництво, реалізацію, собівартість продукції – узагальнюють негативні явища, пов'язані з приписками маси виробленої продукції, встановлення її кондиції та собівартості з метою зловживань тощо.

8.Нестача продукції, приписки та інші правопорушення, виявлені ревізією, розмір збитків, відповідальні за них особи – експертиза досліджує достовірність і обґрунтованість фактів, викладених у акті ревізії, розмір збитків конкретними працівниками та їх відповідальність, що підтверджується первинними документами, даними бухгалтерського обліку і звітності.

Джерелами інформації експертного дослідження операцій з виробництва, реалізації і собівартості сільськогосподарської продукції є нормативно-довідкова і фактографічна інформація.

Нормативно-довідкова інформація, яка використовується судово-бухгалтерською експертизою при дослідженні операцій з виробництва, реалізацій собівартості сільськогосподарської продукції

Таблиця 1.1.

Джерела інформації

Використання інформації у судово-бухгалтерській експертизі

1

2

Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні"

Дотримання норм ведення бухгалтерського обліку і складання звітності суб'єктами господарювання

Господарський кодекс України

При вирішенні конфліктних ситуацій

Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств

Виявлення правопорушень у обліку і обчисленні собівартості сільськогосподарської продукції, обліку витрат на виробництво

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій та Інструкція до його застосування

Дослідження господарських операцій сільськогосподарського виробництва, правомірність їх відображення у обліку і звітності

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затверджене Міністерством фінансів України

Визначення суми нестач, перевитрат, відповідальних за збиток осіб

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Доход", затверджене Міністерством фінансів України

Обчислення доходів від окремих господарських операцій та видів діяльності

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджене Міністерством фінансів України

При дослідженні обґрунтованості витрат на виробництво сільськогосподарської продукції

Фактографічна інформація – первинні документи з обліку сільськогосподарського виробництва, в яких відображують використання землі, матеріальних і трудових ресурсів, роботу тракторів, комбайнів, автомобілів та іншої техніки. Сюди також належать регістри аналітичного і синтетичного обліку з таких рахунків: 21 "Поточні біологічні активи", 27 "Продукція сільського господарства", рахунок 70 "Доходи від реалізації".

Фактографічна інформація, яка використовується судово-бухгалтерською експертизою при дослідженні операцій з виробництва, реалізацій собівартості сільськогосподарської продукції

Таблиця 1.2.

Джерела інформації

Зміст інформації

Використання інформації у судово-бухгалтерській експертизі

1

2

3

Лист роботи тракториста

Обсяг виконаної роботи трактором за зміну (день)

При визначенні продуктивності виконаних робіт і нарахування заробітку

Лист роботи комбайнера

Виконання роботи комбайнера за зміну

Аналіз виконаних робіт та оплати за них

Подорожній лист автомобіля

Виконання перевезень вантажів для сільського господарства

За змістом досліджування виробничих ситуацій

Акт обліку приплоду тварин

За видами тварин фіксується кількість і вага приплоду

При виникненні спірних питань з приплоду тварин

Акт постановки тварин на вирощування та відгодівлю

Визначаються групи тварин, кількість голів та час виділення на відгодівлю

У випадках нестачі голів

на відгодівлі,

і вирощуванні їх ваги

Акт зважування (переважування) тварин на відгодівлі

Приріст ваги тварин або збільшення ваги від відгодівлі

Вирішення конфліктних ситуацій при відгодівлі тварин

Акт на посів зернових культур

Облік посіву зернових в гектарах культур

Нарахування оплати робітникам при виникненні спірних питань

Накладна на оприбуткування намолоченого зерна

Облік намолоченого зерна і оприбуткування готової продукції

Дослідження урожайності зернових культур

Відомість надою молока

Облік надою молока за кожною коровою, групою

Визначення надходження молока та його використання і реалізації

Договори контрактації сільськогосподарської продукції

Умови реалізації сільськогосподарської продукції за контрактами

При виникненні претензій і порушення умов договорів контрактації

Регістри бухгалтерського обліку з рахунку 21"Біологічні активи"

Аналітичний і синтетичний облік тварин на вирощуванні та відгодівлі

Дослідження операцій з вирощування та відгодівлі тварин

Регістри бухгалтерського обліку з субрахунку 208 "Матеріали сільськогосподарського призначення"

Аналітичний облік матеріалів за відповідальними особами

У разі виникнення нестач, втрат, псування матеріалів сільськогосподарського призначення

Регістри бухгалтерського обліку з рахунку 27 "Продукція сільського господарства"

Аналітичний і синтетичний облік продукції сільського господарства

Дослідження втрат продукції, визначенні відповідальних осіб за нестачу і псування продукції

Крім того, експертиза використовує звітність про випуск і реалізацію сільськогосподарської продукції, калькуляційні карти (відомості) та ін. Акти ревізій і перевірок, а також інформацію правоохоронних органів (матеріали слідчої справи) експертиза використовує щодо питань, поставлених на її вирішення у взаємозв'язку з даними первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку.

Методичні прийоми експертного дослідження операцій з виробництва, реалізації і собівартості сільськогосподарської продукції експертиза використовує щодо змісту галузевих особливостей сільського господарства. Розрахунково-аналітичні прийоми застосовуються здебільшого при дослідженні рослинництва (вивчають фактори, які негативно впливали на вирощування продукції, оптимізацію обробітку землі та ін.). Документальні методичні прийоми використовують разом з розрахунково-аналітичними при калькулюванні собівартості продукції (робіт, послуг).

Точність та обґрунтованість калькуляційних розрахунків є важливою передумовою об'єктивності цілого ряду важливих економічних показників.

Собівартість окремих видів сільськогосподарської продукції визначається виходячи з витрат, віднесених на відповідну культуру (групу культур) чи вид (групу) тварин.

Фактична собівартість продукції (робіт та послуг) в сільськогосподарських підприємствах розраховується в цілому за рік, крім продукції (робіт, послуг) допоміжних виробництв, фактична собівартість яких визначається щомісяця.

Факти неповного оприбуткування зерна від нового урожаю встановлюється шляхом зустрічної перевірки облікових документів та приймання, транспортування зерна і оплати праці: талонів комбайнерів і водіїв, реєстрів приймання зерна, облікових листів тракториста-машиніста, подорожніх листів шоферів, відомостей руху зерна, складської книги, бухгалтерських записів на рахунку 27 "Продукція сільськогосподарського виробництва". У випадку підтвердження інформації щодо неповного оприбуткування зерна нового урожаю необхідно провести експертне дослідження його реалізації.

Судово-бухгалтерська експертиза незаконної реалізації лишків зерна проводиться на основі формальної, логічної, аналітичної та зустрічної перевірки наступних документів: товарно-транспортних накладних, подорожніх листів, приймальних квитанцій, накладних та оприбуткування сільськогосподарської продукції, видаткових касових документів, заготівельної організації, квитанцій поштових переказів тощо.

Узагальнення і реалізація результатів експертизиздійснюються за допомогою раніше розглянутих методичних прийомів. При цьому застосовують аналітичне групування доказів з використанням розрахунково-обчислювальних і логічних процедур судово-бухгалтерської експертизи. Разом з тим узагальнення результатів судово-бухгалтерської експертизи має ґрунтуватися на фактографічній інформації, відображеній у системі бухгалтерського обліку, доброякісність якої не викликає сумніву.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Білуха М.Т. Судово-бухгалтерська експертиза: Підручник. – К.: Видавнича компанія "Воля". – 2004. – 656 с.

  2. Савченко Л.І. Судово-бухгалтерська експертиза. Опорний конспект лекцій. – К.: Видавничий центр КНТЕУ. – 2001.

  3. Мумінова-Савіна Г.Г. Судово-бухгалтерська експертиза. – Навчально-методичний посібник. – К.: КНЕУ, 2004. – 264 с.

  4. Бігар М.І. Судово-бухгалтерська експертиза. – Навчальний посібник. – Чернівці. – 2009.


 
 

Цікаве

Загрузка...