WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Судово-бухгалтерська експертиза операцій з виробництва, реалізації і собівартості сільськогосподарської продукції - Курсова робота

Судово-бухгалтерська експертиза операцій з виробництва, реалізації і собівартості сільськогосподарської продукції - Курсова робота

ЗМІСТ

Основні види експертиз, які проводяться у сільському господарстві

Модель стандарту проведення експертизи у сільському господарстві

Список використаних джерел

ОСНОВНІ ВИДИ ЕКСПЕРТИЗ, ЯКІ ПРОВОДЯТЬСЯ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

У процесі розслідування деяких видів злочинів (розкрадання, злочинна недбалість, зловживання службовим становищем) виникає необхідність встановити обставини, пов'язані з псуванням сільськогосподарської продукції під час її вирощування, зберігання або доставки споживачу. Для цього застосовується, поряд з іншими заходами, агротехнічна експертиза, завданням якої є виявлення причин загибелі, псування або погіршення якості продукції сільського господарства в процесі її вирощування, зберігання або транспортування.

Агротехнічна експертиза проводиться для встановлення норм і фактичного висіву культур на певній площі зібраного урожаю, правильності списання посівного матеріалу тощо.

Орієнтовний перелік питань, які вирішуються агротехнічною експертизою:

1) Яка причина загибелі (розрідженості) посіву?

2) Яка причина одержання низького (нетоварного) врожаю?

3) Чи вносились конкретні добрива під сільськогосподарську культуру і в якій кількості?

4) Чи була дотримана технологія обробітку сільськогосподарських культур (норма висіву, глибина закладки насіння, строки посіву, догляд за посівом, норма поливу тощо)?

5) Чи мали місце втрати врожаю під час збирання, а якщо так, то в якій кількості і з якої причини?

6) Яка причина падіння родючості грунту? Чи не пов'язане воно з внесенням надлишкової кількості отрутохімікатів (гербіцидів) або добрив?

7) Які збитки заподіяно посіву потравою (витоптуванням худобою)?

8) Чи дотримувалась технологія буртовки (кагатування) коренеплодів і бульбоплодів?

9) Чи відповідає якість кормів за вмістом окремих компонентів нормативним концентраціям?

10) Яка причина псування сільськогосподарського продукту,що зберігається в коморі?

Біологічна (ботанічна) експертиза призначається для встановлення виду (роду, сімейства) рослин; однаковості ботанічного складу рослин, виявлених у певному місці, і зразків, вилучених у певної особи. При призначенні таких експертиз необхідно враховувати, що їх об'єкти можуть досліджуватися іншими експертизами, зокрема судово-біологічною, що поділяється на судово-ботанічну і судово-зоологічну експертизи.

Загальними об'єктами для зоотехнічної, ветеринарної і біологічної (зоотехнічної) експертиз є тварини і продукція тваринництва. Перша вирішує питання, пов'язані зі встановленням приросту поголів'я тварин, його обліку, кількістю виходу і видів продукції; друга — питання щодо правильності умов догляду, годування і використання тварин, визначення причин виснаження, мору тварин; третя призначається з метою встановлення родової, видової належності часток, однаковості зоологічного складу вовни, кісткових залишків, виявлених у певному місці, і наявних зразків. Слід зазначити, що до складу зоологічної експертизи входить також її орнітологічні та іхтіологічні різновиди.

Зоотехнічне експертиза призначається у випадку заподіяння шкоди тваринництву для з'ясування наступних питань:

1) Які причини і ступінь псування кормів для тварин (або води для пиття), не пов'язана чи псування з впливом на них певних забруднюючих речовин?

2) Чи не є зниження вгодованості певних тварин (або удойності корів) результатом порушення екологічних правил, зокрема викликаного їм забруднення кормів (або води для пиття)?

3) Обгрунтовано зроблений забій худоби, з'явився чи він дійсно вимушеним і чи не пов'язаний з порушеннями екологічних правил?

4) Не порушені чи що забезпечують екологічну безпеку зоотехнічні правила при виконанні певних робіт з догляду за тваринами, і якщо так, то які саме?

5) Які заходи необхідно здійснити на даному сільськогосподарському об'єкті з метою запобігання екологічних порушень?

Загальними об'єктами для зоотехнічної, ветеринарної і біологічної (зоотехнічної) експертиз є тварини і продукція тваринництва. Перша вирішує питання, пов'язані зі встановленням приросту поголів'я тварин, його обліку, кількістю виходу і видів продукції; друга - питання щодо правильності умов догляду, годування і використання тварин, визначення причин виснаження, мору тварин; третя призначається з метою встановлення родової, видової належності часток, однаковості зоологічного складу вовни, кісткових залишків, виявлених у певному місці, і наявних зразків. Слід зазначити, що до складу зоологічної експертизи входить також її орнітологічні та іхтіологічні різновиди.

МОДЕЛЬ СТАНДАРТУ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Особливості діяльності галузі в області економіки регулюються Методичними рекомендаціями з планування, обліку і калькування собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, затверджених наказом Міністерства аграрної політики України.

Особливості сільськогосподарського виробництва визначають методику обліку собівартості, яка полягає в тому, що собівартість зерна, кормів і продукції інших сільськогосподарських культур установлюється лише після збирання врожаю, у кінці року; оцінка продукції протягом року проводиться за плановою собівартістю і коригується до фактичної собівартості після складання звітних калькуляцій в кінці сільськогосподарського року.

Собівартість продукції (робіт, послуг) – це затрати підприємства, пов'язані з виробництвом продукції, виконанням робіт та наданням послуг.

Метою обліку витрат та визначення собівартості продукції (робіт, послуг) є документоване, своєчасне, повне і достовірне відображення фактичних затрат на виробництво продукції для забезпечення контролю за використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

Завданням судово-бухгалтерської експертизиє активний вплив на процеси сільськогосподарського виробництва з метою їх інтенсифікації, спрямованої на збільшення кількості й якості продукції, збереження і реалізацію її споживачам за низькими цінами завдяки економному і раціональному використанню насіння, кормів, землі, добрив, продуктивних та племінних тварин, сільськогосподарської техніки, а також впровадження досягнень агротехнічної і зоотехнічної науки, застосування приватних, фермерських, колективних, орендних та інших відносин. У процесі експертизи операцій з виробництва, реалізації і собівартості сільськогосподарської продукції встановлюють, як порушення законодавства технології сільськогосподарського виробництва, безгосподарність у транспортуванні та зберіганні продукції, вплинули на якість і кількість товарної продукції та її собівартість, визначають розмір збитків та відповідальних за них осіб. Одночасно експертиза розробляє профілактичні заходи щодо запобігання недолікам у сільськогосподарському виробництві.

Перелік типових порушень з ознаками зловживань на сільськогосподарських підприємствах

1. Завищення виробничої собівартості продукції тваринництва та рослинництва шляхом:

недотримання раціонів кормів;

недотримання норм списання посівного матеріалу;

недотримання норм списання паливно-мастильних матеріалів;

віднесення втрат від вимушеного забою та падежу тварин;

віднесення втрат від стихійних лих у зв'язку з несприятливими

обставинами.

2. Розкрадання сільськогосподарської продукції шляхом:

створення лишків сільськогосподарської продукції;

шляхом приписок посівних площ;

шляхом неповного оприбуткування зерна;

шляхом вирощування продукції на площах, не відображених в

обліку;

шляхом складання підроблених документів (актів) на переробку

сортування та очищення продукції;

неоприбуткування приплоду тварин;

вирощування тварин без відображення в обліку;

переведення тварин в інші вікові групи;

Основними об'єктами судово-бухгалтерської експертизи є дослідження операцій з виробництва, реалізації і собівартості сільськогосподарської продукції.

1.Виконання планів виробництва, реалізації і собівартості продукції рослинництва - експертиза вивчає виконання планів виробництва сільськогосподарської продукції за її видами, кількістю і якістю, збереження її при транспортуванні з полів і тваринницьких ферм, а також її реалізації, заготівельним організаціям та на ринках при високій кондиції, уникаючи при цьому псування овочів, фруктів, молокопродуктів та інших втрат, які збільшують собівартість продукції і завдають збитків сільськогосподарським підприємствам.

Експертиза вивчає з метою встановлення обґрунтованості стимулювання працівників за кінцевими результатами випуску товарної сільськогосподарської продукції за рік, виконання державних замовлень на продаж продукції та виявлення фактів безгосподарності (загибель посівів, падіж худоби, пожежа) або приписок у звітності врожайності, заготівель кормів та інших негативних явищ, розмір збитків і встановлює відповідальних за них працівників.

2.Затрати на виробництво продукції рослинництва і тваринництва - досліджують з метою виявлення зловживань при відображенні у бухгалтерському обліку витрат на виробництво сільськогосподарської продукції, які відповідно до нормативних актів мають списуватися на результати господарської діяльності на рахунок 79 "Фінансові результати", субрахунок 791 "Результат операційної Діяльності".

Експертиза встановлює, якою мірою зазначені операції сприяли прихованню збитків або одержанню завищеної заробітної плати і премій.

Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу між власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.

Тому вони визначаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. Якщо неможливо прямо пов'язати витрати з доходом певного періоду, то вони відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені. Якщо актив забезпечує одержання економічних вигод протягом кількох звітних періодів, то витрати визнаються шляхом систематичного розподілу його вартості (наприклад, у вигляді амортизації) між відповідними звітними періодами.

3.Незавершене сільськогосподарське виробництво - переважно рослинництва (оранка на зяб, пари, садівництво) вивчається експертизою в разі виявлення правоохоронними органами приписок невиконаних робіт або інших зловживань, що завдали шкоди підприємству, і виникла необхідність визначити розмір збитків та відповідальних за них осіб.

4.Калькулювання собівартості сільськогосподарської продукції – експертиза вивчає з метою встановлення причин подорожчання окремих видів продукції проти запланованої ціни у тих випадках, коли при цьому було протизаконно одержано фінансові компенсації з державного бюджету або кредитування Національного банку України.


 
 

Цікаве

Загрузка...