WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Статутний і додатковий капітал - Курсова робота

Статутний і додатковий капітал - Курсова робота

5.Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – К.: Київський державний торгівельно-економічний університет, 2000. – 692 с.

6.Бутинець Ф.Ф., Малюга Н.М. Бухгалтерський облік: облікова політика і план рахунків, стандарти і кореспонденція рахунків: Навчальний посібник. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 480 с.

7.Бухгалтерський фінансовий облік: підручник для вузів / За ред. Ф.Ф.Бутинця. - 7-е вид., доп. і перероб. - Житомир : ПП "Рута", 2006. - 831 с.

8.Бухгалтерский учет в Украине. / Под ред. А.Н. Коваленко. – Днепропетровск: Баланс-Клуб, 2003. – 528 с.

9.Васюта-Беркут О. І. та ін. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посіб. /О. І. Васюта-Беркут, Г. Ф. Шепітко, Н. О. Ромашевська; За заг. ред. В. Б. Захожая. 2-ге вид., стереотип. К.: МАУП, 2003. - 176 с.

10.Гаценко О. П., Стрибуль О. В. Бухгалтерський облік. — К.: Ун-т "Україна", 2005. — 198с.

11..Герасим Л.М., Журавель Г.П., Бруханський В.Ф., Хомин П.Я. Первинний та аналітичний облік на підприємстві. Навчальний посібник. – Тернопіль, "Астон", 2005. – 463 с.

12.Гольцова С.М., Плікус І.Й. Звітність підприємств. Навчальний посібник. – К.: "Центр навчальної літератури", 2004. – 292 с.

13.Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами: Практичний посібник. – К.: "Лібра", 2004.-880с.

14.Грабова Н. М. Теорія бухгалтерського обліку. — К.: Видавництво А.С.К., 2004. — 266с.

15.Даньків Й. Я. Бухгалтерський облік у галузях економіки. — К.: Знання-Прес, 2003. — 206с.

16.Космина Р.М. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. - К.: Вища шк., 2003. - 174 с.

17.Кужельний М.В., Линник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. - К.: КНЕУ, 2001. - 334 с.

18.Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік: Підручник: Навчальне видання.- К.: ЦНЛ, 2005.- 632 c.

19.Свірко С. В. Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах. — К.: КНЕУ, 2003. — 380с.

20.Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник: Навчальне видання: .- 3-е вид., перероб. i доп..- К.: КНЕУ, 2000.- 578 c.

21.Сопко В.В. Загородний В.П. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник. – К.: КНЕУ, 2004. – 411 с.

22.Стельмащук А.М. Смоленюк П.С. бухгалтерський облік: Навч.посібник – К.: ЦУЛ, 2007. – 528 с.

23.Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник: Навч. видання.- 6-е вид..- К.: А.С.К., 2005.-784 c.

24.Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. - К.: Знання, 2004. - 447 с.

25.ЛеньВ.С.,Гливенко В.В.,Бухгалтерський облік в Україні:основи та практика,К.:ЦУЛ 2008.- 608с.

26.Ткаченко Н.М. Бухгалтерський,фінансовий облік,оподаткування і звітність.К.: Алерта,2008.-923с.

Додатки

Додаток Г

Таблиця Б.1 – Порівняльний аналітичний баланс Сумської дирекції УДППЗ "Укрпошта" (тис. грн.)

A К Т И В

Код рядка

Абсолютні величини

Питома вага

Зміни

на 31 грудня 2006 р.

на 31 грудня 2007 р.

На початок року

На кінець року

В абсолютних величинах

У питомій вазі

У % до початку року

У % до змін валюти балансу

A К Т И В

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

010

100916

178837

0.3%

0.2%

77921

-0.1%

77,2%

0.1%

первісна вартість

011

186449

319289

0.6%

0.4%

132840

-0.2%

0.2%

знос

012

85533

140452

0.3%

0.2%

54919

-0.1%

0.1%

Незавершене будівництво

020

85094

116132

0.3%

0.1%

31038

-0.1%

36.5%

0.1%

Основні засоби:

залишкова вартість

030

9966431

11190727

32.9%

13.3%

1224296

-19.6%

12.3%

2.3%

первісна вартість

031

22823538

25200674

75.3%

30.0%

2377136

-45.3%

10.4%

4.4%

знос

032

12857107

14009947

42.4%

16.7%

1152840

-25.8%

9.0%

2.1%

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

10362

0

0.0%

0.0%

-10362

0.0%

-100.0%

0.0%

Відстрочені податкові активи

060

134525

363046

0.4%

0.4%

228521

0.0%

169,9%

0.4%

Усього за розділом І

080

10298328

11849742

34.0%

14.1%

1551414

-19.9%

15.1%

2.9%

ІІ. Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси

100

476253

354278

1.6%

0.4%

-121975

-1.2%

-25.6%

-0.2%

товари

140

2684645

1810610

8.9%

2.2%

-874035

-6.7%

-32.6%

-1.6%

Дебіторська заборгованість:

(160+170+180+190+200+210)

532195

150895

1.8%

0.2%

-381300

-1.6%

-71.6%

-0.7%

Дебіторська заборгованість за товари, роботи послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

124829

24388

0.4%

0.0%

-100441

-0.4%

-80.5%

-0.2%

первісна вартість

161

124829

31647

0.4%

0.0%

-93182

-0.4%

-74.6%

-0.2%

резерв сумнівніх боргів

162

0

7259

0.0%

0.0%

7259

0.0%

0.0%

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

500

305

0.0%

0.0%

-195

0.0%

-39.0%

0.0%

за виданими авансами

180

55

357

0.0%

0.0%

302

0.0%

549.1%

0.0%

з нарахованих доходів

190

0

0

0.0%

0.0%

0

0.0%

0.0%

із внутрішніх розрахунків

200

9669

64969

0.0%

0.1%

55300

0.0%

571,9%

0.1%

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

397142

60876

1.3%

0.1%

-336266

-1.2%

- 84,7%

-0.6%

Поточні фінансові інвестиції

220

101000

8400000

0.3%

10.0%

8299000

9.7%

8216,8%

15.5%

Грошові кошти та їх еквіваленти:

(230+240*5,10)

16139940

60711222

53.3%

72.3%

44571282

19.0%

276.2%

83.0%

в національній валюті

230

16138440

60697711

53.3%

72.3%

44559271

19.0%

276.1%

83.0%

в іноземній валюті

240

1500

13511

0.0%

0.0%

12011

0.0%

800,7%

0.0%

Інші оборотні активи

250

45954

263107

0.2%

0.3%

217153

0.2%

472.5%

0.4%

Усього за розділом ІІ

260

19979987

71690112

66.0%

85.4%

51710125

19.4%

258.8%

96.3%

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

13222

424523

0.0%

0.5%

411301

0.5%

3110.7%

0.8%

Усього за розділом ІІІ

13222

424523

0.0%

0.5%

411301

0.5%

3110.7%

0.8%

Баланс

280

30291537

83964377

100.0%

100.0%

53672840

0.0%

177.2%

100.0%


 
 

Цікаве

Загрузка...