WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Статутний і додатковий капітал - Курсова робота

Статутний і додатковий капітал - Курсова робота

6. Шляхи удосконалення обліку статутного та додаткового

капіталу підприємства

В сучасних умовах господарювання вітчизняних підприємств особливого значення набули питання підвищення ефективності управління, а, отже – підвищення якості управлінських рішень, що приймаються менеджерами підприємства на усіх рівнях. Оскільки здійснення управлінської діяльності неможливе без своєчасного отримання достовірної релевантної інформації стосовно об'єкту управління, виникає необхідність в постійному удосконаленні системи інформаційного забезпечення управлінських рішень, зокрема – системи обліку на підприємстві.

Одним з важливих факторів, що забезпечують становлення та розвиток діяльності підприємства, є грамотне управління його власним капіталом.

Раціональне формування та використання власного капіталу підприємства вимагає постійного відстеження змін у його розмірі та структурі. Це здійснюється шляхом ретельного ведення бухгалтерського обліку господарських операцій, пов'язаних зі змінами у розмірі та складі власного капіталу, і відображення відповідних даних в основних формах фінансовій звітності підприємства – у першому розділі пасиву балансу (форма №1 фінансової звітності), а також у звіті про власний капітал (форма №4 фінансової звітності).

Складність управління власним капіталом полягає в тому, що в процесі поточної діяльності відбуваються безперервні зміни, пов'язані зі збільшенням або зменшенням як його загальної величини, так і його окремих складових. Основними критеріями оптимізації структури капіталу виступають: прийнятний рівень доходності і ризику в діяльності підприємства; мінімізація середньозваженої вартості капіталу підприємства; максимізація ринкової вартості підприємства. Кожне підприємство повинно самостійно обирати критерії оптимізації структури капіталу.

В сучасних умовах державні підприємства, як правило, нарощують свої статутні капітали за рахунок власних нагромаджень - прибутку. Частину чистого прибутку вони спрямовують на розвиток виробництва - у порядку його реінвестування на придбання нового устаткування, нове будівництво будов і споруд, на реконструкцію та інші форми поліпшення матеріально-технічної бази, а також на вдосконалення технології виробництва, освоєння нових виробів, поліпшення їх якості.

Щодо якості бухгалтерського обліку статутного і додаткового капіталу на даному підприємстві не виникає питань – все обліковується чітко, без помилок, згідно вимог чинного законодавства, однак виникає необхідність застосування нових інформаційних технологій, щоб прискорити процес бухгалтерського обліку.В сучасних умовах господарювання на ринку інформаційних технологій існує широкий вибір комп'ютерних програм, однак на підприємстві, яке ми розглядали в процесі роботи, вони не використовується. Тому доцільним буде запропонувати налагодити обліковий процес в програмі "1С: Бухгалтерия", яка дозволяє розширити розрізи аналітики статутного капіталу та розрахунків з учасниками, вводити операції за шаблонами та за допомогою документів, створювати різноманітні форми внутрішньої звітності.

Застосування комп'ютерної програми "1С: Бухгалтерия " під час здійснення попереднього, поточного і наступного внутрішньогосподарського контролю операцій зі статутним капіталом та розрахунків з учасниками дозволяє перевірити достовірність облікових даних та їх відповідність фактичним показникам, взаємоув'язки показників форм фінансової звітності, розрахувати фінансові коефіцієнти і провести аналіз чистих активів та фінансової стійкості господарюючого суб'єкта, оформити та узагальнити виявлені в процесі внутрішньогосподарського контролю відхилення.А це є дуже важливим в першу чергу для підприємства, щоб не припуститися ніде помилок.

Комп'ютеризація обліку статутного і додаткового капіталу забезпечує інформацією про: своєчасність погашення внесків до статутного капіталу; склад засновників; відповідність статутного капіталу величині чистих активів в кінці року на дату балансу; законність формування та змін статутного капіталу; своєчасність відображення в первинних документах, облікових регістрах та фінансовій звітності.

Висновки і пропозиції

Отже, детально вирішивши всі поставлені завдання, ми можемо зробити певні висновки.

Статутний і додатковий капітал як складова частина власного капіталу підприємства є основою формування капіталу підприємства, фундаментом його діяльності, запорукою стабільності та надійності.

Статутний капітал - це виділені підприємству або залучені ним на засадах, визначених чинним законодавством, фінансові ресурси у вигляді грошових коштів або вкладень у майно, матеріальні цінності, нематеріальні активи, цінні папери, що закріплені за підприємством на праві власності або повного господарчого відання. Статутний капітал, як визначено у П(С)БО-2 "Баланс" - зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства.

За рахунок додаткового капіталу збільшують суму власного капіталу і підприємство стає менш залежним від кредиторів.

УДППЗ "Укрпошта" як національний оператор забезпечує надання універсальних послуг поштового зв'язку. Сумська обласна дирекція, на базі якої ми проводили вивчення обліку статутного і додаткового капіталу, є однією з філій Укрпошти, робота підприємства у 2007 році спрямовувалася на забезпечення динамічного розвитку національного оператора в умовах лібералізації ринку поштового зв`язку та інтеграції держави у світовий економічний простір: покращення якості надання послуг; упровадження нових послуг; створення автоматизованих робочих місць; розвиток логістичної системи підприємства; оптимізацію бізнес-портфеля послуг підприємства; побудову довготривалих стосунків із партнерами.

За даними бухгалтерської і фінансової звітності даного підприємства були розраховані найвагоміші показники фінансово-економічного стану підприємства – майнового стану, ліквідності, платоспроможності і рентабельності. Вони свідчать про повну залежність підприємства від залучених засобів, зовнішніх кредиторів, велику питому вагу застарілого обладнання, повільне їх оновлення.

На данному державному підприємстві статутний капітал представляє собою державні кошти, виділенні для постійного користування та розпорядження підприємства у вигляді основних та оборотних засобів. Синтетичний облік статутного капіталу ведеться на рахунку 40 „Статутний капітал"; рахунок пасивний, фондовий. По дебету рахунка 40 відображаються: кошти, отримані від інших підприємств; кошти, отримані від в результаті злиття декількох державних підприємств.

По кредиту рахунка 40 зміни статутного капіталу відображаються: при ліквідації підприємства; в зв'язку з передачею коштів іншому державному підприємству.

Додатковий капітал являє собою інший капітал, одержаний у процесі господарської діяльності підприємства внаслідок дооцінки активів, безоплатного отримання необоротних активів, іншого додаткового капіталу.

Для обліку цих сум у Плані рахунків передбачено рахунок 42 "Додатковий капітал". По кредиту цього рахунку відображається збільшення додаткового капіталу, а по дебету – його зменшення.

Одним з важливих факторів, що забезпечують становлення та розвиток діяльності підприємства, є грамотне управління його власним капіталом. Раціональне формування та використання статутного і додаткового капіталу підприємства вимагає постійного відстеження змін у його розмірі та структурі. Це здійснюється шляхом ретельного ведення бухгалтерського обліку господарських операцій, пов'язаних зі змінами у розмірі та складі власного капіталу, і відображення відповідних даних в основних формах фінансовій звітності підприємства – у першому розділі пасиву балансу (форма №1 фінансової звітності), а також у звіті про власний капітал (форма №4 фінансової звітності).

На даному підприємстві відстежується чіткий і правильний облік статутного і додаткового капіталу, тому щось нове пропонувати буде недоцільно. Однак, для вдосконалення обліку, ми пропонуємо налагодити обліковий процес в програмі "1С: Бухгалтерия", яка дозволяє розширити розрізи аналітики статутного і додаткового капіталу та розрахунків з учасниками, вводити операції за шаблонами та за допомогою документів, створювати різноманітні форми внутрішньої звітності. Це допоможе уникнути помилок, прискорить процес обліку.

Список використаних джерел

1.Господарський кодекс України 16.01.2003 року, №436-IV http://www.rada.qov.ua

2.Цивільний кодекс України 16.01.2003 року, №435-IV http://www.rada.qov.ua

3.Закон України від 16 липня 1999 р. № 996-ХІV "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні".

4.ПСБО № 2 - Наказ Мінфіну "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс" від 31.03.1999 р. № 87.


 
 

Цікаве

Загрузка...