WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Статутний і додатковий капітал - Курсова робота

Статутний і додатковий капітал - Курсова робота

За даними бухгалтерської і фінансової звітності були розраховані найвагоміші показники фінансово-економічного стану підприємства – майнового стану, ліквідності, платоспроможності і рентабельності.

Бухгалтерський облiк на пiдприємствi у 2007 роцi здiйснювався вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99 р. 996-ХIV i Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Починаючи з 1 сiчня 2000 р. пiдприємство працює по новому Плану рахункiв, який затверджено наказом Мiнфiну України вiд 30.11.99 р. № 291. Господарськi операцiї у бухгалтерському облiку вiдбуваються шляхом записiв у регiстрах бухгалтерського облiку iз застосуванням програмного продукту "1-С Пiдприємство" версiї 7.7. На пiдприємствi виданий Наказ вiд 03.01.2000 р. 18 "Про облiкову полiтику на пiдприємствi".

Фiнансова звiтнiсть складена пiдприємством згiдно з вимогами, що встановленi Положенням (стандартами) бухгалтерського облiку в Українi 1 "Загальнi вимоги до упорядкування фiнансової звiтностi". При пiдготовцi фiнансової звiтностi дотримувався принцип безперервної дiяльностi пiдприємства, автономностi, iсторичної собiвартостi, принцип обачностi i принцип єдиного грошового вимiрювача.

Облiкова полiтика, що використовується на пiдприємствi, протягом звiтного перiоду була незмiнною, що вiдповiдає законодавчим i нормативним вимогам постановки бухгалтерського облiку. Обрана облiкова полiтика освiтлює принципи урахування i методи оцiнки окремих статей звiтностi.

Використовуються наступнi принципи облiкової полiтики:

- активи визначаються в облiку, якщо iснує ймовiрнiсть надходження пiдприємству економiчних вигiд, амортизацiя основних засобiв проводиться виходячи з норм податкового законодавства;

- при передачi в експлуатацiю малоцiнних та швидкозношувальних предметiв, нараховувалося 100% зносу з вiднесенням на витрати операцiйної дiяльностi;

- дебiторська заборгованiсть визначається активом, якщо iснує можливiсть отримання пiдприємством майбутнiх економiчних вигiд i може бути достовiрно визначена її сума;

- при передачi запасiв у виробництво, при продажу i iншому вибуттi, оцiнка їх здiйснюється по методу середньозваженої собiвартостi (ПСМ, готова продукцiя), а також iдентифiцированiй собiвартостi (iншi ТМЦ);

- зобов'язання визначаються, якщо товари, матерiали та iншi ресурси (роботи, послуги) отриманi пiдприємством вiд постачальникiв;

- при розрахунку собiвартостi реалiзованої продукцiї застосовується метод конкретної iдентифiкацiї запасiв, якi фактично використанi;

- прибуток визначається в момент збiльшення активу або зменшення зобов'язань, що обумовлює збiльшення власного капiталу (за винятком внескiв учасникiв пiдприємства).

4. Облік статутного капіталу підприємства

На данному державному підприємстві статутний капітал представляє собою державні кошти, виділені для постійного користування та розпорядження підприємства у вигляді основних та оборотних засобів.

Розміри основних та оборотних коштів визначаються обсягом виробничої діяльності. Оборотними коштами наділяються підприємства виходячи з необхідності мати мінімальні запаси товарно-матеріальних цінностей, що забезпечують виконання плану.

Ці мінімальні запаси оборотних коштів називаються нормативами. До них належать: сировина, основні та допоміжні матеріали, куповані та власного виробництва напівфабрикати, паливо, запасні частини для ремонту, малоцінні та швидкозношувані предмети, незавершене виробництво - як промислове, так і непромислове, витрати майбутніх періодів, запаси сільського господарства, продукція, товари, інші нормовані кошти.

Всі зміни статутного капіталу повинні бути документально оформлені (табл.2).

Таблиця 2

Документування операцій з руху статутного капіталу

№ п/п

Рух статутного капіталу

Документи, що підтверджують рух

1

Створення статутного капіталу

Інвентаризаційні описи, накладні, ПКО, акти приймання-передачі та оцінки

2

Збільшення статутного капіталу

Рішення власника, розрахунок бухгалтерії

3

Збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових внесків учасників

Статут підприємства, накладні, акти передачі та оцінки, ПКО

4

Повернення часток учасників у випадку їх виходу зі складу товариства

Рішення власника, накладні, акти передачі, ВКО

5

Покриття збитків за рішенням власників за рахунок статутного капіталу

Рішення власника, розрахунок бухгалтерії

6

Повернення часток учасникам при ліквідації товариства

Рішення ліквідаційної комісії, накладні, акти передачі, ВКО

У балансі підприємства у статті "Статутний капітал" відображають суму, зафіксовану в установчих документах.

Початковий розмір статутного капіталу підприємства фіксується в статуті або установчому договорі, які в обов'язковому порядку подаються до органів влади під час Державної реєстрації підприємства.

Контролюючі державні органи (фінансові, податкові), а також банки у взаємовідносинах із підприємствами постійно стежать за розміром статутного капіталу кожного підприємства й за тим, щоб він був відповідним чином оплачений: адже замало лише задекларувати в статуті певний розмір статутного капіталу, треба вжити заходів для того, щоб кошти (або майно, нематеріальні активи) надійшли в розпорядження підприємства реально від усіх юридичних і фізичних осіб, що мають частки в статутному капіталі та є його власниками.

Статутний капітал відображається на рахунку 40 „Статутний капітал", де обліковується стан та рух статутного капіталу підприємства. При перевірці треба мати на увазі, що величина статутного капіталу відповідає розміру, зареєстрованому в статутних документах як вартість вкладів (часток, акцій за номінальною вартістю, пайових внесків) засновників (учасників) підприємства.

Повнота внесення вкладів засновників контролюється шляхом порівняння його розміру (по кредиту рахунку 40) з величиною заборгованості власників (учасників) по внесках до статутного капіталу (рахунок 46 „Несплачений капітал").

Відповідно до порядку, після державної реєстрації статутний капітал в сумі, зафіксованій в Статуті, відображається по кредиту рахунку 40 в кореспонденції з рахунком 46. Порівняння даних відбувається за схемою:

Баланс - стаття "Статутний капітал"

Статут - розмір статутного капіталу

Головна книга — кредитове сальдо по рахунку 40

Реєстр синтетичного обліку по рахунку 40

Кредитове сальдо по рахунку 40

Регістр аналітичного обліку по рахунку 40

Кредитове сальдо по рахунку 40

На державних підприємствах статутний капітал формується державою. Його первинний розмір фіксується статутними документами. Зміна величини статутного капіталу можлива лише у випадках, регламентованих законодавством.

Статутний капітал може збільшитися при:

- введенні в дію нових потужностей;

- реконструкції та модернізації обладнання;

- безкоштовному отриманні коштів від інших підприємств;

- дооцінці засобів;

- отриманні коштів внаслідок злиття декількох державних підприємств;

- виділенні додаткових коштів, зареєстрованих в статутних документах державними структурами.

Оцінка об'єктів основних засобів, що надходять як внесок у статутний капітал підприємства, здійснюється через визначення їх первісної, переоціненої та залишкової вартості. Первісна вартість будівель, машин, устаткування, транспортних засобів визначається за даними бухгалтерського обліку, що характеризують витрати на їх придбання, будівництво, виготовлення, доставку, монтаж.


 
 

Цікаве

Загрузка...