WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Статутний і додатковий капітал - Курсова робота

Статутний і додатковий капітал - Курсова робота

Для цього за даними бухгалтерського балансу за 2006-2007 рр. складемо таблицю 3.1, в якій наведемо показники майнового стану підприємства.

Таблиця 3.1

Показники майнового стану підприємства

Показник

Формула розрахунку

Нормативне значення

2006

2007

Коефіцієнт зносу основних засобів

ф1р.032

ф1р.031

0,6

0,6

зменшення

Коефіцієнт оновлення основних засобів

ф5р.260(гр5)

ф1р.031(гр4)

0,11

0,12

збільшення

Коефіцієнт вибуття

ф5 р.260(гр8)

ф1р.031(гр3)

0,01

0,01

повинен бути менше ніж коефіцієнт оновлення основних засобів

Розраховані коефіцієнти зносу, оновлення та вибуття основних засобів, засвідчили, що питома вага застарілих засобів виробництва та інших основних засобів досить висока і складає 60% та з часом не зменшується. Введення нових основних засобів здійснюється дуже повільно – коефіцієнт ледь зріс. Хоча коефіцієнт вибуття менший за коефіцієнт оновлення засобів, але його значення на порядок менший, що означає незначне вибуття застарілих засобів виробництва.

Наступним проведемо аналіз ліквідності балансу, який полягає в порівнянні засобів по активу, згрупованих по ступеню зменшення ліквідності, з короткостроковими зобов`язаннями по пасиву, згрупованих по ступеню терміновості їх погашення.

Таблиця 3.2

Показники ліквідності підприємства

Показник

Формула розрахунку

Нормативне значення

2006

2007

Коефіцієнт покриття

ф1р.260

ф1р.620

1,04

1,01

>1

Коефіцієнт швидкої ліквідності

ф1р.(260 – 100 – 110 – 120 – 130 – 140)

ф1 р.620

0,88

0,98

0,6-0,8

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

ф1р(220 + 230 + 240)

ф1р620

0,85

0,97

>0 збільшення

Чистий оборотний капітал, тис. грн.

ф1р.(260 – 620)

810,4

643,0

>0 збільшення

Розглянемо таблицю 3.2, в якій наведені показники ліквідності підприємства. Розраховані коефіцієнти покриття засвідчують достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Але в 2007 році цей показник наблизився до критичного значення. В основному поменшало ресурсів за рахунок погашення дебіторської заборгованості, хоча одночасно погашалась і кредиторська заборгованість, однак в непропорційних обсягах, що і призвело до зниження показника. В 2007 році на кожну грошову одиницю поточних зобов'язань припадало 1,01 гривня оборотних активів.

Розраховані коефіцієнти швидкої ліквідності засвідчили платіжну можливість підприємства сплатити поточні зобов'язання за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами. Коефіцієнти дещо вищі за нормативні, отже, є резерв зниження ліквідних коштів.

Розраховані коефіцієнти абсолютної ліквідності засвідчили високі можливості підприємства сплатити свої борги негайно. Але необхідно пам`ятати, що 98% коштів на рахунку підприємства – це кошти Пенсійного фонду України.

Розрахований чистий оборотний капітал свідчить про спроможність підприємства сплачувати свої поточні зобов'язання, хоча зменшення його абсолютного розміру на протязі трьох років не дозволять підприємству розширювати подальшу діяльність.

Таким чином, коефіцієнтний аналіз довів, що підприємство в досліджуваному періоді вживало достатніх заходів щодо підтримання ліквідності підприємства.

Розглянемо таблицю 3.3 в якій наведені коефіцієнти платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства.

Таблиця 3.3

Показники платоспроможності підприємства

Показник

Формула розрахунку

Нормативне значення

2006

2007

Коефіцієнт платоспро-можності (автономії)

ф1р.380

ф1р.640

0,30

0,11

>0,5

Коефіцієнт фінансування

ф1р.(430 + 480 + 620 + 630)

ф1 р.380

2,4

8,0

<1 зменшення

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами

ф1 р.(260 – 620)

ф1р.620

0,04

0,02

>0,1

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

ф1р.(260 – 620)

ф1р.380

0,09

0,07

>0 збільшення

Розраховані коефіцієнти платоспроможності (автономії) показали, що питома вага власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність нижча за нормативну, що свідчить про фінансову нестійкість підприємства.

Розраховані коефіцієнти фінансування засвідчили повну фінансову залежність підприємства від залучених засобів. Враховуючи, що значення коефіцієнту значно менше оптимального, можна стверджувати, що діяльність підприємства залежить від зовнішніх кредиторів.

Розраховані коефіцієнти забезпеченості власними оборотними засобами свідчать про недостатність власних оборотних засобів.

Розраховані коефіцієнти маневреності власного капіталу засвідчили, що у підприємства відчувається дефіцит коштів для фінансування поточної діяльності.

Фінансові результати пiдприємства вимiрюються двома показниками - прибутком i рентабельнiстю. Прибуток виражає абсолютний ефект без урахування використаних ресурсiв. Тому для аналiзу його доповнюють показником рентабельностi.

Рентабельність – це вiдносний показник ефективностi роботи пiдприємства, котрий у загальнiй формi обчислюється як вiдношення прибутку до витрат. Рентабельнiсть має кiлька модифiкованих форм залежно від того, який саме прибуток i ресурси використовують у розрахунках.

Передусiм відокремлюють рентабельнiсть iнвестованих ресурсiв i рентабельнiсть продукцiї. Рентабельнiсть iнвестованих ресурсiв обчислюється у кiлькох модифiкацiях: рентабельнiсть активiв; рентабельність власного капiталу; рентабельнiсть акцiонерного капiталу.

В таблиці 3.4 приведені показники рентабельності підприємства за 2006-2007 рр.

Розраховані коефіцієнти рентабельності засвідчили низький рівень ефективності виробництва, послуг та негативну тенденцію до її зниження на протязі трьох років.

Таблиця 3.4

Показники рентабельності підприємства

Показник

Формула розрахунку

Нормативне значення

2006

2007

Коефіцієнт рентабельності активів

ф2р.220 або р.225

ф1(р.280(гр3) + р.280(гр4)) / 2

0,03

0,003

>0 збільшення

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу

ф2р.220 або 225

ф1(р.380(гр3) + р.380(гр4)) / 2

0,09

0,02

>0 збільшення

Коефіцієнт рентабельності діяльності

ф2р.220 (або р.225)

ф2р.035

0,01

0,002

>0 збільшення

Коефіцієнт рентабельності продукції

ф2р.100(або р.105) + р.090 – р.060

ф2р.(040 + 070 + 080)

0,02

-0,003

>0 збільшення

Отже, для оцінки фінансового стану УДППЗ "Укрпошта" нами було складено порівняльний аналітичний баланс. Проаналізувавши складений баланс ми прийшли до висновку, що за аналізований період капітал підприємства збільшився на 53672840 грн. і становить 83964377 грн. Ця зміна на 96,3 % зумовлена збільшенням оборотних (мобільних) коштів, в основному це кошти по виплаті пенсій та допомог населенню, на 2,9 % - необоротних активів та 0,8% - акумулюванням коштів для витрат в майбутньому. Наприкінці року питома вага необоротних активів у майні підприємства зменшилась на 19,9 % і становить 14,1 %, питома вага оборотних активів збільшилась на 19,4 % і становить 85,4 %, витрат майбутніх періодів збільшилась на 0,5% і становить 0,5% активів.


 
 

Цікаве

Загрузка...