WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Статистична та спеціальна звітність по виплатам працівникам - Курсова робота

Статистична та спеціальна звітність по виплатам працівникам - Курсова робота

Основні джерела аудиту є: штатні розклади, посадові оклади, тарифні сітки, розцінки, нормативи виробітку; основні форми первинної облікової документації для визначення кількісного складу працівників; генеральні та галузеві угоди; трудові угоди, колективні договори, облікові листи, довідки й розрахунки для нарахування заробітної плати; реєстри синтетичного й аналітичного обліку; фінансова, оперативна й статистична звітність

Аудиторська перевірка проведена на основі чинного законодавства із заповненням робочих документів.

Заключними положеннями аудиторської перевірки є звіт та висновок аудиторів, де наведені помилки та рекомендації щодо їх усунення. Висновок умовно-позитивний.

У третьому розділі розглянуто удосконалення розрахунку середньої заробітної плати за допомогою компютера та програмного забезпечення.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Кодекс законiв про працю України, затверджується Законом N 322-VIII вiд 10.12.71 зі змінами та доповненнями // ВВР, 1971, додаток до N 50, ст. 375

 2. Закон України від 24.03.1995р. №108./95-ВР "Про оплату праці", зі змінами і доповненнями. // w. ww. liga. net.

 3. Закон України "Про аудиторську діяльність" // Галицькі контракти. – 1993.- №23.

 4. Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність" від 16.07.99 р. № 996-XIV // Уряовий кур`єр 1999, №162 від 01.09.99.

 5. Закон України "Про оподатковування прибутку підприємств" від 22.05.97. р. №283/97-ВР // Відомісті Верховної Ради (ВВР) ; 8 від 29.01.2003р

 6. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" від 18.01.2001 року №2240-ІІІ // w.ww. liga. net.

 7. Закон України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" від 25.03.2005 N 2505-IV (2505-15)

 8. Інструкція "Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов`язань і господарських операцій підприємств і організацій" від 9 грудня 2002 року №1012. // w.ww.zakon.rada.gov.ua.

 9. П(с)БУ 3 "Звіт про фінансові результати", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р № 87, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.06.99 № 391/3690 // w.ww.zakon.rada.gov.ua.

 10. П(с)БУ 26 "Виплати працівникам" Наказ від 28.10.2003 № 601 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2003 р. за № 1025/8346 // w.ww.meta.com.ua.

 11. Наказ Державний комітет статистики України 13.01.2004 N 5 "Про затвердження Інструкції зі статистики заробітної плати" Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 січня 2004 р. за N 114/8713 // w.ww.meta.com.ua.

 12. Наказ Державний комітет статистики України N 244 від 06.07.98 "Про затвердження форм державної статистичної звітності з питань працевлаштування й зайнятості населення та Інструкції щодо їх заповнення" // w.ww.liga.net.

 13. Наказ Державний комітет статистики України від 19 вересня 2005 року N 275 Про затвердження форми державного статистичного спостереження з праці // w.ww.liga.net.

 14. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 19 грудня 2005 р. N 420 Інструкція щодо заповнення форми звітності N 5-ПН "Звіт про прийнятих працівників" // w.ww.zacon.rada.gov.ua.

 15. Наказ Державний комітет статистики України від 14 серпня 2002 року N 309 ро затвердження форми державного статистичного спостереження з питань травматизму на виробництві та Інструкції щодо її заповнення

 16. Наказ Державний комітет статистики України від 5 жовтня 2004 року N 542 Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження "Звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу із шкідливими умовами праці" // w.ww.zacon.rada.gov.ua.

 17. Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2001р. №439 "Про затвердження порядку оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання чи травми, не зв'язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів підприємства, установи, організації". // w.ww.meta.com.ua.

 18. Постановления Кабинета Министров Украины от 08.02.95г. №100 "Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати"; от 24.02.97г. №185; от 28.06.97г. №651; от 30.07.99г. №1398. // w.ww.zacon.rada.gov.ua.

 19. Абрамов В.М., Данюк В.М., Колот А.М. та ін. Нормування праці.-К.. 1995. -208с.

 20. Аудит: Підручник для вузів / В.І. Подільского – 2-е вид. Пере раб. И ДОП. – М.: Юнити – Дана, 2000 – 655с.

 21. Аудит: Учбовий посібник / Данилевський Ю.А., Шапигузов С.М., Ремизов Н.А., Старовойтова Е.В. – М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2000. – 544с. (СЕРИЯ "Академія бухгалтера и менеджера").

 22. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – К.:А.С.К., 2000. –692с.

 23. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник. За ред. проф.. Ф.Ф.Бутинця. - Житомир: ЖІТІ, 2000 – 608с.

 24. Бычин Б.В., и др. Организация и нормирование труда: Уч.пособ для вузов. – М.: изд. "Экзамен", 2003 – 464с

 25. Генкин Б.М. Экономика и социология труда.-М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1999.-384с.

 26. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку .- К.: А.С.К., 2001 р.- с. 266

 27. Давидов Г.М. Аудит: Навч. Пособ. – 2-ге вид., перероб. І доп. – К.: Т-во "Знання", КОО, 2001. – 363с.

 28. Завгородний В.П. Бухгалтерский учет в Украине с использованием национальных стандартов. - К.: А.С.К., 2001 г.- с. 850

 29. Завіновська Г. Т. Економіка праці — К.: КНЕУ, 2000, — 200 с.

 30. Контроль і ревізія: Підручник для студентів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" Бутинець Ф.Ф., Бардаш С.В., Малюга Н.М., Петренко Н.І. – Вид. 2-е, допю і перероб. – Житомир: ПП "Рута", 2000. – 512с.

 31. Кужельний М.В., Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник.- К.: КНЕУ,2001.-334с.

 32. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти – Львів: Піча Ю.В.: " Каравела ", Львів: " Новий Світ – 2000 ", 2002 – 504с.

 33. Лахтионова Л.А.Фінансовий аналіз суб`єктів господарювання: Монографія –К.:КНЕУ,2001.-380С.

 34. Пархоменко В.М. Бухгалтерський облік в Україні. Нормативи. Коментарі. –Луганськ: Промдрук ДСД "Лугань", 2000.

 35. Рофе И.А., Ерохина Р.И., Пшеничный В.П., Стрейко В.Т. Экономика труда. - М.: Изд-во "МИК", 2001.-302с.

 36. Рофе А.И Организация и нормирование труда: Уч.пособ для вузов. – М.: изд. "МИК", - 2001. – 368 с.

 37. Мучник М.М. Технология автоматизации ввода и обработки отчетных данных. – Корпорат. системы. – 2002 г. - №1-с. 55-57

 38. Сопко В. Бухгалтерський облік: навч. Посібник.-3-тє вид., перероб. і доп.-К.: КНЕУ,2000.-578с.

 39. Сборник систематизированного законодательства "Труд и зарплата"// "Бухгалтерия".-2001.-№35(450).-27 августа.

 40. Чернелевський Л.М, Беренда Н.І. Аудит. Посібник. – К.: Міленіум. 2002 – 466с.

 41. Экономика труда, под ред Волина - М.: изд "Экзамен", - 2003г. – 736с.

РЕФЕРАТ

на тему: "Спеціальна та статистична звітність по виплатам працівникам"

с.182, табл.22, рис.11, літ.41, дод.15

Мета дипломної роботи ознайомитися з формами державної статистичної та спеціальної звітності по праці, на придбати практичні навички щодо їх заповнення.

Завдання роботи: ознайомлення з нормативно-законодавчою базою щодо статистичної та спеціальної звітності по виплатам працівникам; проаналізувати фінансовий стан досліджуваного підприємства; провести аудит середньої заробітної плати щодо виплат лікарняних та відпускних; скласти аудиторський висновок.

Методи використані в роботі: порівняльний, аналітичний, графічний, математичний, вибірковий, суцільний.

У загальній частині розглянуто характеристику спеціальної та статистичної звітності по виплатам працівникам та методологія аудиту середньої заробітної плати.

У економічній та спеціальній частині проаналізовано фінансовий стан діяльності підприємства із визначенням основних економічних показників. Розглянуто ведення бухгалтерського обліку по виплатам працівникам. Складено договір на проведення аудиторської перевірки, розроблена програма, наведені робочі документи аудиторської перевірки. Висновок аудиторської перевірки наведен у "Звіті аудитора" та "Аудиторському висновку". Аудиторський висновок умовно-позитивний.

У частині автоматизації виробництва запропонована система автоматизованого розрахунку показника середньої заробітної плати на базі ПК.

СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ, СПЕЦІАЛЬНА ЗВІТНІСТЬ, ДЕРЖАВНІ ЦІЛЬОВІ ФОНДИ, ВИПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ, БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ, ФІНАНСОВИЙ СТАН, АУДИТ, СЕРЕДНЯ ЗАРОБІТНА ПЛАТА, АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

РЕФЕРАТ

на тему: "Специальная и статистическая отчетность по выплатам работникам"

с.182, табл.22, рис.11, літ.41, дод.15

Цель дипломной работы ознакомиться с формами государственной статистической и специальной отчетности по труду, и приобрести практические навыки относительно их заполнения.


 
 

Цікаве

Загрузка...