WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Статистична та спеціальна звітність по виплатам працівникам - Курсова робота

Статистична та спеціальна звітність по виплатам працівникам - Курсова робота

Коефіцієнт незалежності. Розраховується як відношення власних коштів підприємства до валюти балансу і показує, яка частка активів підприємства створена за рахунок власних джерел.

К н = Власні кошти (2.1)

Валюта балансу

К н 2005 р. = 26261,30/34645,8 = 0,76

К н 2006 р. = 33786,20/41016,30= 0,82

Позитивною тенденцією при зміні розрахункового значення показника є те, що він у динаміці збільшується і прямує до "1". Але мінімально достатнім є його значення > 0,5, оскільки при перевищенні частки залучених засобів понад 50% виникають сумніви у фінансовій стабільності суб'єкта господарювання, так як реалізація активів, створених за рахунок власних джерел, не буде покривати зобов'язань.

Коефіцієнт залежності є доповнюючим до попереднього, оскільки їх сума складає 100 % (або одиницю):

Кзал = 3алучені засоби (2.2)

Валюта балансу

Кзал 2005 р. = 8384,50 / 34645,8 = 0,24

Кзал 2006 р. = 7230,10 / 41016,30= 0,18

Коефіцієнт співвідношення власних та залучених засобів. Показує, скільки копійок залучених засобів припадає на 1 гривню власних. Розраховується по формулі:

Кс = Залучені засоби (2.3)

Власний капітал

Кс 2005 р. = 8384,50 / 26261,30 = 0,32

Кс 2006 р. = 7230,10 / 33786,20= 0,21

Зростання показника в динаміці свідчить про посилення залежності підприємства від зовнішніх інвесторів і кредиторів, тобто зниження фінансової стабільності.

Коефіцієнт маневреності власного капіталу. Показує, яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності; тобто вкладена в оборотні засоби, а яка частина капіталізована:

К м.в.к = Власні оборотні засоби (2.4)

Власний капітал

К м.в.к 2005 р. = (Ф.1 р.100 + р.120 + р.130 + р.140) / (Ф.1 р.260 + р.270 - р.620 - р.630) = 1,25

К м.в.к 2006 р. = (Ф.1 р.100 + р.120 + р.130 + р.140) / (Ф.1 р.260 + р.270 - р.620 - р.630) = 0,96

Значення цього показника може істотно варіювати в залежності в структури капіталу та галузі, до якої відноситься підприємство. Тому універсальних рекомендацій по оцінці розрахункового значення показника або тенденцій його зміни не може бути; все визначається особливостями діяльності конкретного підприємства або галузі.

Коефіцієнт структури покриття довгострокових вкладень. Показує, яка;: частина основних засобів та інших позаоборотних активів профінансована зовнішніми інвесторами, тобто належить останнім, а не власникам підприємства. Розраховується за формулою:

К п.д в.= Довгострокові пасиви (2.5)

Позаоборотні активи

У зв'язку з тим, що досліджуване підприємство не має довгострокових зобов'язань цей показник не розраховується.

Коефіцієнт структури залучених засобів. Показує частку довгострокових пасивів у загальній сумі залучених засобів і розраховується за формулою:

К з з = Довгострокові пасиви (2.6)

Залучені засоби

У зв'язку з тим, що досліджуване підприємство не має довгострокових зобов'язань цей показник не розраховується.

Аналіз ліквідності (платоспроможності) дозволяє зробити висновок стосовно того, чи може підприємство своєчасно і в повному обсязі здійснити розрахунки по короткостроковим зобов'язанням.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності. Показує, яка частина короткострокових зобов'язань підприємства може бути покрита за рахунок наявних найбільш ліквідних активів підприємства. Розраховується за формулою:

К а.л.= Грошові засоби - Поточні фінансові інвестиції (2.7)

Поточні зобов'язання

К а.л. 2005р. = (Ф.1 р.230+р.240) / Ф.1 р.620 = 0,07

К а.л. 2006р. = (Ф.1 р.230+р.240) / Ф.1 р.620 = 0,08

Мінімальне критичне значення показника - 0,2 - 0,25 . В нашому розрахунку підприємство не має можливості негайно ліквідувати короткострокову заборгованість

Коефіцієнт проміжної ліквідності. Показує, яку частину поточних зобов'язань підприємства можна покрити за рахунок найбільш ліквідних активів підприємства та дебіторської заборгованості.

Грошові засоби + Поточні фінансові інвестиції +

К п.л.= +Дебіторська заборгованість (2.8)

Поточні зобов'язання

К п.л. 2005 р. = (Ф.1 р.260-(р.100+р.110+р.120+р.130+р.140)) / Ф.1 р.620 = 0,65

К п.л. 2006 р. = (Ф.1 р.260-(р.100+р.110+р.120+р.130+р.140)) / Ф.1 р.620 = 1,09

Нижня межа значення коефіцієнта - 0,7. розрахунок показав, що підприємство протягом 2006 року збільшило коефіцієнт проміжної ліквідності на 0,44 одиниці.

Загальний коефіцієнт покриття. Розкриває загальну оцінку ліквідності підприємства, вказуючи, скільки копійок оборотних засобів припадає на 1 гривню поточних зобов'язань. Розраховується по формулі:

К П.3.= Оборотні засоби (2.9)

Поточні зобов'язання

К П.3. 2005 р. = (Ф.1 р.260+р.270) / Ф.1 р.620 = 2,41

К П.3. 2006 р. = (Ф.1 р.260+р.270) / Ф.1 р.620 = 3,43

Мінімально достатнє значення - 1, що обумовлене слідуючим: оборотних засобів на підприємстві повинно бути достатньо для покриття його поточних зобов'язань. Перевищення оборотних активів підприємства більше, аніж у два рази, є також небажаним, оскільки свідчить про нераціональне вкладення підприємством своїх засобів і неефективне їх використання.

Коефіцієнт забезпеченості поточної діяльності підприємства власними оборотними засобами. Показує, яка частина оборотних активів фінансується за рахунок власних засобів підприємства. Розраховується за формулою:

К з.п.л. = Власні оборотні засоби (2.10)

Оборотні активи

К з.п.л. 2005 р. = (Ф.1 р.380+р.430-р.080) / Ф.1 р.260+р.270 = 0,59

К з.п.л. 2006 р. = (Ф.1 р.380+р.430-р.080) / Ф.1 р.260+р.270 = 0,71

Маневреність власних оборотних засобів. Характеризує ту частину власних оборотних засобів, яка знаходиться у формі грошових засобів.

Розраховується за формулою:

Кв.о.б = Грошові засоби (2.11)

Власні оборотні засоби

Кв.о.б 2005 р. = (Ф.1 р.380 + р.430 - р.080) / (Ф.1 р.100 + р.120 +р.130 +р.140) = 0,80

Кв.о.б 2006 р. = (Ф.1 р.380 + р.430 - р.080) / (Ф.1 р.100 + р.120 +р.130 +р.140) = 1,04

Для підприємства, що функціонує в нормальному режимі значення показника знаходиться в межах від 0 до 1.

Питома вага власних оборотних засобів у покритті запасів. Характеризує ту частину вартості запасів, яка покривається власними оборотними засобами. Розраховується за формулою:

К П.З. = Власні оборотні засоби (2.12)

Запаси і витрати

К П.З. 2005 р. = (Ф.1 р.380 + р.430 + р.480 - р.080 + р.500 + р.520 + р.530 + р.540) / (Ф.1 р.100+р.120+р.130+р.140) = 1,29

К П.З. 2006 р. = (Ф.1 р.380 + р.430 + р.480 - р.080 + р.500 + р.520 + р.530 + р.540) / (Ф.1 р.100+р.120+р.130+р.140) = 1,39

Можлива нижня межа коефіцієнта 0.5. Коефіцієнт маг особливе значення для підприємств торгівлі. Тлумачення даного значення коефіцієнта є наступним: за поточними операціями банки можуть надавати пільгове кредитування підприємствам на яких не менше половини вартості запасів та вкладень незавершене виробництво покриваються за рахунок власних засобів.

Аналіз ділової активності здійснюється з метою порівняння ефективності використання ресурсів та визначення міри виконання плану за основними показниками і зміні темпів їх росту.

Загальне обертання капіталу показує, скільки припадає на 1 гривню авансованого капіталу гривень від реалізації продукції.

Обертання мобільних коштів показує швидкість обороту матеріальних та грошових ресурсів підприємства за аналізований період, або скільки гривень виручки знімається з кожної гривні даного виду активів.

Нормативного значення коефіцієнт не має, але зусилля фахівців та керівництва підприємства повинні в усіх випадках бути направлені на прискорення обертання. Якщо підприємство постійно використовує залучені засоби (кредити, позики, кредиторську заборгованість), то швидкість обороту, що склалась, утворює недостатню кількість грошових засобів для покриття витрат і розширення діяльності.

Обертання власного капіталу показує швидкість обороту вкладеного власного капіталу, або активність грошових засобів. якими ризикують акціонери.

Якщо показник рентабельності власного капіталу (буде розглянутий нижче) не забезпечує його окупність, то даний коефіцієнт обертання означає бездіяльність частини власних засобів, що є свідченням нераціональної їх структури. При зниженні рентабельності власного капіталу необхідне відповідне збільшення обертання.

Обертання дебіторської заборгованості. Показує кількість оборотів дебіторської заборгованості. Позитивною вважається тенденція, коли значення показника зростає.

Термін обороту дебіторської заборгованості показує, скільки днів триває оборот дебіторської заборгованості. Фахівцям та керівництву підприємства необхідно вживати заходів до скорочення терміну дебіторської заборгованості.

Обертання кредиторської заборгованості - показує кількість оборотів кредиторської заборгованості. Збільшення кількості оборотів є свідченням позитивних змін фінансового стану аналізованого підприємства.


 
 

Цікаве

Загрузка...