WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Становлення професійних бухгалтерських організацій - Курсова робота

Становлення професійних бухгалтерських організацій - Курсова робота

Список використаної літератури

  1. Бутинець Т.А., Чижевська Л.В., Береза С.Л. Бухгалтерський облік: посібник. - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 672 с.

  2. Бутинець Ф.Ф. Історія бухгалтерського обліку: В 2 ч. Ч. І: Навчальний посібник - 2-е вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП „Рута", 2001. - 512с.

  3. Бутинець Ф.Ф. Історія бухгалтерського обліку: В 2 ч. Ч. ІІ: Навчальний посібник - 2-е вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП „Рута", 2001. - 640с.

  4. Бухгалтерський фінансовий облік. Конспект лекцій: Посібник / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: ЖІТІ; 2001. - 288 с.

  5. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: ЖІТІ, 1999. - 336 с.

  6. Завгородний В.П. Бухгалтерский учет в Украине (с использ. нац. стандартов): Учебник. - К.: А.С.К., 2001. - 848 с.

  7. Пушкар М.С., Гавришко Н.В., Романів Р.В. Історія обліку та контролю господарської діяльності: Навч. посібник. Навчальне видання. - Тернопіль: Карт-бланш, 2003. - 223 с.

  8. Соколов Я.В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней: Учебное пособие: Навчальне видання: - М.: Аудит C. - 2007

  9. Чебанова Н.В., Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. - К: Академія, 2002. - 672 с.

Додатки

Додаток А

Таблиця 1. Професійні організації США та їх вплив на становлення бухгалтерського обліки

Рік

Організація та її діяльність

1

2

1886

Створено першу Американську асоціацію громадських бухгалтерів та її друкований орган "Journal of Accountancy".3 часу створення передбачалося, що об'єктом діяльності нової організації будуть облікові стандарти

1896

У різних штатах почали з'являлися незалежні товариства. Серед них - Асоціація присяжних бухгалтерів (СРА)

1900

Нью-Йоркська фондова біржа запросила всі компанії, які зверталися за внесенням до реєстру, опубліковувати їх звіти про фінанс. стан та оперативні результати за рік

1905

Відбулось злиття Американської асоціації професійних бухгалтерів та Федерації товариств присяжних бухгалтерів із збереженням назви першої

1910

Комітет Асоціації громадських бухгалтерів прийняв рішення сформулювати визначення облікових термінів з метою надання їм однорідності

1916

Засновано Американську асоціацію викладачів університетів з бухгалтерського обліку. В 1935 р. вона змінила назву на Американську бухгалтерську асоціацію (ААА). Займалась виданням монографій та журналів "Accounting Review", "Accounting Horizonts"

1917

Перетворено на Американський інститут бухгалтерів (А1А) Американську асоціацію громадських бухгалтерів

1919

Створено Національну асоціацію бухгалтерів як організацію управлінських бухгалтерів. У 1972 р. нею був заснований Інститут управлінського обліку (ІMA), який надавав спеціальну освіту і підтверджував кваліфікацію видачею сертифікату фахівця з управлінського обліку. Займалась виданням журналу "Management Accounting"

1929

Прийнято велику кількість правил фінансового обліку і звітності через крах фондового ринку в 1929 році

1933-1934

Прийнято Закон про цінні папери. Висувалась вимога (на 89 років пізніше аналогічної постанови у Великобританії) до всіх компаній, що бажали бути зареєстрованими на фондовій біржі, подавати фінансову звітність, засвідчену аудитором відповідної кваліфікації. Компанії також повинні були до початку продажу акцій надавати іншу адекватну та зрозумілу інформацію у спеціальних проспектах, яка б допомагала інвесторам визначити дійсну ефективність своїх вкладень

1934

Конгресом США для втілення в життя Закону про цінні папери 1933-1934 pp. створено Комісію з цінних паперів та фондових бірж (SEC) (далі - КЦПФБ). З перших років свого існування Комісія з цінних паперів та фондових бірж, будучи державним органом, як основний трест для написання стандартів фінансового обліку, створила громадську професійну організацію - Американський інститут присяжних бухгалтерів (АІСРА) (далі - АІПБ)

1938

Після тривалих дискусій, які тривали протягом 1936-1938 років щодо того, чи повинна Комісія публікувати перелік принципів обліку, яких обов'язково повинні дотримуватись всі фірми при складанні звітів, було прийнято рішення, що Комісія з цінних паперів та біржових операцій буде оприлюднювати лише фінансову звітність, підготовлену відповідно до принципів обліку або відповідно до правил, вимог чи інших офіційних рішень Комісії чи її головного бухгалтера. Так була засновано облікову політику, яка спиралась на загальноприйняті принципи, розроблені бухгалтерами приватного сектору.

Розроблені і рекомендовані Комітет з бухгалтерських процедур (CAP) (далі - КБИ) Нью-йоркській фондовій біржі п'ять загальних підходів до організації обліку, виданих в 1938: р. в Бюлетені досліджень з проблем бухгалтерського обліку. В подальшому, протягом 13-ти років було розроблено загалом 42 подібних документи, що в 1953 р. були зведені в єдиний Бюлетень №'43. КБП видав в загальній кількості 51 Бюлетень, однак, його спроби з уніфікації обліку були визнані недостатньо ефективними, в 1959і р; його було розпущено і замінено новим органом - Радою з розробки принципів бухгалтерського обліку (АРВ) (далі - РРПБО), що також входив в структуру АІПБ.

Завданнями РРПБО було створення: концептуальних основ бухгалтерського обліку, "письмове оформлення" бухгалтерських принципів, визначення необхідних і доцільних практичних методів; обліку для рішення певних бухгалтерських проблем. До його складу (близько 20 чоловік) входили як представники професійних бухгалтерів, так і вчені, а також і бізнесмени. Цей комітет мав значно більше повноважень та відповідальності, ніж його попередник. Офіційні - рішення РРПБО випускалися у формі Думок, Положень та облікових Інтерпретацій

1966

Сформовано Міжнародну дослідницьку групу бухгалтерів, до якої увійшли фахівці Американського інституту присяжних бухгалтерів, а також аналогічних інститутів Великобританії та Канади; Група, видала звіт, у якому давалось порівняння практики ведення обліку в цих країнах

1971

АІПБ сформовано дві дослідницькі групи. Перша з них - Комітет Уіта, була названа на ім'я свого керівника Френсіса Уіта, і покликана надавити рекомендації з розробки принципів бухгалтерського обліку; друга група під керівництвом Роберта Трублада займалась формуванням цілей бухгалтерської звітності

1973

Скасовано АІПБ та РРПБО і сформовано два комітети, які займаються розробкою стандартів обліку і по сьогоднішній день - Рада зі стандартів фінансового обліку (FASB) (далі - РСФО) та Комітет з аудиторських стандартів. Перший випускає ряд документів, що регулюють ведення обліку в США. Ним вперше було введено слово "стандарти" в назву цих документів. Другий комітет зайнятий розробкою аудиторських стандартів, керівництв з їх застосування, а також контролює виконання Кодексу професійної етики.

1973

Створено замість РПБО відповідно до рекомендацій Комітету Уіта нову структуру органів, покликаних займатись регулюванням бухгалтерського обліку. Основним елементом цієї системи стала Фундація фінансового обліку (FAF) (далі ФФО), основним завданням якої був контроль за діяльністю РСФО і залучення коштів для її фінансування в структурі Американського інституту присяжних бухгалтерів. ФФО складається з дев'яти піклувальників, які призначаються радою директорів АШБ. До їх складу входять: президент АІПБ, чотири сертифікованих бухгалтери, зайнятих в практичному обліку і аудиті, два спеціалісти в галузі управління фінансами, фінансовий аналітик і один представник академічних кіл. Спонсорами ФФО виступили: Американський інститут присяжних бухгалтерів, Інститут виконавчих директорів, Федерація фінансових аналітиків. Національна асоціація бухгалтерів, Асоціація спеціалістів ринку цінних паперів, Американська бухгалтерська асоціація. До функцій ФФО входить: призначення членів Ради з розробки стандартів фінансового обліку, призначення членів Консультативної ради з стандартів фінансового обліку, забезпечення фінансової підтримки даної структури, розробка рекомендацій з удосконалення її структури і діяльності

1984

Робоча група з виникаючих проблем була створена РСФО у 1984 р. і складається з 17 членів, до складу яких входять представники бухгалтерських (аудиторських) фірм, різних компаній, РСФО, а також один спостерігач від КЦПФБ

Додаток Б

Таблиця 2. Пропозиції російських вчених щодо поділу ступенів бухгалтерської кваліфікації

Автор

Пропозиція щодо кваліфікації професійних бухгалтерів

1

2

Гопфенгаузен ПД.

Пропонував поділити присяжних бухгалтерів на перший, другий і третій класи.

І-й клас - особа повинна бути не Молодше І 8 років, скласти іспити з загальноосвітніх предметів (російська мова та арифметика)

ІІ-й клас - мінімальний стаж роботи 3 роки та складання іспитів

ІІІ-й клас - Мінімальний стаж роботи 5 років в таких установах, де б вони могли набути потрібних практичних знань для самостійного ведення рахівництва і звітності господарства певного типу, складання іспитів

Бєлов ВД.

І-й клас - середня освіта. Якщо закінчене комерційне училище - без іспитів, гімназія, семінари, кадетний корпус або реальне училище - іспити з теорії бухгалтерського обліку і комерційних дисциплін в об'ємі програми комерційного училища

ІІ-й клас - стаж роботи - 5 років, знання обліку в одній з галузей народного господарства, складання іспитів

ІІІ-й клас - 5 років на посаді головного бухгалтера чи його заступника.

Бельмер Ф.І.

І-й клас - освіта в обсязі чотирьох класів та робота за спеціальністю, яка підтверджена довідкою, без складання будь-яких іспитів

ІІ-й клас - 3 роки стажу і замість іспиту представлення письмового твору на задану тему

ІІІ-й клас - стаж роботи - 5 років, освіта не нижче середньої, написання і публічний захист двох письмових робіт на задані теми

Єзер-

ський Ф.В.

І-й клас - стаж роботи не менше 3 місяців і навчання на курсах Ф.В. Єзерського

ІІ-й клас - 2 роки, знання обліку в одній із галузей і курси Ф.В. Єзерського (іспитів немає)

ІІІ-й клас - не менше 5 років стажу і курси Ф.В. Єзерського (іспиту немає)

Жидков ІЛ.

І-й клас - особи, що працюють в облікових конторах і приватних підприємствах, громадських та державних господарствах, які витримали випробування в комітеті Інституту за програмою, затвердженою Міністерством фінансів, або ж які подали довідки навчального закладу. Повинні бути не молодше 16 років

ІІ-й клас - 5 років, іспит або представлення атестату про закінчення курсу комерційних наук в середньому навчальному закладі (не молодше 21 року)

ІІІ-й клас - 5 років, складання іспиту або представлення атестату про закінчення курсу комерційних наук у вищому навчальному закладі, або наукових робіт з області комерційних наук з а публічним захистом, або доповіді про систему звітності в певній галузі промисловості, що їм практикується, з його захистом перед радою (вікове обмеження - 26 років)


 
 

Цікаве

Загрузка...