WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Стан та шляхи удосконалення обліку адміністративних витрат - Курсова робота

Стан та шляхи удосконалення обліку адміністративних витрат - Курсова робота

4.2 Удосконалення обліку в умовах автоматизованої обробки облікової інформації

Створення умов для налагодження взаємовигідних, збалансованих стосунків між державою, владою, її громадянами та суб'єктами підприємницької діяльності є одним із важливих аспектів співвідношення потреб та інтересів суспільства і держави у фінансовій сфері України. Провідне місце у цих відносинах посідає проблематика адміністрування податків державою, з одного боку, та податкового планування щодо оптимізації витрат господарюючими суб'єктами з другого.

Необхідність податкового планування закладена у самій суті податкового законодавства, яке передбачає конкретні податкові режими для різних ситуацій, допускає різноманітні методи для обчислення податкової бази і пропонує платникам податків різні податкові пільги. Можливості практичної реалізації податкового менеджменту визначають забезпечувальні підсистеми. Він може функціонувати лише за наявності визначених видів забезпечення: законодавчого, кадрового, організаційного, інформаційного, технічного, програмного і т.д.

У діяльності СПД у міру зростання якісних і кількісних параметрів бізнесу, доводиться обробляти великі потоки інформації. Цей процес потребує досконалих форм управління фінансовими і податковими відносинами для обробки потоку інформації. Саме це стало причиною використання автоматизованих інформаційних систем (АІС) таких як "1С: Підприємство", "Акцент", "Парус" у повсякденній діяльності СПД. Можливе застосування цих АІС як програмного забезпечення податкового менеджменту.

Актуальність дослідження полягає у розкритті можливості використання програмних продуктів фірми "1С", як можливої інформаційної системи, що забезпечує функціонування податкового менеджменту та виявлення її можливостей у цьому напрямку.

Введені дані користувачем, зберігаються в інформаційній базі, що тісно зв'язана з конфігурацією. Інформаційна база створюється під конкретну конфігурацію, і зміни, що вносяться в конфігурацію, приводять до змін в інформаційній базі.

Розглянемо наступний елемент програмного забезпечення інформаційно аналітичну систему "Консалтинг. Стандарт".

"Консалтинг. Стандарт" = це конфігурація, яка розроблена спеціалістами у своїй галузі, а саме юристами, бухгалтерами, аудиторами і методистами фірми "1С" для підприємств торгівлі та сфери послуг.

Програма включає в себе:

  • юридичні та бухгалтерські інструкції про те, як підприємству оформити свої дії у відповідності до закону і обліку реальної практики;

  • аналітичний довідник з проблемних питань та рекомендаціями спеціалістів;

- типові проводки та зразки документів;

- електронні діагности для самостійного проведення юридичноїекспертизи господарської діяльності підприємства;

- конструктори для самостійної підготовки юридичних документів під конкретну господарську ситуацію.

"Консалтинг.Стандарт" задовольняє потреби в:

- чітких інструкціях і обробленні юридичної та бухгалтерської інформації, не потребуючи для її одержання аналізу, інтелектуальної обробки численних нормативних актів, судових рішень та спеціалізованої літератури;

- регулярній, свіжій аналітичній інформації про те, які дії підприємству необхідно вчинити (оформити) у зв'язку з останніми змінами в законодавстві.

Вищенаведений аналіз відповідного програмного забезпечення дозволяє зробити загальний висновок, що використавши наявні ресурси та потенціал програмного комплексу фірми "1С" його можна використовувати як програмне середовище податкового менеджменту для цілей підтримки прийняття рішень в умовах глобальної інформатизації.

Головною перевагою використання програмних продуктів "1С" являється їх розповсюдженість і знання користувачами інтерфейсу та процедур роботи з ними, що виключає витрати на закупку нового -спеціалізованого програмного забезпечення та навчання персоналу. Це виступає основною прерогативою подальшого розвитку податкового менеджменту в середовищі "1С".

Важливий внесок у вирішення питань удосконалення системи бухгалтерського обліку внесли співробітники кафедри бухгалтерського обліку Харківського національного аграрного університету. За їх участю підготовлено і надруковано навчальні посібники з цієї тематики. Серед них: М.-Ф. Огійчука, Л.Г. Панченко, П.А. Щербакова "Автоматизована система бухгалтерського обліку".

Сучасний рівень розвитку характеризується комп'ютеризацією всіх сфер народного господарства країни: вирішенням принципово нових задач обліку, аналізу, контролю й управління; застосуванням автоматизованих систем управління, електронно-обчислювальних машин та автоматизованих робочих місць (АРМ) облікових працівників.

До основних методологічних принципів автоматизації бухгалтерського обліку на базі АРМ бухгалтера, які направлені на забезпеченні єдності прийомів (способів) розробки та функціонування її як єдиної системи, слід віднести:

  • децентралізовану організаційну форму експлуатації засобів автоматизації в місцях виникнення облікової інформації, безпосередньо в бухгалтеріях та інших службах, де виникає та використовується первинна облікова інформація про господарські операції, що підлягають відображенню в бухгалтерському обліку;

  • автоматизацію складання документів первинного обліку на паперовому та магнітному носіях на ділянках та службах з масовим характером виникнення господарських операцій та передачу цих даних бухгалтеру відповідної ділянки обліку для автоматизованого вводу та відображення даних в бухгалтерському обліку;

  • експлуатацію засобів автоматизації обробки облікової інформації -ПЕОМ повинні виконувати безпосередньо облікові робітники в умовах функціонування АРМ бухгалтера;

Застосування комп'ютерної техніки вносить значні зміни в організацію бухгалтерського обліку, зумовлені зміною способів обробки первинних облікових даних, високою швидкістю надання звітної інформації через раціональне упорядкування облікових даних. Одноразове їх отримання та багаторазову передачу ї використання. Комп'ютеризація обліку покликала підвищити роль бухгалтерського обліку як функції управління, тому що обчислювальна техніка з допоміжного засобу перетворюється на визначений фактор організації обліку, змінюючи не тільки його форму, але й технологію. Так, комп'ютерні системи бухгалтерського обліку, як складові інформаційних систем автоматизації управління, використовують єдину базу даних для вирішення оперативних підприємницьких та облікових завдань. При комплексній комп'ютеризації обліку та управління відмінності між фінансовим, управлінським, податковим обліком або між оперативним та бухгалтерським полягають в різних процедурах обробки інформації, що знаходиться в інформаційній базі даних дорожнього підприємства. Фактично, єдина система економічної інформації надає дані для обліку, поточного управління, аналізу і аудиту.

Висновки та пропозиції

Курсова робота була виконана на підставі даних СТОВ „Гусарівське" Балаклійського району Харківської області. Можна зазначити, що СТОВ „Гусарівське" має зерно-молочно-м'ясний напрямок діяльності. На протязі останніх трьох років дана продукція займає найбільшу питому вагу а обсягах продажу господарства. Суттєвих змін за цей період в структурі товарної продукції не відбулося. Загальний обсяг реалізації у 2006р. збільшився порівняно із попереднім на 32,7% або на 1706,6 тис грн. Активи СТОВ „Гусарівське" є ліквідними, так як вони в змозі покрити його платіжні зобов'язання. Грошовими коштами неможливо повністю погасити кредиторську заборгованість.

Бухгалтерський облік в господарстві здійснюється у відповідності до діючого законодавства, застосовуючи журнально - ордерну форму обліку із автоматизацією облікового процесу на базі АРМ бухгалтера.

Облік адміністративних витрат в господарстві здійснюється у відповідності до П(С)БО 16 „Витрати" та Методичних рекомендацій з планування обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств.

Первинними документами при відображенні накопичення адміністративних витрат є накладні, рахунки, авансові звіти, розрахунки бухгалтерії, табель обліку робочого часу тощо. Для обліку адміністративних витрат в господарстві призначений рахунок № 92 , Адміністративні витрати". Аналітичний облік адміністративних витрат ведеться за статтями витрат. За діючою формою аналітичний облік адміністративних витрат здійснюється в такому регістрі як Виробничий звіт №10.3.д с.г.. У кінці року на підставі бухгалтерської довідки сума адміністративних витрат списується безпосередньо на рахунок 19 "Фінансові результати". Складається бухгалтерська проводка за дебетом рахунка 79 "Фінансові результати" і кредитом рахунка 92 "Адміністративні витрати".

Така організація одліку має певні недоліки, такі як дублювання записів, громіздкість регістрів, відставання синтетичного обліку від аналітичного.

Крім того, в господарстві відсутні бланки зазначених регістрів, тому облік здійснюється на аркушах та в книгах довільної форми, що значно ускладнює обліковий процес.


 
 

Цікаве

Загрузка...