WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Самостійне вивчення дисципліни ""Аудит""" - Курсова робота

"Самостійне вивчення дисципліни ""Аудит""" - Курсова робота

Вихідні дані:

В крамницю № 4 за товарно-транспортною накладною № 14 від 23 березня поточного року надійшов товар на суму 2356,5 грн. (з ПДВ).

Товар було оприбутковано матеріально відповідальною особою на суму 2189,00 грн. (з ПДВ). Така ж сума віднесена на збільшення кредиторської заборгованості перед постачальником.

Задача 12.

Визначити в чому полягає порушення.

Вихідні дані:

Статутний капітал підприємства згідно до установчого договору сформовано декількома юридичними особами. Один з засновників згідно до установчого договору вносить свій вклад шляхом передачі права користання виробничою площею на суму 600,00 грн. Строком на 10 років. Створене підприємство зарахувало це "право" до складу нематеріальних активів.

Через 2 роки в ході ревізії з'ясувалось, що вказаний нематеріальний актив на балансі засновника не враховувався та відповідно передавати його в якості внеску в статутний капітал засновник не міг.

За період, що пройшов, на даний нематеріальний актив нараховувалась амортизація, сума якої склала 4000,00 грн.

Задача 13.

Оцінити законність дій підприємства.

Вихідні дані:

В результаті планової податкової перевірки ЗАТ "Юпітер" було встановлено, що протягом першого півріччя поточного року амортизаційні відрахування за невиробничими основними фондами (за даними податкового обліку) склали 5720,00 грн. Дана сума повністю віднесена до складу валових витрат.

Задача 14.

Надати допомогу бухгалтерові в рішенні питання: Якими бухгалтерськими проводками відобразити вказану операцію?

Вихідні дані:

Один із засновників підприємства здійснив внесок в статутний фонд грошовими коштами, сума яких перевищує його заборгованість по внескам в статутний фонд.

Задача 15.

Оцінити законність дій підприємства.

Вихідні дані:

ВАТ "Зеніт" отримало кредит в національній валюті України на суму 6000,00 грн. строком на 6 місяців. Згідно документам (яким ?) умови повернення кредиту наступні:

 • щомісячна сума повернення складає 1000,00 грн. основної суми кредиту;

 • відсоток за використання кредитом - 150,00 грн.

Бухгалтер підприємства щомісячно суму 1150,00 грн. відносить до складу витрат обігу та валових витрат.

Задача 16.

Оцінити законність дій підприємства.

Вихідні дані:

При ревізії ЗАТ "Ольвія" за перше півріччя поточного року встановлено, що собівартість реалізованих товарів склала 25870,00 грн. при цьому прямі витрати на оплату праці складають 12500,00 грн. Перевірка звітної форми № 2 "Звіт про фінансові результати" показала, що сума 12500,00 грн. (прямі витрати на оплату праці) відображена в статті "Витрати на збут".

Тема 11. Аудит найважливіших напрямів діяльності підприємств

Питання для самоконтролю

 1. Аудит операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства.

 2. Завдання та послідовність аудиту об'єктів приватизації.

 3. Аудиторська (експертна) оцінка об'єктів приватизації.

 4. Аудит інвестиційної та довірчої діяльності.

 5. Аудит операцій з акціями, облігаціями та іншими цінними паперами довгострокового та короткострокового призначення.

 6. Аудит експортно-імпортних та валютних операцій.

Ситуаційні завдання

Завдання 1.

Визначити методику аудиторської перевірки відображення зовнішньоекономічної діяльності за наведеними в таблиці етапами.

Методика аудиторської перевірки відображення зовнішньоекономічної діяльності

Етап перевірки

Нормативно-правова база

Джерела перевірки

Процедури аудиту

1.Аудит покупки іноземної валюти

2.Аудит балансової вартості іноземної валюти

3.Аудит продажу іноземної валюти

4.Аудит розрахунків з постачальниками в іноземній валюті

5.Аудит розрахунків з покупцями в іноземній валюті

6.Аудит бартерних операцій зовнішньоекономічної діяльності

7.Аудит розрахунків з підзвітними особами при відрядженні за кордон

8.Аудит розрахунків з нерезидентами за внесками до статутного фонду

Завдання 2.

Визначити порядок перерахунку операцій зовнішньоекономічної діяльності у грошову одиницю України за наведеними у таблиці операціями.

Порядок перерахунку операцій зовнішньоекономічної діяльності у грошову одиницю України

Зміст операцій

Дата, на яку здійснюється перерахунок

Курс, за яким здійснюється перерахунок

1.Реалізація продукції, товарів, робіт, послуг за іноземну валюту

2.Імпорт сировини, товарів, обладнання та інших цінностей

3.Погашення заборгованості в іноземній валюті, що видана працівникам підприємства під звіт для здійснення передбачених витрат

4.Банківські операції на валютних рахунках

5. Касові операції з іноземною валютою

6. Формування статутного фонду за участю іноземних інвесторів

7.Утворення заборгованості іноземних інвесторів, які є засновниками підприємства, по внесках до статутного фонду

Складання фінансової звітності

Завдання 3.

Визначити об'єкти, джерела інформації, методичні прийоми аудиту інвестиційної діяльності.

Тема 12. Аудит обліку, звітності та фінансового стану господарюючих суб'єктів

Питання для самоконтролю

 1. Зміст перевірки бухгалтерського обліку.

 2. Основні процедури та методика перевірки обліку.

 3. Перевірка відповідності даних обліку і звітності.

 4. Перевірка даних облікових регістрів та бухгалтерських документів.

 5. Використання методики експрес-аналізу для економічного читання бухгалтерської звітності.

 6. Аудиторська оцінка фінансово-економічного потенціалу підприємства та ефективності його використання.

 7. Аудиторська перевірка ліквідності та фінансової стійкості господарюючих суб'єктів.

Ситуаційні завдання

Завдання 1.

Визначити джерела інформації та процедури аудиту статей Балансу (ф. 1) та заповнити таблицю.

Методика проведення аудиту статей Балансу

Стаття Балансу

Джерела аудиту

Процедури аудиту

Завдання 2.

Визначити джерела інформації та процедури аудиту статей Звіту про фінансові результати (ф. 2) та заповнити таблицю.

Методика проведення аудиту статей Звіту про фінансові результати

Стаття Звіту про фінансові результати

Джерела аудиту

Процедури аудиту

Завдання 3.

За наведеними даними:

 1. Провести аналіз платоспроможності та фінансової стійкості підприємства.

 2. Розрахувати основні фінансові коефіцієнти.

 3. Провести аналіз кредитоспроможності та ліквідності балансу підприємства.

 4. Оцінити зміни фінансових показників підприємства за звітний період.

Вихідні дані, тис. грн.:

Показник

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Залишкова вартість нематеріальних активів

900

1300

Первісна вартість нематеріальних активів

1200

2000

Знос нематеріальних активів

300

700

Залишкова вартість основних засобів

3727

6357

Первісна вартість основних засобів

5299

8070

Знос основних засобів

1572

1713

Виробничі запаси

1245

1538

Незавершене виробництво

825

972

Готова продукція

400

300

Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги

120

110

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

30

12

Інша поточна дебіторська заборгованість

180

88

Грошові кошти та їх еквіваленти у національній валюті

230

580

Грошові кошти та їх еквіваленти в іноземній валюті

50

120

Інші оборотні активи

130

90

Статутний капітал

3422

8332

Резервний капітал

300

350

Нерозподілений прибуток

180

20

Забезпечення виплат персоналу

570

320

Цільове фінансування

1030

500

Довгострокові кредити банків

1000

1000

Короткострокові кредити банків

500

200

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

600

500

Поточні зобов'язання за розрахунками з одержаних авансів

70

20

Поточні зобов'язання за розрахунками із бюджетом

30

10

Поточні зобов'язання за розрахунками із позабюджетних платежів

15

5

Поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування

20

10

Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці

100

200


 
 

Цікаве

Загрузка...