WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Самостійне вивчення дисципліни ""Аудит""" - Курсова робота

"Самостійне вивчення дисципліни ""Аудит""" - Курсова робота

Критерії оцінки ризику внутрішнього контролю:

 1. Є випадки некомпетентності контрольного персоналу в окремих питаннях.

 2. Організація обліку і внутрішнього контролю не повністю відповідає чинному законодавству і умовам бізнесу.

 3. Внутрішній контроль за правильністю відображення операцій в обліку здійснюється не систематично.

 4. Недосконала кадрова політика, перепідготовка кадрів не здійснюється.

 5. Відсутня служба внутрішнього аудиту.

 6. Є випадки не чіткого розподілу повноважень і обов'язків.

 7. Методи адміністративного контролю не достатньо ефективні.

 8. Здійснення господарських операцій санкціонується керівником.

 9. Не існує надійної системи контролю за зберіганням документів.

 10. Адміністрація не приділяє уваги внутрішньому контролю.

 11. Недостатньо вдалий вибір і використання контрольних процедур.

 12. Контрольний персонал підпорядкований керівникам структурних підрозділів.

 13. Нагляд за виконанням контрольних процедур здійснюється не систематично.

 14. Існує ручна обробка інформації та її відображення у паперових носіях.

 15. Відсутні дочірні підприємства (філії) та складні господарські операції.

 16. Існує незначний вплив інших факторів.

Завдання 2.

Визначте ризик невиявлення на прикладі підприємства, де студент відбував виробничу практику (для студентів заочної форми навчання за основу взяти підприємство — місце основної роботи).

Тестування

Назва запитання

Варіанти можливих відповідей

1. Аудиторський ризик є наслідком таких чинників:

А.Зменшення до прийнятного рівня інформаційного ризику для користувачів фінансових звітів

Б. Ризик того, що можуть мати місце суттєві помилки

В. Ризик того, що не буде виявлено суттєвих помилок

2. Ризик бізнесу аудитора - це

А. Ймовірність того, що аудиторська фірма може зазнати збитків у процесі взаємодії з клієнтом

Б. Ризик того, що можуть мати місце суттєві помилки

В. Ризик того, що не буде виявлено суттєвих помилок

3. На ризик бізнесу аудитора впливають такі чинники:

А. Недосконалість чинного законодавства

Б. Форма власності підприємства-замовника

В. Непорядність замовника

Г. Конкурентне середовище підприємства-замовника

Д. Недостатня компетентність судових органів у господарському праві

4. Властивий ризик – це

А. Ризик того, що реєстри бухгалтерського обліку і фінансова звітність клієнта містять недостовірну інформацію

Б. Ризик, який виражає міру готовності аудитора надати позитивний висновок без застережень за умови, що ймовірність існування суттєвих помилок у фінансовій звітності клієнта після проведення аудиту не перевищує величини АР

В. Ризик того, що система внутрішнього контролю клієнта не може вчасно запобігти помилкам або знайти їх у обліку і звітності

5. Аудитор завжди прагне

А. Максимізувати значення прийнятного аудиторського ризику

Б. Мінімізувати значення прийнятного аудиторського ризику

Тема 8. Аудиторські докази та застосування вибірки в аудиті

Питання для самоконтролю

1. Суть аудиторських доказів.

 1. Класифікація аудиторських доказів.

 2. Джерела аудиторських доказів.

 3. Вимоги до аудиторських доказів.

 4. Процедури отримання аудиторських доказів.

 5. Поняття аудиторської вибірки.

 6. Місце вибіркової перевірки в процесі аудиту.

 7. Мета вибіркової перевірки.

 8. Статистичні та нестатистичні методи вибірки.

 9. Види вибіркових перевірок.

 10. Використання вибірки при оцінці внутрішнього контролю.

 11. Фактори, що впливають на обсяг вибірки.

 12. Інтерпретація результатів вибірки.

Ситуаційні завдання

Завдання 1.

Визначить аудиторські процедури, які потрібно використовувати аудитору для отримання достатніх доказів, щоб підтвердити реальність таких статей балансу:

 1. Нематеріальні активи.

 2. Основні засоби.

 3. Довгострокові фінансові інвестиції.

 4. Довгострокова дебіторська заборгованість.

 5. Виробничі запаси.

 6. Незавершене виробництво.

 7. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги.

 8. Дебіторська заборгованість за розрахунками.

 9. Інша поточна дебіторська заборгованість.

10.Грошові кошти та їх еквіваленти:

 • в національній валюті;

 • в іноземній валюті.

Завдання 2.

Визначить джерела отримання аудиторських доказів для підтвердження реальності таких статей балансу:

 1. Основні засоби і незавершене виробництво.

 2. Запаси:

 • готова продукція;

 • товари.

 1. Грошові кошти та їх еквіваленти.

 2. Статутний капітал.

 3. Пайовий капітал.

 4. Довгострокові кредити банку.

 5. Короткострокові кредити банку.

 6. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги.

Завдання 3.

Визначить надійність і достатність отриманих аудиторських, доказів для підтвердження статті балансу "Виробничі запаси", використовуючи процедури спостереження.

Умова:

Аудитор під час перевірки ВАТ "Карпати" вирішив для визначення реальних залишків виробничих запасів на підприємстві бути спостерігачем у процесі проведення інвентаризації на складі. Інвентаризація проводилася з 25 до 30 грудня 2000 р. Інших процедур контролю виробничих запасів аудитор не використовував.

Тестування

Питання

Варіанти відповідей

1. Суть аудиторських доказів розкривається у МСА №:

А. МСА №100

Б. МСА №200

В. МСА №300

Г. МСА №400

Д. МСА №500

Є. МСА №600

2. Аудиторські докази потрібні для:

А. Укладення угоди на аудиторську перевірку

Б. Для складання плану аудиторської перевірки

В. Для складання робочої програми

Г. Для складання аудиторського висновку

Д. Для складання акта виконаних робіт

3. Аудиторські докази поділяються за відношенням до об'єктів аудиту на:

А. Первинні

Б. Вторинні

В. Матеріальні

Г. Усні

Д. Прямі

Є. Непрямі

4. Залежно від джерел отримання аудиторські докази поділяють на:

А. Матеріальні

Б. Початкової стадії

В. Дослідної стадії

Г. Завершальної стадії

Д. Первинні

Є. Вторинні

5. Які аудиторські докази є надійнішими?

А. Отримані зі зовнішніх джерел

Б. Отримані з внутрішніх джерел

В. Отримані безпосередньо аудиторами

6. Які з перелічених процедур для отримання аудиторських доказів наводяться в МСА?

А. Перевірки

Б. Спостереження

В. Опитування

Г. Інвентаризація

Д. Контрольний обмір

Є. Підтвердження

7. Основною метою контролю якості роботи аудитора є:

А. Підвищення кваліфікації аудиторів

Б. Відповідність здійснення аудиту прийнятим стандартам і нормативам

В. Зменшення аудиторського ризику

Тема 9. Робочі документи аудитора

Питання для самоконтролю

1. Обґрунтувати необхідність складання робочих документів аудитора.

 1. Вимоги до складання робочих документів аудитора.

 2. Класифікація робочих документів аудитора.

 3. Володіння робочими документами та їх зберігання.

Ситуаційні завдання

Завдання 1.

На основі даних умови завдання згрупуйте робочі документи за стадіями процесу аудиту:

 • робочі документи початкової стадії;

 • робочі документи стадії дослідження;

 • робочі документи завершальної стадії.

Розробіть систему кодифікації та присвойте кожному робочому документу аудитора окремий код. Результати оформіть у вигляді таблиці.

Назва робочих документів

Код

Початкова стадія

Дослідна стадія

Завершальна стадія

Назва робочих документів аудитора:

 1. Договір на аудиторську перевірку.

 2. Загальний план аудиту.

 3. Робоча програма аудиторської перевірки.

 4. Баланс.

 5. Звіт про прибутки і збитки.

 6. Звіт про рух грошових коштів.

 7. Звіт про власний капітал.

 8. Примітки до фінансової звітності.

 9. Акт виконання робіт.

 10. Аудиторський висновок.

 11. Аудиторські тести.

 12. Акти звірки.

 13. Копія статуту підприємства-клієнта.

 14. Звіт аудитора перед замовником.

 15. Інформація про розподіл дивідендів.

 16. Інформація: про використання методів оцінки запасів.

 17. Витяг із висновку внутрішнього аудиту.

 18. Інформація: попереднього незалежного аудиту.


 
 

Цікаве

Загрузка...