WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Самостійне вивчення дисципліни ""Аудит""" - Курсова робота

"Самостійне вивчення дисципліни ""Аудит""" - Курсова робота

Поняття стандартів і норм аудиту. Міжнародні стандарти аудиту та їх характеристика. Національні нормативи аудиту їх характеристика, застосування. Кодекс етики професійних бухгалтерів.

Література: [1, с.57-59, 78-82], [2, с.84-110], [5, с.7-32], [6, с.20-25].

Тема 5. Планування, стадії та процедури аудиту

Планування аудиту, його мета, конкретизація завдань аудиту у процесі планування. Етапи планування.

Загальний план аудиту, його зміст. Програма аудиту та її складові.

Аудиторські процедури, їх призначення та види.

Література: [1, с.121-172], [2, с.135-143], [3, с.30-34], [5, с.52-72], [6, с.45-51].

Тема 6. Система внутрішнього контролю на підприємстві

Внутрішній контроль та його характеристика. Структура системи внутрішнього контролю. Середовище контролю та фактори, що його обумовлюють.

Система бухгалтерського обліку на підприємстві - політика і процедура, які стосуються відповідних записів бухгалтерських операцій.

Процедури контролю - спеціальні перевірки, що виконуються персоналом підприємства.

Вивчення та оцінка системи внутрішнього контролю. Документування результатів вивчення системи внутрішнього контролю. Тестування системи внутрішнього контролю.

Внутрішній аудит. Основні завдання внутрішнього аудиту. Організація системи внутрішнього аудиту. Відмінності внутрішнього аудиту від внутрішнього контролю.

Література: [2, с.111-120, 220-239], [6, с.61-66], [5,с.168-195].

Тема 7. Аудиторський ризик, суттєвість, визначення обману та помилки

Підприємницький ризик та його характеристика. Поняття аудиторського ризику та його складові.

Внутрішньовластивий ризик підприємства та фактори, що його обумовлюють. Ризик контролю, його визначення та складові. Ризик невиявлення. Залежність між ризиком контролю і ризиком не виявлення.

Припустимий аудиторський ризик. Модель аудиторського ризику та її використання на практиці.

Кількісна оцінка аудиторського ризику та правила, яких необхідно дотримуватись при її застосуванні. Оцінка ризику у процесі аудиту.

Залежність між компонентами моделі аудиторського ризику. Поняття суттєвості та її оцінка. Послідовність застосування суттєвості на різних етапах аудиту. Суттєве та несуттєве відхилення. Обман та помилка: визначення та фактори, що їх зумовлюють.

Література: [1, с.180-188], [2, с.121-134], [3, с.51-60], [6, с.36-42].

Тема 8. Аудиторські докази та застосування вибірки в аудиті

Поняття аудиторської вибірки. Місце вибіркової перевірки в процесі аудиту. Мета вибіркової перевірки.

Статистичні та нестатистичні методи вибірки. Види вибіркових перевірок.

Використання вибірки при оцінці внутрішнього контролю. Фактори, що впливають на обсяг вибірки. Інтерпретація результатів вибірки. Процедури, що не є вибірковими.

Аудиторські докази. Класифікація доказів. Основні умови збору доказів.

Прийоми і процедури отримання аудиторських доказів. Джерела аудиторських доказів. Основні фактори, які формують вимоги до аудиторських доказів. Вимоги до кількості та якості доказів. Залежність між аудиторськими доказами, ризиком та суттєвістю.

Література: [2, с.73-83, 182-188], [3, с.35-40].

Тема 9. Робочі документи аудитора

Поняття і класифікація робочих документів аудитора. Робочі документи, створені під час планування, підготовки, проведення перевірки, узагальнення її даних, а також документальна інформація, одержана в ході аудиту від третіх осіб.

Класифікація робочих документів аудитора: за часом ведення і використання; за способом і за часом ведення і використання; за способом за джерелами одержання; за ступенем деталізації, за ступенем стандартизації; за формою представлення; за тенденціями складання.

Методика складання робочих документів аудитора і ведення аудиторського досьє. Організаційні, адміністративні документи аудиторських процедур по окремих статтях річного звіту та інші аудиторські дані, висновок, рекомендації (пропозиції).

Література: [2, с.195-204], [3, с.67-68], [4, с.21-26], [6, с.55-57].

Тема 10. Аудит активів, капіталу та зобов'язань підприємства

Джерела та завдання інформації для проведення аудиту грошових коштів та готівкових операцій. Аудит забезпечення збереженості касової готівки та дотримання касової дисципліни, вимог чинного законодавства щодо здійснення касових операцій.

Перевірка операцій на рахунках у банках.

Аудит дебіторської заборгованості.

Аудит наявності та руху основних засобів і нематеріальних активів.

Аудит формування статутного капіталу суб'єктів господарювання та його особливості. Аудит руху та використання капіталу за видами.

Організація та методика аудиту поточних зобов'язань та кредитних операцій. Перевірка використання та своєчасності повернення короткострокових позик і довгострокових кредитів та їх забезпечення.

Література: [1, с.300-304], [3, с.134-209], [4, с.258-302, 315-362], [5, с.218-439], [6, с.89-92, 144-148].

Тема 11. Аудит найважливіших напрямів діяльності підприємств

Аудит операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства.

Завдання та послідовність аудиту об'єктів приватизації. Аудиторська (експертна) оцінка об'єктів приватизації.

Аудит операцій з цінними паперами.

Аудит експортно-імпортних та валютних операцій.

Література: [1, с.273-300, 312-340, 422-450], [3, с.240-250, 258-261], [6, с.176-181].

Тема 12. Аудит обліку, звітності та фінансового стану господарюючих суб'єктів

Зміст перевірки бухгалтерського обліку. Основні процедури та методика перевірки обліку. Перевірка відповідності даних обліку і звітності. Перевірка даних облікових регістрів та бухгалтерських документів.

Використання методики експрес-аналізу для економічного читання бухгалтерської звітності. Аудиторська оцінка фінансово-економічного потенціалу підприємства та ефективності його використання. Аудиторська перевірка ліквідності та фінансової стійкості господарюючих суб'єктів.

Література: [1, с.451-514], [3, с.109-133, 272-282], [4, с.137-158], [5, с.110-167], [6, с.170-175].

Тема 13. Аудит у комп'ютерному середовищі

Характеристика систем обробки облікової інформації на ПЕОМ. Планування аудиту у комп'ютерному середовищі: вивчення комп'ютерного середовища, визначення ступеня ризику неефективності системи контролю та її ненадійності. Характеристика та підходи до контролю у простих та складних комп'ютерних системах.

Особливості проведення аудиту в умовах ПЕОМ. Система комп'ютеризації зовнішнього та внутрішнього аудиту. Комп'ютерне шахрайство: визначення та ознаки. Заходи щодо його запобігання.

Література: [1, с.233-263], [2, с.164-181], [5, с.196-217].

Тема 14. Узагальнення результатів аудиту

Аудиторський звіт та аудиторський висновок. Загальні вимоги до аудиторського висновку.

Позитивний висновок, умови його представленні. Обставини для неподання безумовно-позитивного висновку: невпевненість та незгода. Умовно-позитивний висновок. Фундаментальна та не фундаментальна невпевненість або незгода та їх причини. Негативний висновок та умови його представлення. Відмова від видання висновку.

Вимоги до стилю формування аудиторського висновку. Порядок складання та подання аудиторських висновків. Рішення користувачів звітності за результатами аудиту.

Література: [1, с.517-557], [2, с.205-219], [3, с.68-82], [4, с.100-105], [6, с.59-84].

Вправи для закріплення матеріалу і самоконтролю студента

Поставлені запитання та запропоновані вправи дають студенту можливість закріпити вивчений матеріал та підготуватися до семестрового контролю.

Тема 1. Вступ до курсу "Аудит"

Тема 2. Аудит, його зміст та класифікація

Питання для самоконтролю

  1. Види економічного контролю.

  2. Форми економічного контролю.

  3. Суть контролю як функції управління.

  4. Місце аудиту в системі економічного контролю.

  5. Пояснити суть аудиту, його мету і завдання.

  6. Історія становлення і розвитку аудиту в світі.

  7. Дати характеристику тенденцій, які впливають на розвиток аудиту в світі.

  8. Історія становлення і розвиток аудиту в Україні.

  9. Пояснити відмінність конкретних завдань аудиту від загальних.

  10. Обґрунтувати необхідність аудиту.

  11. Характеристика основних етапів розвитку аудиту в світі.

  12. Види аудиту.

  13. Класифікація аудиту.

  14. Суть незалежного аудиту фінансової звітності.

  15. Поняття про управлінський (операційний) аудит.

Ситуаційні завдання

Завдання 1.

Скласти хронологічну таблицю розвитку аудиту в Україні, використовуючи нормативні документи держави та громадських організацій: Аудиторської палати України (АПУ) та Спілки аудиторів України (САУ).

Завдання 2.

Керівник аудиторської фірми перед початком аудиту ВАТ "Карпати" дав групі аудиторів такі завдання:

 1. вивчити бізнес клієнта;

 2. вивчити і проаналізувати статут та інші установчі документи ВАТ "Карпати";

 3. скласти загальний план аудиторської перевірки;

 4. розробити програму аудиту та визначити аудиторські процедури;

 5. оцінити ефективність системи обліку і внутрішнього контролю;

 6. здійснити перевірку обліку основних засобів;

 7. перевірити дотримання норм нарахування амортизації (зносу);

 8. здійснити перевірку інших активів і зобов'язань підприємства;

 9. перевірити облік власного капіталу ВАТ "Карпати";

 10. визначити й оцінити аудиторський ризик;

 11. проаналізувати і дати оцінку зібраних доказів щодо достовірності фінансової звітності;

 12. надати рекомендації щодо виправлення виявлених помилок у системі бухгалтерського обліку;

 13. провести стратегічний аналіз та скласти фінансовий прогноз;

 14. скласти аудиторський висновок;

 15. скласти акт прийому-виконання аудиторських послуг.


 
 

Цікаве

Загрузка...