WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Самостійне вивчення дисципліни ""Аудит""" - Курсова робота

"Самостійне вивчення дисципліни ""Аудит""" - Курсова робота

2. Означення: УМОВНО – ПОЗИТИВНИЙ АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

3.Практичне завдання.

Скласти робочий документ аудитора, який можна застосовувати в разі перевірки системи бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю.

Нормативні документи до задач варіантів 27-30:

 1. Про аудиторську діяльність: Закон України від 22.04.93 р. № 3125 (зі змінами та доповненнями).

 2. Норматив № 4. Договір на проведення аудиту: Рішення Аудиторської палати 18.12.98 р. № 73.

 3. Норматив № 5. Контроль якості аудиторських послуг: Рішення Аудиторської палати від 18.12.98 р. № 73.

 1. Норматив № 6. Документальне оформлення аудиторської перевірки: Рішення Аудиторської палати від 18.12.98 р. № 73.

 2. Норматив № 13. Аудит в умовах електронної обробки даних: Рішення Аудиторської палати від 18.12.98 р. № 73.

8. Норматив № 28. Аудиторські висновки спеціального призначення: Рішення Аудиторської палати від 18.12.98 р. № 73.

 1. Норматив № 14. Аудиторські докази: Рішення Аудиторської палати від 18.12.98 р. № 73.

 2. Норматив № 26. Аудиторський висновок: Рішення Аудиторської палати від 18.12.98 р. № 73.

Перелік запитань до семестрового контролю

   1. Місце аудиту в системі економічного контролю.

   2. Суть аудиту, його мета і завдання.

   3. Історія розвитку аудиту в світі та характеристика тенденцій, що впливають на нього.

   4. Становлення і розвиток аудиту в Україні.

   5. Поняття аудиторської діяльності та її складові.

   6. Види аудиту та його класифікація.

   7. Відмінність аудиту від ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства.

   8. Предмет та об'єкти аудиту.

   9. Методи аудиту.

   10. Організація аудиторської діяльності та статус аудитора в Україні.

   11. Організація функціонування аудиторських служб.

   12. Міжнародні стандарти аудиту.

   13. Національні нормативи аудиту. Кодекс етики професійних бухгалтерів.

   14. Планування аудиту.

   15. Аудиторські процедури та їх класифікація.

   16. Суть внутрішнього контролю, його мета і завдання.

   17. Оцінка ефективності функціонування системи внутрішнього контролю.

   18. Види аудиторських тестів та їх роль у процесі аудиторської перевірки.

   19. Аудиторське тестування за циклами господарських операцій.

   20. Суть і завдання внутрішнього аудиту та його місце в системі внутрішнього контрою.

   21. Об'єкти внутрішнього аудиту.

   22. Формування методології внутрішнього аудиту.

   23. Організація внутрішнього аудиту.

   24. Поняття аудиторського ризику.

   25. Модель визначення припустимого аудиторського ризику.

   26. Властивий ризик.

   27. Ризик, пов'язаний з невідповідністю функціонування системи внутрішнього контролю.

   28. Ризик невиявлення помилок.

   29. Суттєвість та її взаємозв'язок з ризиком аудиторської перевірки

   30. Поняття аудиторської вибірки. Місце та мета вибіркової перевірки в процесі аудиту.

   31. Статистичні та нестатистичні методи вибірки.

   32. Використання вибірки при оцінці внутрішнього контролю.

   33. Фактори, що впливають на обсяг вибірки. Інтерпретація результатів вибірки.

   34. Аудиторські докази, їх класифікація та вимоги до них.

   35. Процедури отримання аудиторських доказів.

   36. Зміст і форма аудиторської документації та вимоги до її складання.

   37. Класифікація робочих документів аудитора.

   38. Методика ведення аудиторського досьє.

   39. Джерела інформації для проведення аудиту грошових коштів та готівкових операцій.

   40. Аудит забезпечення збереженості касової готівки та дотримання касової дисципліни, вимог чинного законодавства щодо здійснення касових операцій.

   41. Перевірка операцій на рахунках у банках.

   42. Аудит дебіторської заборгованості.

   43. Аудит наявності та руху основних засобів і нематеріальних активів.

   44. Аудит формування статутного капіталу суб'єктів господарювання та його особливості.

   45. Аудит руху та використання капіталу за видами.

   46. Організація та методика аудиту поточних зобов'язань та кредитних операцій.

   47. Перевірка використання та своєчасності повернення короткострокових позик і довгострокових кредитів та їх забезпечення.

   48. Завдання та послідовність аудиту об'єктів приватизації.

   49. Аудит інвестиційної діяльності.

   50. Аудит операцій з цінними паперами.

   51. Аудит зовнішньоекономічної діяльності.

   52. Основні процедури та методика перевірки обліку.

   53. Використання методики експрес-аналізу для економічного читання бухгалтерської звітності.

   54. Аудиторська оцінка фінансово-економічного потенціалу підприємства та ефективності його використання.

   55. Аудиторська перевірка ліквідності та фінансової стійкості господарюючих суб'єктів.

   56. Особливості проведення аудиту в середовищі електронної обробки даних.

   57. Методи використання комп'ютерних засобів у процесі аудиту.

   58. Аудиторські звіти та їх склад.

   59. Види аудиторських висновків та їх характеристика.

   60. Зміст і структура аудиторського висновку за результатами перевірки фінансової звітності підприємства.

   61. Аудиторські висновки спеціального призначення.

   62. Звіт аудитора перед замовником.

Критерії оцінки знань студента

Семестровий контроль проводиться у формі семестрового заліку в обсязі навчального матеріалу, визначеного методичними вказівками, і в терміни, встановлені навчальним планом.

Залік проводиться в усній формі у вигляді спілкування викладача зі студентом. Запитання викладача передбачають визначення тієї чи іншої категорії, розкриття змісту, сутності явища чи процесу, що відбувається в сфері організації та проведення аудиту. Мета цих завдань – проконтролювати засвоєння студентами понятійного апарату дисципліни, вміння застосовувати знання з окремих питань до конкретної ситуації та здатність до переконливої аргументації щодо власної позиції.

Викладач пропонує студентові для відповіді максимум п'ять запитань, з яких відповідь на три запитання забезпечує отримання заліку. Оцінки, отримані студентом за окремі практичні заняття, враховуються при виставленні підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни. На практичних заняттях проводиться попередній контроль знань, умінь і навичок студентів у вигляді постановки загальної проблеми викладачем та її обговорення за участю студентів, розв'язування завдань з їх обговоренням. Кожна позитивна оцінка, отримана на практичному занятті, дорівнює відповіді на одне запитання викладача.

Список рекомендованих джерел

1. Білуха М.Т. Курс аудиту:Підручник.-К. Вища школа знання, 1998.- 574 с.

2. Гончарук Я.А., Рудницький В.С. Аудит: Вид. 2-ге, перероблене та доповнене. – Львів: Оріяна-Нова, 2004. – 292 с.

3. Давидов Г.М. Аудит: Навч.посіб.–2-ге вид., перероб. і доп.–К.:Т-во"Знання",КОО,2001.–363с.

4. Завгородній А.Г. та ін. Аудит: теорія і практика: Навчальний посібник/Завгородній А.Г., Корягін М.В., Єлісєєв А.В., Полякова Л.М., Блотнер В.Г., Бобрович О.Б., Будзан Н.В., Литвиненко Н.О., Озеран А.В., Озеран В.О., Савка Н.М., Соловій М.М., Тимофєєва Л.Я., Чернова Н.Й.-2-ге вид. Перероб. і доп. – Львів: Видавництво Національногть університету "Львівська політехніка" – 2004. – 456 с.

5. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Організація і методика аудиту: Навч. посіб. – 2-ге вид. – К.: Каравела, 2005. – 560 с.

6. Чернелевський Л.М., Беренда Н.І. Аудит. Навч. посібник – К.: Міленіум, 2002. – 466 с.

Список використаних джерел

1. Білуха М.Т. Курс аудиту:Підручник.-К. Вища школа знання, 1998.- 574 с.

2. Гончарук Я.А., Рудницький В.С. Аудит: Вид. 2-ге, перероблене та доповнене. – Львів: Оріяна-Нова, 2004. – 292 с.

3. Давидов Г.М. Аудит: Навч.посіб.–2-ге вид., перероб. і доп.–К.:Т-во"Знання",КОО,2001.–363с.

4. Завгородній А.Г. та ін. Аудит: теорія і практика: Навчальний посібник/Завгородній А.Г., Корягін М.В., Єлісєєв А.В., Полякова Л.М., Блотнер В.Г., Бобрович О.Б., Будзан Н.В., Литвиненко Н.О., Озеран А.В., Озеран В.О., Савка Н.М., Соловій М.М., Тимофєєва Л.Я., Чернова Н.Й.-2-ге вид. Перероб. і доп. – Львів: Видавництво Національногть університету "Львівська політехніка" – 2004. – 456 с.

5. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Організація і методика аудиту: Навч. посіб. – 2-ге вид. – К.: Каравела, 2005. – 560 с.

6. Чернелевський Л.М., Беренда Н.І. Аудит. Навч. посібник – К.: Міленіум, 2002. – 466 с.

3


 
 

Цікаве

Загрузка...