WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Самостійне вивчення дисципліни ""Аудит""" - Курсова робота

"Самостійне вивчення дисципліни ""Аудит""" - Курсова робота

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до самостійного вивчення дисципліни "Аудит"

(для студентів-заочників спеціальності 6.050106 „Облік і аудит")

Рекомендовано

на засіданні кафедри "Економіки і менеджменту"

протокол № 9 від 30.05 2006 р.

Затверджено

на засіданні навчально-видавничої Ради ДонНТУ

протокол № 4 від 06.12 2006 р.

Красноармійськ 2006

УДК

Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни "Аудит" (для студентів-заочників спеціальності 6.050106 - „Облік і аудит")/Уклад. О.М. Просоленко, Г.С. Тімохіна, О.В. Цвєтнова. – Красноармійськ, 2006. – 64 с.

Викладено тематичний зміст дисципліни, вправи для закріплення матеріалу і самоконтролю студентів, основні вимоги до структури і змісту контрольної роботи, вимоги до ії оформлення та захисту, перелік запитань до семестрового контролю. Методичні вказівки призначені для студентів-заочників спеціальності 6.050106 - „Облік і аудит".

Відповідальний за випуск: С.М. Лисенко

Укладачі: О.М.Просоленко

Г.С. Тімохіна

О.В. Цвєтнова

Рецензент: О.О. Школяренко

Зміст

Загальні положення

Організація самостійної роботи студента

Тематичний зміст дисципліни

Вправи для закріплення матеріалу і самоконтролю студента

Загальні правила оформлення контрольної роботи

Завдання до контрольної роботи

Перелік запитань до семестрового контролю

Критерії оцінки знань студента

Список рекомендованих джерел

Список використаних джерел

Загальні положення

Методичні вказівки призначені для самостійного вивчення дисципліни "Аудит" студентами-заочниками спеціальності 7.050106 - „Облік і аудит" та охоплюють усі види робіт при вивченні курсу студентами і відображає основні методичні вимоги кафедри "Економіки і менеджменту".

Програма вивчення нормативної дисципліни "Аудит" складена відповідно до місця та значення дисципліни за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою бакалавра з напряму підготовки 7.0501 "Економіка та підприємництво" і охоплює всі змістовні модулі, передбачені стандартом. Програма за змістом охоплює основні підрозділи основ дисципліни "Аудит" в її сучасному вигляді у навчальній та науковій літературі.

Основною метою викладання курсу "Аудит" є формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок для здійснення аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності; обґрунтування власної думки щодо достовірності фінансової звітності та фінансового стану суб'єктів господарювання.

Основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі викладання дисципліни, є надання студентам:

 • знань з теорії контролю та основ аудиту;

 • теоретичних знань та практичних навичок із застосування організаційних та методичних прийомів аудиту;

 • практичних навичок з оцінки фінансово-господарської діяльності та розробки стратегії розвитку підприємства;

 • вміння формувати та обґрунтовувати висновки.

Предметом вивчення "Аудиту" є регулювання фінансово-господарської діяльності підприємств та оцінка її відповідності чинному законодавству та критеріям ефективності господарювання.

Вивчивши курс студент повинен знати:

 • поняття аудиту, аудиторської діяльності й аудиторських послуг;

 • органи управління аудиторською діяльністю та їх функції;

 • права, обов'язки, спеціальні вимоги і відповідальність суб'єктів аудиторської діяльності;

 • порядок сертифікації аудиторів;

 • порядок надання аудиторських послуг;

 • сутність, необхідність, методику та технологію планування аудиторської діяльності;

 • мету, завдання, джерела та методику аудиту активів, пасивів, обліку та фінансової звітності;

 • поняття, класифікацію, структуру та види робочих документів та аудиторських висновків;

 • особливості проведення аудиту в умовах комп'ютерного середовища.

Вивчивши курс студент повинен вміти:

 • вільно орієнтуватися в теоретичних та практичних проблемах аудиту;

- вміло використовувати методи і процедури аудиту для оцінки діяльності підприємства;

- прогнозувати і знаходити шляхи підвищення ефективності діяльності підприємства;

- розробляти і приймати обґрунтовані управлінські рішення;

- формувати та обґрунтувати власну думку про стан фінансової звітності та фінансовий стан суб'єктів підприємництва.

Студент повинен стати справжнім професіоналом, для чого йому необхідно засвоїти ряд спеціальних, загальноосвітніх, гуманітарних, загальноекономічних дисциплін, які разом з циклом професійних дисциплін і циклом практичних занять формують майбутнього фахівця належного рівня. Розвиток аудиторської діяльності значною мірою залежить від практичної підготовки спеціалістів з аудиту.

Організація самостійної роботи студента

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних занять. Зміст самостійної роботи над дисципліною "Аудит" визначається навчальною програмою дисципліни, завданнями та вказівками викладача, даними методичними вказівками.

Забезпечується самостійна робота студента системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення дисципліни: підручники, навчальні та методичні посібники, конспект лекцій викладача, практикум тощо.

Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу може виконуватися у бібліотеці вищого навчального закладу або в домашніх умовах.

Навчальний матеріал дисципліни "Аудит", передбачений робочим навчальним планом для засвоєння студентом в процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався при проведенні навчальних занять.

Студенти, що навчаються за заочною формою, виконують відповідно до навчального плану індивідуальну контрольну роботу, завдання якої охоплюють теми курсу "Аудит", передбачені методичними вказівками.

Підготовка, написання та захист контрольної роботи є важливою стадією професійної підготовки студентів, поглибленого вивчення ними теорії та практики організації і методики аудиту підприємницької діяльності в умовах ринкової економіки. Контрольна робота є завершеним самостійним дослідженням актуальних питань теорії та практики організації аудиту в умовах становлення та розвитку ринкових відносин.

У методичних вказівках розроблена контрольна робота з дисципліни „Аудит", яка складається з трьох частин. Перша частина – теоретичне питання, друга – означення з дисципліни, третя – практичне завдання (господарські ситуації, які моделюють діяльність аудиторських підприємств з питань організації роботи та проведення аудиторських перевірок). Студент повинен скласти і обґрунтувати його розв'язок, послідовно виклавши його у формі текстового або табличного звіту.

Контроль за самостійною роботою студентів здійснюється у вигляді обговорень, опитувань, розв'язання задач, захисту індивідуальних завдань (контрольної роботи) студентами-заочниками та перевірки знань студентів під час складання заліку.

Тематичний зміст дисципліни

Тема 1. Вступ до курсу "Аудит"

Суть, функції та принципи контролю у суспільстві. Місце контролю в системі управління, його цілі та завдання. Функції контролю в управлінні економікою. Взаємозв'язок контролю з іншими функціями управління.

Організаційна структура контролю в Україні. Класифікація видів контролю та їх характеристика. Державний контроль у країнах з високорозвиненою економікою ринкового типу.

Література: [1, с.3-31,49-56,], [2, с.5-15], [3, с.10-13], [6, с.6-11].

Тема 2. Аудит, його зміст та класифікація

Виникнення аудиту, та розвиток аудиторської діяльності. Призначення та необхідність виникнення аудиту. Ознаки необхідності виникнення аудиту та розвиток аудиторської діяльності в Україні.

Визначення аудиту. Поняття аудиторської діяльності та її складові. Мета аудиту. Класифікація аудиту за певними ознаками.

Відмінність аудиту від ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства.

Література: [1, с.60-91], [2, с.16-45], [3, с.14-16], [6, с.12-13].

Тема 3. Основні принципи, предмет та метод аудиту

Принципи аудиту та їх характеристика. Предмет та об'єкти аудиту.

Методи аудиту. Поєднання методів документальної комплексної ревізії, судово-бухгалтерської експертизи, аналізу господарської діяльності.

Література: [1, с.92-120], [2, с.63-72], [3, с.27-30], [6, с.26-32].

Тема 4. Організація та регулювання аудиторської діяльності в Україні

Регулювання аудиторської діяльності в Україні. Саморегулювання - найважливіша умова забезпечення незалежності аудиту.

Суб'єкти аудиторської діяльності: аудитори та аудиторські фірми.

Суб'єкти регулювання аудиторської Діяльності: держава та професійні організації. Аудиторська палата України, Спілка аудиторів України, Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, їх повноваження, функції та обов'язки.

Сертифікація аудиторів. Термін чинності сертифікату та підтвердження професійної придатності аудиторів. Порядок отримання та скасування сертифікату. Загальні умови проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг.


 
 

Цікаве

Загрузка...